GIÁO ÁN VNEN UNIT 6 VIET NAM THEN AND NOW: A CLOSER LOOK 2

     

6. Viet phái nam (experience) _____decades of fighting for freedom before the country became totally independent.

Bạn đang xem: Giáo án vnen unit 6 viet nam then and now: a closer look 2

Hướng dẫn giải:

1. Had been

2. Had played

3. Had (you) used

4. Had (only) seen

5. Had had

6. Had experienced

Tạm dịch:

1. Trước những năm 1990, xe pháo điện đang trở thành phương tiện thịnh hành ở Hà Nội.

2. Tôi đã chiến hạ trò chơi vì tôi đã chơi nó không ít lần với anh tôi.

3. Bạn đã sử dụng điện thoại di đụng bao lâu rồi trước khi nó bị vỡ?

4. Trước khi sáng tạo ra truyền hình, bạn ta chỉ xem phim tại địa điểm giải trí rạp chiếu phim phim.

5. Trước trong thời gian 90, việt nam đã tất cả một khối hệ thống ngân mặt hàng cũ.

6. Vn đã trải qua sản phẩm thập kỷ tranh tài cho thoải mái trước khi non sông hoàn toàn độc lập.

2. Ask và answer the following questions using the cues.

(Hỏi và trả lời những thắc mắc sau có sử dụng gợi ý. )

*

Hướng dẫn giải: 

 1. What family groups had Vietnamese people lived in before 1990?

 – They had lived in extended families.

 2. How had people in Viet phái mạnh travelled before the first motorbike was imported?

 – They had travelled by bicycle.

3. – How had Vietnamese people lived before the open-door policy in 1986?

– They had had a harder life.

4. Where had your family spent holidays before 2005?

– We had spent our holidays only in Viet nam giới before then.

5. Who had ruled Viet nam giới right before the Tran dynasty?

– Ly Chieu Hoang had ruled the country before the Tran dynasty.

Tạm dịch:

1. Team các mái ấm gia đình người việt nam sống cùng cả nhà trước năm 1990 là gì?

– Họ đã sống trong các gia đình lớn.

2. Fan dân ở việt nam đi trước khi nhập khẩu xe sản phẩm công nghệ đầu tiên?

– chúng ta đi bằng xe đạp.

3. Người nước ta đã sống ra làm sao trước chính sách mở cửa vào thời điểm năm 1986?

– họ đã gồm một cuộc sống thường ngày khó khăn hơn.

4. Gia đình bạn đã đạt kì nghỉ nơi đâu trước năm 2005?

– Trước đó công ty chúng tôi đã trải qua những đợt nghỉ lễ ở Việt Nam.

5. Ai đó đã cai trị việt nam ngay trước triều Trần?

– Lý Chiêu Hoàng đang cai trị đất nước trước triều Trần.

3. Match the first half of the sentence in A with the second half in B.

(Nối một phần của câu sinh hoạt mục A với một ít của câu nghỉ ngơi mục B) 

*

Hướng dẫn giải: 

1.F 2.A 3.B 4.E 5.D 6.C 

Tạm dịch:

1. Cô ấy thật thông minh – để giải quyết các vụ việc toán học.

2. Đó là sự anh dũng của anh ấy – để của phòng cũ một mình cả đêm.

3. Đó là sự tốt bụng của cô ấy – khi cho tôi mượn sách của cô ấy ấy.

4. Đó là việc không chuyện nghiệp của cô ấy ấy – khi tới trễ các cuộc họp.

5. Nó rất có ích với cửa hàng chúng tôi – lúc biết cách dân ta sinh sống trong vượt khứ.

6. Thật khó cho chúng ta – khi đi cùng những người từ những nền văn hóa truyền thống khác.

4. Fill in each blank with one adjective from the box. More than one adjective can be used.

(Điền vào mỗi địa điểm trống 1 tính từ vào bảng. Nhiều hơn thế 1 tính từ bỏ được chấp nhận)

*

Hướng dẫn giải: 

1. Glad / pleased

2. Sorry

3. Relieved / sorry / pleased

4. Sure / certain

5. Surprised / astonished

6. Relieved / pleased 


5. Create one sentence by combining each pair of sentences using subject + be + adjective + that-clause.

1. We did well in the exam. We were relieved about that.

We ____________________________________________________. 

2. I am sorry about the school facilities our parents had. They were very poor.

I ______________________________________________________.

3. Everyone was glad.The government had decided lớn invest more in education.

Everyone________________________________________________. 

4. It will be much safer khổng lồ have elevated walkways và underpass systems for pedestrians.

Everyone is aware of this ___________________________________. 

Everyone________________________________________________.

Xem thêm: Solutions To Differential Equations, Solve (3Cos(3X+Pi/3)

5. Life in the countryside has improved considerably. All of us are delighted about that.

All of us ________________________________________________. 

Hướng dẫn giải: 

1. We were relieved that we had done well in the exam.

2. I am sorry that our parents had very poor school facilities.

3. Everyone was glad that the government had decided to invest more in education.

4. Everyone is aware that it will be much safer khổng lồ have elevated walkways & underpass systems for pedestrians.

5. All of us are delighted that life in the countryside has improved considerably.

 Tạm dịch:

1. Những vấn đề giao thông vận tải của thành phố đã được giải quyết. Thủ tướng cơ quan chính phủ đã hài lòng.

Thủ tướng chính phủ hài lòng bởi những sự việc về giao thông vận tải của thành phố đã được giải quyết.

2. Chúng tôi đã làm xuất sắc trong kỳ thi. Shop chúng tôi đã được dịu nhõm về điều đó.

Chúng tôi cảm giác nhẹ nhõm khi chúng tôi đã làm xuất sắc trong kỳ thi.

3. Tôi hết sức xin lỗi về các đại lý vật chất những trường học mà bố mẹ chúng tôi học. Bọn chúng từng vô cùng nghèo nàn.

Tôi xin lỗi vì phụ huynh chúng tôi đã học ở cơ sở vật hóa học rất nghèo.

4. Mọi tín đồ đều mừng. Cơ quan chính phủ đã quyết định chi tiêu nhiều hơn vào giáo dục.

Mọi người đều mừng vì chính phủ nước nhà đã quyết định đầu tư chi tiêu nhiều rộng vào giáo dục.

5. Nó sẽ bình an hơn nhiều nếu có hệ thống đường hầm và đường đi dạo trên cao cho tất cả những người đi bộ. Mọi người đều biết điều này.

Mọi tín đồ đều hiểu được sẽ bình an hơn thỉnh thoảng có khối hệ thống đường hầm và mặt đường hầm cao cho tất cả những người đi bộ.

6. Cuộc sống thường ngày ở nông thôn sẽ được cải thiện đáng kể. Tất cả họ rất vui mừng về điều đó.

Tất cả họ rất vui miệng vì cuộc sống ở nông thôn đang được cải thiện đáng kể.

6. Finish the following sentences using your own ideas. Then compare your ideas with a partner.

(Hoàn thành những câu sau sử dụng phát minh của bạn. Tiếp đến so sánh với các bạn cặp của mình. )


*

Hướng dẫn giải: 

1. It was kind of them to support the victims after the disaster.

2. They were certain to lớn be able khổng lồ build the country into a powerful one.

3. She is confident that Viet phái mạnh has good potential for tourism.

4. He was afraid that there would be less land for agriculture in Viet Nam.

5. The teachers are aware that non-academic subjects are also significant.

6. The head teacher was astonished lớn learn that some of his students could not get scholarships.

Chú ý: Phần được gạch ốp chân học sinh có thể thay cố gắng theo chủ kiến cá nhân. 

Tạm dịch:

1. Đó là sự tốt bụng của mình khi cung ứng các nàn nhân sau thiên tai.

2. Họ chắc chắn rằng có thể xây dựng tổ quốc thành một cường quốc.

3. Cô ấy tin tưởng rằng việt nam có tiềm năng du lịch tốt.

4. Anh ấy sợ hãi rằng sẽ ngày dần ít đất nntt ở Việt Nam.

5. Các giáo viên dìm thức được rằng các môn học phi học thuật cũng quan liêu trọng.

Xem thêm: Why Protect Nature? Rethinking Values And The Environment 8 Simple Ways To Help The Environment

6. Giáo viên công ty nhiệm đã bỡ ngỡ khi biết rằng một số học sinh của anh ấy ko thể đã có được học bổng.