Anh Văn 10 Unit 3 Speaking

     

Task 1: Work in pairs. Decide which of the items below can tell you about me body’s background.

Bạn đang xem: Anh văn 10 unit 3 speaking

(Làm việc từng đôi. Ra quyết định chủ đề nào trong số những chủ đề dưới đây có thể nói cho em về lý định kỳ của một người.) 

- family

- hobbies

- education

- dislikes

- appearance

- experience


And then discuss what questions you can ask when you want to know about somebody"s background.

(Và sau đó đàm luận những thắc mắc gì em rất có thể hỏi lúc em mong mỏi biết về lai lịch của ai đó.)


Hướng dẫn giải:

- How many people are there in your family?

- What bởi vì your parents do? (What’re your parents’ jobs?)

- Where bởi vì they work?

- What high school did you go to?

- What subject did you like best? (What was your favourite subject at school?)

- What subject did you like least?

- When did you complete your high school education?

- Did you go to university or college?

- What subject did you major in?

- Did you have any difficulties when you were at school?

- What aspect did you find difficult in learning English?

- Can you tell me how you use in your study?

Tạm dịch:

- bao gồm bao nhiêu fan trong gia đình bạn?

- cha mẹ bạn làm cho gì? (Công việc của cha mẹ bạn là gì?)

- Họ thao tác làm việc ở đâu?

- bàn sinh hoạt trường trung học nào?

- mình thích môn như thế nào nhất? (Môn học yêu thích của người sử dụng ở ngôi trường là gì?)

- các bạn ít ưng ý môn nào nhất?

- bao giờ bạn hoàn thành chương trình giáo dục trung học?

- Bạn đi học đại học xuất xắc cao đẳng?

- bạn làm việc chuyên ngành gì?

- chúng ta có gặp khó khăn gì lúc ở ngôi trường không?

- chúng ta thấy khó khăn gì khi tham gia học tiếng Anh?

- bạn có thể cho tôi biết phương pháp bạn sử dụng trong học hành không?

Bài 2

Task 2: Imagine you are a journalist. Use the cues below lớn interview a classmate about her/his background or that of a person he/she knows well. Change the roles when you have finsished.

(Tưởng tượng em là một trong ký giả. Dùng hầu như từ gợi ý dưới đây để phỏng vấn một chúng ta cùng lớp về lý kế hoạch của anh/chị ấy giỏi lý định kỳ của một người chúng ta ấy biết rõ. Đổi vai khi những em thực hành xong).

* greeting

* date of birth

* place of birth

* home

* parents

* brother(s)

* sister(s)

* primary school

* secondary school

* schoolwork

* favourite subject(s)

* experience

* thanking

Hướng dẫn giải:

A: Viet, bởi vì you know a young or teenage genius our history?

Viet: Oh, yes. I know the one very well. That"s Le Quy Don.

A: When & where was he born?

Viet: He was born in Phu Hieu village, Hung Ha district, thai Binh province in 1726.

A: Was he very intelligent when he was still a little boy?

Viet: Yes. When he was 5, he could write poems và essays, và read the "Kinh Thi”.

A: Did he get any degrees ?

Viet: Oh, he was very brilliant. At the age of 18, he came đứng đầu in the “Huong” exam. In 1752, he went on to lớn come đứng top in the “Hoi" exam (dociorate degree). And he went to đài loan trung quốc as an embassador in 1760.

A: Did he write any books?

Viet: Yes. He wrote a lot of books, such as "Thanh mô hien pham", "Quan thu khao bien”, and specially two books “Van dai loai ngu" and "Kien van tieu luc”, which are still very famous nowadays.

A: What do these two books tell about?

Viet: They tell about philosophy, geography, astronomy, history, agriculture, literature, law, ways và customs, peoples và religions, etc.

Xem thêm: Hãy Tả Con Vật Mà Em Yêu Thích Lớp 4 Ngắn Gọn, Tả Con Vật Mà Em Yêu Thích Lớp 4 Ngắn Gọn

A: At his days, he could write about these topics. Indeed Le Quy Don is a real genius of our nation. When did he die?

Viet: He died in 1784.

Tạm dịch:

A: Việt, chúng ta có biết một nhân kiệt trẻ tuổi giỏi thiếu niên trong lịch sử vẻ vang của bọn họ không?

Việt: Ồ, có. Tôi biết siêu rõ. Đó là Lê Quý Đôn.

A: Ông sinh ra khi nào và nghỉ ngơi đâu?

Việt: Ông ra đời tại xã Phú Hiếu, thị xã Hưng Hà, tỉnh thái bình năm 1726.

A: Ông hết sức thông minh khi còn là một trong những cậu bé?

Việt: Đúng. Lúc lên 5, ông hoàn toàn có thể viết thơ và tiểu luận với đọc "Kinh Thi".

A: Ông đạt được bằng cung cấp nào không?

Việt: Ồ, ông siêu thông minh. Ở tuổi 18, ông tiên phong trong kỳ thi “Hương”. Năm 1752, ông liên tiếp đứng đầu vào kỳ thi "Hội" (bằng cấp độ) và ông đến china làm đại sứ năm 1760.

A: Ông gồm viết bất kỳ cuốn sách như thế nào không?

Việt: Có. Ông đã viết rất nhiều sách, chẳng hạn như "Thanh mô hien pham", "Quan thu khao bien", và đặc trưng hai cuốn sách "Văn dẻo lo dở người ngu" với "Kien van tieu luc", nay vẫn còn rất nổi tiếng.

A: nhị cuốn sách này nói tới cái gì?

Việt: Chúng nói đến triết học, địa lý, thiên văn học, định kỳ sử, nông nghiệp, văn học, pháp luật, cách thức và phong tục, dân tộc và tôn giáo,v.v

A: Vào hầu như ngày đó, ông hoàn toàn có thể viết về phần đông chủ đề này. Thiệt vậy, Lê Quý Đôn là 1 trong những thiên tài thực thụ của nước nhà chúng ta. Ông ấy đã không còn khi nào?

Việt: Ông mất năm 1784.

Bài 3

Task 3: Work in groups. Talk about the person you have known through the interview.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Tính Nồng Độ Phần Trăm, Công Thức Tính Nồng Độ Mol Và Nồng Độ Phần Trăm

(Làm vấn đề theo nhóm. Nói tới nguời em biết qua cuộc phỏng vấn.)

Hướng dẫn giải: 

Le Quy Don is a Vietnamese genius. He was born in Phu Hieu village, Hung Ha district, bầu Binh province. He was very brilliant. When he was a little boy, he could write poems, essays và read the “Kinh Thi”. And when he was 18, he came đứng top in the “Huong” exam. And he went on to lớn come vị trí cao nhất in the “Hoi” exam in 1752. He went to china as an embassador. He wrote many books about various subjects, such as astronomy, history, geography, law, philosophy, etc. Le Quy Don is really a genius in the Vietnamese scholarship.

Tạm dịch:

Lê Quý Đôn là 1 trong thiên tài Việt Nam. Ông hiện ra ở sinh hoạt làng Phú Hiếu, thị trấn Hưng Hà, tỉnh giấc Thái Bình. Ông hết sức thông minh. Khi còn là 1 trong cậu bé, ông hoàn toàn có thể viết những bài xích thơ, tiểu luận cùng đọc “Kinh Thi”. Và khi ông 18 tuổi, ông cầm đầu trong kỳ thi “Hương”. Cùng ông tiếp tục đứng đầu vào kỳ thi “Hội” vào khoảng thời gian 1752. Ông đến trung quốc làm đại sứ. Ông đang viết các cuốn sách về các chủ đề khác nhau, như thiên văn học, kế hoạch sử, địa lý, luật, triết học, vv Lê Quý Đôn thực sự là 1 trong những thiên tài của Việt Nam.