Bài 1 trang 38 sgk toán 10

     

Tập xác định của hàm số (y = f(x)) là tập hợp toàn bộ các số thực (x) làm sao cho biểu thức (f(x)) bao gồm nghĩa.

Một số chú ý:

1) (dfracAB) có nghĩa khi (B e 0)

2) (sqrt A ) tất cả nghĩa khi (A ge 0)

3) (dfrac1sqrt A ) bao gồm nghĩa lúc (A > 0)

Lời giải đưa ra tiết:

(dfrac3x-22x+1) có nghĩa lúc (2x + 1 ≠ 0Leftrightarrow x e - 1 over 2).

Vậy tập xác minh của hàm số là: (D=mathbb Rsetminus left dfrac-12 ight .)
Bạn đang xem: Bài 1 trang 38 sgk toán 10

LG b

(y= dfracx-1x^2+2x-3);

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: (x^2 + 2x - 3 = 0 Leftrightarrow left< matrixx = - 3 hfill cr x = 1 hfill cr ight.)

Do đó 

(x^2 + 2x - 3 e 0 Leftrightarrow left{ eginarraylx e - 3\x e 1endarray ight.)

Vậy tập xác minh của hàm số là (D =mathbb Rackslash left - 3;1 ight\)


LG c

(y= sqrt2x+1-sqrt3-x.)

Lời giải bỏ ra tiết:

Điều kiện để biểu thức khẳng định là:

(left{ eginarrayl2x + 1 ge 0\3 - x ge 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarrayl2x ge - 1\3 ge xendarray ight. ) (Leftrightarrow left{ eginarraylx ge - frac12\x le 3endarray ight. Leftrightarrow - frac12 le x le 3)

Vậy TXĐ của hàm số là (D = left< - frac12;3 ight>)

bibun.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ


Xem thêm: Unit 3: A Party Bữa Tiệc - Unit 3: Becoming Independent

Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp bibun.vn
Xem thêm: Khai Báo Biến Trong Pascal, Cách Khai Báo Hằng Và Biến Trong Pascal

Cảm ơn bạn đã sử dụng bibun.vn. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép bibun.vn nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.