BÀI 27 SGK TOÁN 9 TẬP 1 TRANG 88

     
Đề bài

Giải tam giác (ABC) vuông tại (A), biết rằng:a) (b=10cm; widehatC=30^circ)

b) (c=10cm; widehatC=45^circ)

c) (a=20cm; widehatB=35^circ)

d) (c=21cm; b=18cm)


Giải tam giác vuông là đi tìm tất cả những yếu tố (góc với cạnh) chưa chắc chắn của tam giác đó.+) thực hiện định lý Pytago: Tam giác (ABC) vuông trên (A) thì (BC^2 = AC^2 + AB^2.)

+) Sử dụng những hệ thức về cạnh với góc trong tam giác vuông: Tam giác (ABC) vuông tại (A) thì:

 (b=a.sin B = a . cos C;) (b = c. an B = c. cot C;)

(c=a.sin C = a. cos B;) (c=b. an C = b.cot B). 

Lời giải bỏ ra tiết

a) (H.a)

Xét tam giác vuông (ABC) bao gồm (AC=10cm, widehatA=30^o). Ta buộc phải tính (AB, BC) và (widehatB).

Bạn đang xem: Bài 27 sgk toán 9 tập 1 trang 88

+) Ta có: (widehatB + widehatC=90^circ Rightarrow widehatB=90^o -30^circ=60^circ.)

+) Lại có

(AB = AC. an C=10.tan 30^o)

(=dfrac10sqrt 33 approx 5,77(cm).)

(AC=BC. cos C Rightarrow 10=BC. cos 30^o)

(Rightarrow BC=dfrac10cos 30^o=dfrac20sqrt 33 approx 11,55(cm)).

b) (H.b)

*

+) Xét tam giác (ABC) vuông trên (A) có (AB=10, widehatC=45^o). Ta cần tính (AC, BC) cùng (widehatB).

+) Ta có: (widehatB+ widehatC=90^circ Rightarrow widehatB=90^o - widehatC=90^o-45^circ=45^circ.)

Do kia tam giác (ABC) là tam giác vuông cân tại (A) nên (AB=AC=10(cm).)

+) Lại có: (AB=BC. sin C Rightarrow 10=BC. Sin 45^o)

(Rightarrow BC=dfrac10sin 45^o=10sqrt 2 approx 14,14(cm).)

c) (H.c)

+) Xét tam giác (ABC) có (BC=20cn, widehatB=35^o). Ta buộc phải tính (AB, AC) cùng (widehatC).

Xem thêm: Bức Tranh Vẽ Ngôi Trường Đẹp Nhất, Tranh Vẽ Ngôi Trường Của Em Đẹp

+) Ta có: (widehatC+ widehatB=90^circ Rightarrow widehatC= 90^o - widehatB=90^o - 35^circ=55^circ.)

+) Lại có: (AB=BCcdot cosB=20cdot cos35^circapprox 16,383 (cm))

(AC= BC cdot sinB=20cdot sin35^circapprox 11,472 (cm)).

d) (H.d)

Xét tam giác (ABC) vuông tại (A) có: (AC=18, AB = 21). Ta cần tính (BC, widehatB, widehatC).

Xem thêm: Văn Khấn Gia Tiên Ngày Rằm Mùng 1 Và Ngày Rằm Hàng Tháng, Văn Khấn Gia Tiên Mùng 1 Và Ngày Rằm

Áp dụng định lí Pyta go, ta được: (BC^2=AC^2+AB^2=18^2 +21^2=765)

(Rightarrow BC = sqrt765=3sqrt85 approx 27,66(cm)).

Lại có:

( an B=dfracACAB=dfrac1821 approx 0,8571) (Rightarrow widehatBapprox 41^circ.)

Vì (widehatC +widehatB=90^o Rightarrow widehatC approx 90^o - 41^o approx 49^circ.)