Bài tập chia động từ hay gặp trong tiếng anh

     

Bài tập phân tách động từ các thì trong giờ đồng hồ Anh là một dạng bài tập luôn luôn xảy ra trong công tác học đa dạng của chúng ta học sinh. Nó luôn luôn góp mặt trong số bài kiểm tra, nếu bạn không nắm rõ thì sẽ dễ bị lầm lẫn và có tác dụng sai các bài tập. Vì chưng thế bây giờ hãy cũng cầm lại kỹ năng và kiến thức và một vài bài tập về chia động từ nhé!

*

Cách phân chia động từ theo thì

THÌ HIỆN TẠI – PRESENT TENSES

Hiện tại đơn

Câu khẳng định: S + am/is/are + (not) + N/Adj S + V (s/es)Câu đậy định: S + do/does + not + V-bare (động từ nguyên mẫu)Câu nghi vấn:

– Am/Is/Are + S + N/Adj? Wh + am/is/are + S + N/Adj?

– Do/Does + S + V-bare? Wh + do/does + S + V-bare?

Hiện tại tiếp diễn

Câu khẳng định: S + am/is/are + V-ingCâu đậy định: S + am/is/are + not + V-ingCâu nghi vấn: Am/Is/Are + S + V-ing?

Hiện tại hoàn thành

Câu khẳng định: S + have/has + V-ed/V3Câu lấp định: S + have/has + not + V-ed/V3 (have not = haven’t has not = hasn’t)Câu nghi vấn: Have/Has + S+ V-ed/V3?

Hiện tại ngừng tiếp diễn

Câu khẳng định: S + have/has + been + V-ingCâu tủ định: S + have/has + not + been + V-ingCâu nghi vấn: Have/Has + S + been + V-ing?
THÌ QUÁ KHỨ – PAST TENSES

Quá khứ đơn

Câu khẳng định: S + was/were + N/Adj S + V-ed/V2Câu lấp định:

– S + was/were + not + N/Adj (was not = wasn’t, were not = weren’t)

– S + did + not + V-bare (did not = didn’t)

Câu nghi vấn: Was/Were + S + N/Adj? Did + S + V-bare?

Quá khứ tiếp diễn

Câu khẳng định: S + was/were + V-ingCâu đậy định: S + was/were + not + V-ingCâu nghi vấn: Was/Were + S + V-ing?

Quá khứ hoàn thành

Câu khẳng định: S + had + V-ed/V3Câu che định: S + had + not + V-ed/V3 (had not = hadn’t)Câu nghi vấn: Had + S + V-ed/V3?

Quá khứ dứt tiếp diễn

Câu khẳng định: S + had + been + V-ingCâu đậy định: S + had + not + been + V-ing (had not = hadn’t)Câu nghi vấn: Had + S + been + V-ing?
THÌ TƯƠNG LAI – FUTURE TENSES

Tương lai đơn

Câu khẳng định: S + will + V-bareCâu che định: S + will + not + V-bare (will not = won’t)Câu nghi vấn: Will + S + V-bare?

Tương lai gần

Câu khẳng định: S + am/is/are + going to lớn + V-bareCâu lấp định: S + am/is/are + not + going khổng lồ + V-bareCâu nghi vấn: Am/Is/Are + S + going to lớn + V-bare? WH- + am/is/are + going khổng lồ + V-bare?

Tương lai tiếp diễn

Câu khẳng định: S + will + be + V-ingCâu đậy định: S + will + not + be + V-ing (will not = won’t)Câu nghi vấn: Will + S + be + V-ing?

Tương lai trả thành

Câu khẳng định: S + will + have + V-ed/V3Câu tủ định: S + will + not + have + V-ed/V3 (will not = won’t)Câu nghi vấn: Will + S + have + V-ed/V3?

Tương lai hoàn thành tiếp diễn

Câu khẳng định: S + will + have + been + V-ingCâu phủ định: S + will + not + have + been + V-ing (will not = won’t)Câu nghi vấn: Will + S + have + been + V-ing?

Cách chia động từ quánh biệt

1. Trong giờ đồng hồ Anh, đang có một trong những trường hợp mà hồ hết động từ theo sau nó đang mặc định buộc phải là khổng lồ inf

Công thức: V – lớn V hay còn được gọi là cụm cồn từ nguyên mẫu. Có thể tham khảo một trong những động từ nhưng mà theo sau nó là lớn inf:

Afford: đầy đủ khả năngAppear: xuất hiệnFail: thất bạiArrange: sắp tới xếpBear: chịu đựng đựngBegin: bắt đầuChoose: lựa chọnPromise: hứaDecide: quyết địnhExpect: mong muốn đợiWish: ướcRefuse: từ bỏ chốiLearn: học hỏiHesitate: vì chưng dựIntend: dự địnhPrepare: chuẩn chỉnh bịManage: thành côngNeglect: bái ơPropose: đề xuấtOffer: đề nghịPretend: mang vờSeem: nhịn nhường nhưSwear: thềWant: muốn

Công thức: V – O – khổng lồ V. Hoàn toàn có thể tham khảo một số động từ sau:

Advise: khuyênAsk: hỏiEncourage: động viênForbid: cấmPermit: đến phépRemind: kể nhởAllow: cho phépExpect: muốn đợiInvite: mờiNeed: cầnOrder: ra lệnhPersuade: thuyết phụcRequest: yêu thương cầuWant: muốnWish: ướcInstruct: hướng dẫnMean: nghĩa làForce: xay buộcTeach: dạyTempt: xúi giục

2. Hầu như động từ cơ mà theo sau nó là V-ing

Các rượu cồn từ chỉ giác quan: hear, see, feel, notice, watch, observe… Và một vài động từ tìm hiểu thêm dưới đây, chú ý sẽ có những trường vừa lòng ngoại lệ chứ không cần đúng trọn vẹn cho mọi trường hợp:

Anticipate: Tham giaAvoid: TránhDelay: Trì hoãnPostpone: Trì hoãnQuit: BỏAdmit: chấp nhậnDiscuss: thảo luậnMention: đề cậpSuggest: gợi ýUrge: thúc giụcKeep: giữUrge: thúc giụcContinue: tiếp tụcInvolve : bao gồmEnjoy: thíchPractice: thực hànhDislike: ko thíchMind: quan lại tâmTolerate: mang lại phépLove: yêuHate: ghétResent: nhờ cất hộ lạiUnderstand: hiểuResist: chống cựRecall: nhắcConsider: cân nặng nhắcDeny: trường đoản cú chốiImagine: tưởng tượng

*

3. Bao hàm động từ mà theo sau nó rất có thể là to lớn inf hoặc V-ing:

StopForgetRememberRegretTryNeedWantMeanGo on

Bài tập phân chia động từ

Bài 1: Sử dụng những động từ Get – Change – Improve – Increase – Become – Rise – Fall – Learn để kết thúc các câu bên dưới, có thể sử dụng các lần cho 1 động từ

1. He is still ill but he……………better slowly.

Bạn đang xem: Bài tập chia động từ hay gặp trong tiếng anh

2. The world…………….Things never stay at the same.

3. George has gone to work in Spain. When he arrived, his Spanish wasn’t very good. But now, it…………..

4. The population of the world………………very fast.

5. Silvia……………Chinese at the moment.

6. The number of people without jobs…………….at the moment.

7. These days food………………more và more expensive.

8. The cost of living……………..nowadays.

9. The economic situation is already very bad và it………………worse.

10. Is your English……………better?

ĐÁP ÁN:

1. Is getting 

2. Is changing 

3. Is improving

4. Is rising 

5. Is learning

6. Is rising / is falling / is increasing

7. Is getting / is becoming

8. Is rising / is increasing

9. Is getting / is becoming

10. Getting

Bài 2: phân tách động từ ở trong ngoặc

1. He decided _____ (buy) a new house.

2. He looked at me & _____(ask) me _____(leave).

3. Alex gave up _____ (smoke) .

4. I have tried _____(study) but the ending is still nothing.

5. I enjoy ____(write) a lãng mạn novel.

Xem thêm: Công Dụng Của Rượu Chuối Hột, Ngâm Rượu Chuối Hột Đúng Cách Trị Sỏi Thận

6. Vì you like (listen) khổng lồ music?

7. Avoid _____ (make) silly mistakes.

8. My parents want me _____(married) before 30 years old.

9. He tries _____(run) fast to lớn get rid of the ferocious dog.

10. I feel he doesn’t _____(love) me anymore.

ĐÁP ÁN:

1. Lớn buy

2. Asked- to leave

3. Smoking

4. To study

5. Writing

6. Listening

7. Making

8. Khổng lồ get married

9. To lớn run

10. Love

Bài 3: lựa chọn câu vấn đáp đúng nhất

1. When the phone rang, she………….

A. Was cooking

B. Is going to cook

C. Has cooked

2. After they…………..the books, they……………….their journey.

A. Delivered / were starting

B. Delivered / started

C. Were delivering / were starting

3. After struggling for weeks I………the job I…………and now I’m happy with it.

A. Got / wanted

B. Got / have been wanting

C. Was getting / wanted

4. Newspaper say the minister……………someone suitable for the task he………….to get hold of.

A. Will appoint / wants

B. Is going to lớn appoint / will want

C. Appoints / wants

5. Some years ago people…………living in the đô thị centers but now they…………..to live in the suburbs.

A. Had preferred / prefer

B. Preferred / prefer

C. Have preferred / prefer

6. I……………you with your homework as soon as I…………..writing these reports.

A. Am helping / have finished

B. Will help / have finished

C. Help / am going lớn finish 

7. He…………his family when he…………..a school boy.

A. Supported / is

B. Supported / was being

C. Supported / was

8. My plane………….at 5 pm on Monday. I don’t need to hotline a taxi, my friend………..me khổng lồ the airport.

A. Is leaving / will take

B. Will leave / takes

C. Leaves / is going lớn take

9. We……………our work in the gargare by the she…………….from the market.

Xem thêm: Việc Kết Hôn Sớm Có Tác Hại Của Việc Kết Hôn Sớm Là Gì? Nãªn Hay Khã´Ng Nãªn KếT Hã´N SớM

A. Will have finished / arrives

B. Finished / has arrived

C. Have finished / arrived

10. I…………..the hours I spent in the dorm with people who thought they were much clever than I was.