BÀI TẬP CHUYỂN ĐỔI HỆ CƠ SỐ

     

Bạn đang xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Coi và cài đặt ngay bản đầy đủ của tài liệu tại trên đây (225.88 KB, 5 trang )
Bạn đang xem: Bài tập chuyển đổi hệ cơ số

Phần 1 bài xích tập cơ sốCâu 1: Hãy chuyển đổi các số nguyên dương thập phân sau đây ra nhị phân 1 byte:112, 21, 32, 45, 92 , 156, 231, 143, 69.Câu 2: Hãy thay đổi các số nguyên dương thập phân dưới đây ra hệ thập lục phân :41,39,58,91,146, 246, 99,88, 140,177.Câu 3: Hãy biến hóa các số nhị phân 1 byte tiếp sau đây ra số thập phân:0101 01100 , 0101 1110 , 0101 1100 , 0111 0111 , 0101 1110 , 0101 1001.Câu 4: Hãy thay đổi các số nhị phân 1 byte sau đây ra số thập lục phân:0101 01100 , 0101 1110 , 0101 1100 , 0111 0111 , 0101 1110 , 0101 1001.Câu 5 : Hãy chuyển đổi các số thập lục phân sau đây ra thập phân :AF , đôi mươi , A5 , CF , B8 , D9 , E5 .Câu 6 : Hãy biến hóa các số thập lục phân dưới đây ra nhị phân :AF , trăng tròn , A5 , CF , B8 , D9 , E5 .Câu 7: Hãy đổi khác các số nguyên dương lẻ thập phân tiếp sau đây ra nhị phân :112.18 , 21.25 , 32.04, 45.625, 92.40 , 156.2, 231.5 , 143.60 , 69.32Câu 8: Hãy chuyển đổi các số nguyên dương thập phân sau đây ra hệ thập lục phân :41.32 , 39.18 , 58.16 ,91.25 , 146.2, 246.5 , 99.4 , 88.35, 140.1 , 177.625Câu 9: Hãy đổi khác các số nhị phân lẻ sau đây ra số thập phân:0101 01100.011 , 0101 1110.0011 , 0101 1100.011 , 0111 0111.1101 , 0101 1110.0111 , 0101 1001.0011Câu 10: Hãy đổi khác các số nhị phân lẻ tiếp sau đây ra số thập lục phân:0101 01100.0111 , 0101 1110.01 , 0101 1100.11001 , 0111 0111.11 , 0101 1110.1001 , 0101 1001.111Câu 11 : Hãy đổi khác các số thập lục phân lẻ dưới đây ra thập phân :AF.22 , 20.E , A5.2F , CF.04 , B8.9 , D9.E , E5.A .Câu 12 : Hãy thay đổi các số thập lục phân lẻ tiếp sau đây ra nhị phân :AF.02 , 20.A , A5.EB , CF.65 , B8.2A , D9.42 , E5.19Câu 13: Đổi những số sau từ bỏ hệ thập phân sang trọng hệ nhị phân:a) 28; b) 89; c) 294d) 34,5; e) 55,25; f) 46,3125Câu 14: Đổi những số sau tự hệ nhị phân lịch sự hệ thập phân:a) 11001; b) 111001c) 10111011; d) 10001001
Câu 15: Đổi những số sau từ bỏ hệ thập phân sang trọng hệ thập lục:a) 68; b) 29; c) 215Câu 16: Đổi những số sau tự hệ thập lục lịch sự hệ thập phân:a) AF; b) 123; c) 10DCâu 17: Biểu diễn những số sau cần sử dụng dấu cùng độ bự (8 bit):a) +69; b) +105; c) -28; d) -121Câu 18: Biểu diễn những số sau dùng dấu cùng độ bự (16 bit):a) +109; b) +105; c) -98; d) -101Câu 19: Biểu diễn các số sau dùng mã bù 2 (8 bit - không dấu):a) 57; b) 48; c) 98; d) 111Câu 20: Biểu diễn những số sau sử dụng mã bù 2 (8 bit - có dấu):a) +57; b) +48; c) -98; d) -31Câu 21: Biểu diễn các số sau sử dụng mã bù 2 (16 bit - không dấu):a) 157; b) 108; c) 128; d) 35Câu 22: Biểu diễn các số sau sử dụng mã bù 2 (16 bit - gồm dấu):a) 137; b) 119; c) -113; d) -53Câu 23: Có những biểu diễn sau (dùng dấu và độ lớn), hãy khẳng định giá trị của chúng:a) 0100 1011 b) 1001 1100c) 0000 0000 1001 0010; d) 1000 0000 0110 1100Câu 24: Có các biểu diễn sau (dùng mã bù 2 - không dấu), hãy xác định giá trị:a) 0100 001 b) 1010 0100c) 0000 0000 1001 0010; d) 1000 0000 0010 0100Câu 25: Có những biểu diễn sau (dùng mã bù 2 - có dấu), hãy xác minh giá trị của chúng:a) 0100 1011 b) 1101 1100c) 0000 0000 0101 0011; d) 1111 1111 1110 1110Câu 26: cho biết thêm kết trái khi tiến hành trên máy vi tính các phép cùng sau (8 bit) cùng giải thích:a) 56 + 78 (không dấu); b) 121 + 40 (không dấu)c) 68 + 40 (có dấu) ; d) 67 + (-100) (có dấu)
e) 102 + 88 (có dấu); f) (-80) + (-62) (có dấu)Câu 27: áp dụng thuật toán dời che của Booth triển khai các phép nhân sau đâya) 11*13 ; b) 12*13; c) 9*11 ; d) 10*11Câu 28: Hãy chuyển các số thập phân dưới đây ra số nhị phân BCD :a) 235; b) 647; e) 568f) 729Câu 29: Hãy chuyển những số nhị phân BCD ra số thập phân dưới đây :a) 1001 0011 0111; 0111 1000 0101 0110; 0101 1001 0011 0110Câu 30: Hãy chuyển các số thập phân dưới đây ra số nhị phân BCD rồi cùng theo nhị phân. Công dụng chuyển thanh lịch sốthập phân.a) 123 + 456; 348 +241; 532 + 461; 255 + 433.Câu 31: Hãy chuyển những số thập phân dưới đây ra số nhị phân BCD rồi cùng theo nhị phân. Tác dụng chuyển quý phái sốthập phân.a) 173 + 456; 348 +243; 732 + 461; 255 + 436.Câu 32: Hãy thay đổi các số nguyên dương thập phân dưới đây ra nhị phân 2 byte:122, 121, 52, 47, 95 , 153, 235, 147, 68.Câu 33: Hãy biến hóa các số nguyên dương thập phân tiếp sau đây ra hệ thập lục phân :411,89,68,93,126, 216, 97,85, 142,170.Câu 34: Hãy thay đổi các số nhị phân 2 byte tiếp sau đây ra số thập phân:
0101 01100 0011 1010 , 0101 1110 1101 0110, 0101 1100 0111 0111 , 0101 1110 0101 1001.Câu 35: Hãy biến hóa các số nhị phân 2 byte dưới đây ra số thập lục phân:0101 01100 1010 1010, 0101 1110 0101 1100 , 0111 0111 1100 0011 , 0101 1110 0101 1001.Câu 36 : Hãy đổi khác các số thập lục phân tiếp sau đây ra thập phân :AF2 , 20E , A51 , C9F , BF8 , D29 , EA5 .Câu 37 : Hãy biến hóa các số thập lục phân sau đây ra nhị phân :A1F , 250 , A35 , C7F , B28 , DC9 , EA5 .Câu 38: Hãy đổi khác các số nguyên dương lẻ thập phân sau đây ra nhị phân :192.18 , 201.25 , 92.04, 49.625, 82.40 , 157.2, 235.5 , 141.60 , 62.32Câu 39: Hãy đổi khác các số nguyên dương thập phân sau đây ra hệ thập lục phân :47.32 , 69.18 , 88.16 ,99.25 , 141.2, 247.5 , 91.4 , 81.35, 147.1 , 187.625Câu 40: Hãy chuyển đổi các số nhị phân lẻ dưới đây ra số thập phân:0101 01110.011 , 0101 1010.0011 , 0101 1100.011 , 0101 0110.1101 , 0100 1110.0111 , 0111 1001.0011Câu 41: Hãy chuyển đổi các số nhị phân lẻ tiếp sau đây ra số thập lục phân:0101 0100.0111 , 0101 1100.01 , 0101 1110.11001 , 0111 0011.11 , 0100 1110.1001 , 0111 1001.111Câu 42 : Hãy đổi khác các số thập lục phân lẻ sau đây ra thập phân :A1F.22 , 2E0.E , A75.2F , C0F.04 , B18.9 , D9A.E , E15.A .Câu 43 : Hãy biến hóa các số thập lục phân lẻ sau đây ra nhị phân :A1F.02 , 2E0.A , A25.EB , C.65 , B8.2 , D9.4F , E5.09Câu 44: Đổi các số sau từ hệ thập phân sang hệ nhị phân:a) 218; b) 189;c) 274d) 44,5; e) 25,25; f) 41,3125Câu 45: Đổi các số sau tự hệ nhị phân sang hệ thập phân:a)1111 1100;b) 1110 0110c) 1011 1011;d) 1000 1001
Câu 26: Đổi các số sau tự hệ thập phân lịch sự hệ thập lục:a)2 68;b) 129; c) 245Câu 47: Đổi các số sau từ bỏ hệ thập lục sang hệ thập phân:a) A1F;b) 1A3;c) 1FDCâu 48: Biểu diễn những số sau dùng dấu cùng độ to (8 bit):a) +79;b) +115;c) -27;d) -122Câu 49: Biểu diễn các số sau sử dụng dấu với độ phệ (16 bit):a) +189;b) +175;c) -198;d) -135Câu 50: Chuyển những số dưới đây sang số âm mã bù 2 (8 bit):a) 55;b) 42; c) 118;d) 121Câu 51: Chuyển những số dưới đây sang số âm mã bù 2 (8 bit):a) +59; b) +47; c) -98; d) -39Câu 52: Chuyển các số dưới đây sang số âm mã bù 2 (16 bit):a) 257; b) 178; c) 148; d) 315Câu 53: Chuyển các số sau đây sang số âm mã bù 2 (16 bit):a) 177; b) 159;c) -123; d) -53Câu 54: Có các biểu diễn sau (dùng dấu và độ lớn), hãy xác minh giá trị của chúng thông qua số thập phân:a) 0100 1111 b) 1011 1100


Xem thêm: Giải Bài 3 Trang 80 Sgk Hình Học 12, Bài 3 Trang 80 Sgk Hình Học 12

c) 0000 0010 1001 0010; d) 1000 0010 0110 1100Câu 55: Có những biểu diễn sau (dùng mã bù 2 - không dấu), hãy khẳng định giá trị:a) 0100 0001 b) 1011 0100c) 0000 0001 1001 0010; d) 1000 0001 0010 0100Câu 56: Có những biểu diễn sau (dùng mã bù 2 - có dấu), hãy xác minh giá trị của chúng:a) 0110 1011 b) 1101 1101c) 0010 0000 0101 0011; d) 1011 1111 1110 1110Câu 57: cho thấy thêm kết trái khi tiến hành trên máy tính xách tay các phép cùng sau (8 bit) cùng giải thích:a) 57 + 78 (không dấu);b) 120 + 40 (không dấu)c) 69 + 40 (có dấu) ;d) 97 + (-100) (có dấu)e) 104 + 88 (có dấu);f) (-81) + (-62) (có dấu)Câu 58: sử dụng thuật toán dời đậy của Booth tiến hành các phép nhân sau đâya) 11*12 ; b) 12*14;c) 9*12 ; d) 12*11Câu 59: Hãy chuyển các số thập phân dưới đây ra số nhị phân BCD :a) 215; b) 677; e) 518f) 829Câu 60: Hãy chuyển những số nhị phân BCD ra số thập phân dưới đây :a) 1011 0011 0111; 0111 1000 0101 0110; 0111 1001 0011 0110Câu 61: Hãy chuyển những số thập phân tiếp sau đây ra số nhị phân BCD rồi cộng theo nhị phân. Công dụng chuyển quý phái số
thập phân.a) 133 + 456; 358 +241; 522 + 461; 254 + 433.Câu 62: Hãy chuyển các số thập phân tiếp sau đây ra số nhị phân BCD rồi cộng theo nhị phân. Công dụng chuyển sang sốthập phân.a) 273 + 456; 448 +243; 735 + 461; 253 + 476.Câu 63: Hãy chuyển các số âm thập sau đây ra số BCD bù 9 cộng 1a) -247; -321; -760; -279Câu 64: Hãy chuyển những số âm thập tiếp sau đây ra số BCD bù 9 cộng 1a) -276; - 482; -159; -178Câu 65 : Hãy chuyển các số âm thập phân sau đây ra số BCD bù 9 cùng 1a) -247; -321; -760; -279Câu 66: Hãy chuyển các số thập phân tiếp sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Công dụng chuyển lịch sự số thậpphâna) 433 - 156; b) 358 -241
Câu 67: Hãy chuyển các số thập phân sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Kết quả chuyển sang số thậpphâna) 522 - 461; b) 454 - 433.Câu 68: Hãy chuyển những số thập phân dưới đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Tác dụng chuyển thanh lịch số thậpphâna) - 156 + 433; b) -241 + 358Câu 69: Hãy chuyển các số thập phân sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Công dụng chuyển sang trọng số thậpphâna) – 461+ 522; b) - 433 + 454Câu 70: Hãy chuyển các số thập phân sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Công dụng chuyển sang trọng số thậpphâna) – 461 - 522; b) - 433 - 454Câu 71: Hãy chuyển các số thập phân tiếp sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Kết quả chuyển thanh lịch số thậpphâna) - 156 - 433; b) -241 - 358Câu 72: Hãy chuyển các số thập phân sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Hiệu quả chuyển sang trọng số thậpphâna) 483 - 156; b) 758 -241Câu 73: Hãy chuyển những số thập phân dưới đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Công dụng chuyển quý phái số thậpphâna) 495 - 176; b) 791 -247Câu 74: Hãy chuyển các số thập phân tiếp sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Kết quả chuyển quý phái số thậpphân
a) 552 - 461; b) 654 - 433.Câu 75: Hãy chuyển những số thập phân dưới đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Tác dụng chuyển quý phái số thậpphâna) - 156 + 493; b) -241 + 378Câu 76: Hãy chuyển các số thập phân tiếp sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừ theo BCD. Công dụng chuyển quý phái số thậpphâna) – 461+ 582; b) - 433 + 494Câu 77: Hãy chuyển các số thập phân tiếp sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừphâna) – 461 - 722; b) - 463 - 454Câu 78: Hãy chuyển các số thập phân tiếp sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừphâna) 196 - 433; b) -241 - 658Câu 79: Hãy chuyển những số thập phân dưới đây ra số nhị phân BCD rồi trừphâna) – 196 + 433; b) -241 + 658Câu 80: Hãy chuyển những số thập phân tiếp sau đây ra số nhị phân BCD rồi trừphâna) – 396 + 463; b) -341 + 698theo BCD. Hiệu quả chuyển sang số thập


Xem thêm: Đui Đèn Cảm Ứng Cầu Thang Rạng Đông Rd, Đèn Led Gắn Tường Cảm Biến 15W

theo BCD. Tác dụng chuyển sang trọng số thậptheo BCD. Tác dụng chuyển sang số thậptheo BCD. Kết quả chuyển lịch sự số thậpPhần 2 bài tập lượt đồ vật :Câu 1: trong mỗi câu phép toán nhân thực hiện dưới đây các anh chị em sử dụng lượt thiết bị dời bit theo từng đợt đồ nhânthông thường từng bước cho tới khi kết xuất tác dụng và kết xuất hiệu quả cuối cùng:1.0) 5*6 với 6*5 ; 1.1) 6*7 và 7*6 ; 1.2) 7*8 cùng 8*7; 1.3) 6*4 và 4*6; 1.4) 2*8 và 8*21.5) 9*6 với 6*9 ; 1.6) 9*7 cùng 7*9 ; 1.7) 9*8 cùng 8*9; 1.8) 9*4 và 4*9; 1.9) 2*9 và 9*2Câu 2: trong những câu phép toán nhân thực hiện tiếp sau đây các anh chị sử dụng lượt đồ dùng dời bit theo lượt đồ nhânthông thường xuyên từng bước cho tới khi kết xuất tác dụng và kết xuất công dụng cuối cùng:2.0) - 5*6 với -6*5 ; 2.1) -6*7 cùng - 7*6 ; 2.2) -7*8 cùng - 8*7; 2.3) -6*4 với -4*6; 2.4) - 2*8 với -8*22.5) -9*6 với -6*9 ; 2.6) -9*7 với -7*9 ; 2.7) -9*8 với -8*9; 2.8) -9*4 với -4*9; 2.9) -2*9 cùng -9*2Câu 3: trong những câu phép toán nhân thực hiện dưới đây các cả nhà sử dụng lượt đồ dời bit theo đợt đồ nhânthông thường xuyên từng bước cho tới khi kết xuất tác dụng và kết xuất tác dụng cuối cùng:3.0) - 5*-6 với -6*-5 ; 3.1) -6*-7 và - 7*-6 ; 3.2) -7*-8 cùng - 8*-7; 3.3) -6*-4 cùng -4*-6; 3.4) - 2*-8 và -8*-23.5) -9*-6 cùng -6*-9 ; 3.6) -9*-7 cùng -7*-9 ; 3.7) -9*-8 cùng -8*-9; 3.8) -9*-4 và -4*-9; 3.9) -2*-9 với -9*-2Câu 4: trong những câu phép toán nhân thực hiện sau đây các cả nhà sử dụng lượt đồ gia dụng dời bit theo từng lượt đồ nhânBooth từng bước cho tới khi kết xuất công dụng và kết xuất công dụng cuối cùng:4.0) 5*6 và 6*5 ; 4.1) 6*7 và 7*6 ; 4.2) 7*8 và 8*7; 4.3) 6*4 cùng 4*6; 4.4) 2*8 cùng 8*24.5) 9*6 cùng 6*9 ; 4.6) 9*7 với 7*9 ; 4.7) 9*8 và 8*9; 4.8) 9*4 và 4*9; 4.9) 2*9 và 9*2Câu 5: trong mỗi câu phép toán nhân thực hiện tiếp sau đây các anh chị sử dụng lượt thiết bị dời bit theo lượt đồ nhânBooth từng bước cho tới khi kết xuất tác dụng và kết xuất hiệu quả cuối cùng:5.0) - 5*6 cùng -6*5 ; 5.1) -6*7 với - 7*6 ; 5.2) -7*8 với - 8*7; 5.3) -6*4 và -4*6; 5.4) - 2*8 cùng -8*25.5) -9*6 cùng -6*9 ; 5.6) -9*7 và -7*9 ; 5.7) -9*8 cùng -8*9; 5.8) -9*4 và -4*9; 5.9) -2*9 cùng -9*2Câu 6: trong mỗi câu phép toán nhân thực hiện dưới đây các anh chị em sử dụng lượt đồ gia dụng dời bit theo từng đợt đồ nhânBooth từng bước cho đến khi kết xuất hiệu quả và kết xuất kết quả cuối cùng:
6.0) - 5*-6 với -6*-5 ; 6.1) -6*-7 với - 7*-6 ; 6.2) -7*-8 với - 8*-7; 6.3) -6*-4 cùng -4*-6; 6.4) - 2*-8 với -8*-26.5) -9*-6 và -6*-9 ; 6.6) -9*-7 với -7*-9 ; 6.7) -9*-8 cùng -8*-9; 6.8) -9*-4 cùng -4*-9; 6.9) -2*-9 cùng -9*-2Câu 7: trong mỗi câu phép toán phân chia thực hiện sau đây các cả nhà sử dụng lượt đồ vật dời bit theo từng lượt đồ chiathông hay từng bước cho đến khi kết xuất công dụng và kết xuất hiệu quả cuối cùng:7.0) 56 / 7 ; 7.1) 24/8 ; 7.2) 19/6 ; 7.3) 27/9 ; 7.4) 18/67.5) 33/3 ; 7.6) 30/5 ; 7.7) 23/4 ; 7.8) 25/5 ; 7.9) 24/6Câu 8: Chuyển những số thập phân dưới đây thành số chấm động đúng đắn đơn 32 bits8.0) - 4 254.5 , 8.1) -2 456.125 , 8.2) + 5 213.625 , 8.3) +6 143,5625 , 8.4) -2 453.75Câu 9: Chuyển những số thập phân dưới đây thành số chấm động đúng chuẩn kép 64 bits9.0) - 3 254.5 , 9.1) -1 456.125 , 9.2) + 4 213.625 , 9.3) +5 143,5625 , 9.4) -1 453.75