BÀI TẬP HIỆN TẠI ĐƠN LỚP 6

     

Ở bài viết dưới đây, IELTS Cấp tốc sẽ cùng những em học viên lớp 6 hệ thống lại kỹ năng và kiến thức về Thì hiện solo (Present Simple tense), giúp những em nâng cấp kỹ năng giải nhanh và đúng chuẩn khi làm dạng bài tập chia Thì lúc này đơn lớp 6 (word form) nhé.

Bạn đang xem: Bài tập hiện tại đơn lớp 6


*
*
*

Bài 1: Complete the sentences in the Present Simple tense in affirmative form

I always ____________ (listen) to music in the morning.We ________________ (have) pink shirts at home.Kate and Cynthia _______________ (like) that TV show!I never _____________ (watch) TV at night.We _________________ (want) something lớn eat now!She _____________ (like) đen T-shirts.My sister ____________ (have) a new pair of jeans.He _________________ (need) a new uniform.My brother _____________ (like) to lớn go shopping at the mall.Ernesto ________________ (play) videogames every day!

Bài 2: Complete the sentences in the Present Simple tense in negative form

I _______________ (not/watch) movies on Netflix.We _____________ (not/like) lớn eat at restaurants in this city.They ____________ (not/work) every day.Paola and Luis _____________(not/listen) lớn rock music.We ________________ (not/have) English classes on Saturday.She ________________ (not/have) English classes on Sunday.Emily _______________ (not/do) her homework at night.He ________________ (not/go) khổng lồ the supermarket on the weekend.Manuel ____________ (not/like) lớn eat sushi here.My sister _____________ (not/exercise) in the morning.

Bài 3: Complete the text with the “s” for the 3rd person singular. Take the verbs in brackets

Lisa’s mother always _______ (wake) her up at seven o’clock. She _______ (get) up và _______ (go) to lớn the bathroom. There she _______ (wash) & _______ (brush) her teeth. Then she _______ (walk) downstairs and _______ (have) breakfast. Then she _______ (say) goodbye lớn her parents and _______ (leave) the house. She usually _______ (catch) the bus lớn school where she _______ (meet) some friends. After school, she _______ (do) her homework and _______ (study) for a test. Then she _______ (chat) with her friends, _______ (read) a book or _______ (watch) one of her favourite sitcoms.

Bài 4: Complete the sentences by putting the verbs into the correct size of Present Simple

1. I _________________ (be) in a café now.

2. _________________ (she / play) tennis every week?

3. They _________________ (go) lớn the cinema every Wednesday.

4. _________________ (she / be) a singer?

5. You _________________ (find) the weather here cold.

6. _________________ (they / be) on the bus?

7. Lucy _________________ (ride) her bicycle to lớn work.

Xem thêm: Made In Korea Là Nước Nào Tốt Hơn, Made In Korea, Made In Korea Là Nước Nào

8. Why _________________ (he / be) in France?

9. I _________________ (not / play) the piano often.

10. It _________________ (not / be) cold today.

Bài 5: form questions in the Present Simple with the words given

What / you / have / for breakfast ?When / he / come / on Fridays ?How often / she / go out / with her friends ?Your brother / live / in England ?The kids / lượt thích / their new English teacher ?

Bài 6: Complete the sentences by putting the verbs into the correct form of Present Simple

We __________ (be) from Portugal._____________ (we / make) too much noise at night?Where ____________ (Harry / study)?___________ (it / be) foggy today?We __________ (not / be) late.They ____________ (not / like) animals.Where ____________ (you / be)?He ____________ (not / be) an accountant.___________ (the dog / eat) chicken?She _____________ (be) my sister.

Đáp án

Bài 1

ListenHaveLikeWatchWantLikesHasNeedsLikesPlays

Bài 2

Don’t watchDon’t likeDon’t workDon’t listenDon’t haveDoesn’t haveDoesn’t doDoesn’t goDoesn’t likeDoesn’t exercise

Bài 3

Lisa’s mother alwayswakesher up at seven o’clock. Shegetsup andgoesto the bathroom. There shewashesandbrushesher teeth. Then shewalksdownstairs andhasbreakfast. Then shesaysgoodbye to lớn her parents andleavesthe house. She usuallycatchesthe bus khổng lồ school where she meets some friends. After school, shedoesher homework andstudiesfor a test. Then shechatswith her friends,readsa book orwatchesone of her favourite sitcoms.

Bài 4

I’m in a café now.Does she play tennis every week?They go to the cinema every Wednesday.Is she a singer?You find the weather here cold.Are they on the bus?Lucy rides her bicycle khổng lồ work.Why is he in France?I don’t play the piano often.It isn’t cold today.

Xem thêm: Những Bài Học Hay Về Cuộc Sống Cực Kỳ Ý Nghĩa Bạn Nên Biết Trước Khi Quá Muộn

Bài 5

What vì you have for breakfast?When does he come on Fridays?How often does she go out with her friends?Does your brother live in England?Do the kids lượt thích their new English teacher?

Bài 6

We are from Portugal.Do we make too much noise at night?Where does Harry study?Is it foggy today?We aren’t late.They don’t lượt thích animals.Where are you?He isn’t an accountant.Does the dog eat chicken?She’s my sister.

Hy vọng với phần ôn lại kỹ năng cũng như xong các bài bác tập phân chia Thì hiện tại đơn lớp 6 (Present Simple tense), IELTS Cấp tốc đã giúp các em học sinh lớp 6 nắm rõ hơn về cách sử dụng thì này trong giờ Anh. Những em nhớ hãy liên tục luyện tập để đạt được hiệu quả tốt độc nhất vô nhị nhé!