Bài tập tin học 11

     

Bạn đang xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và cài ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại phía trên (91.81 KB, 9 trang )
Bạn đang xem: Bài tập tin học 11

24 BÀI TẬP MẪU TIN HỌC 11- (CHƯƠNG 1, 2, 3)Bài tập 1: Viết công tác nhập vào một trong những nguyên và kiểm soát xem số vừa nhập là số chẵn xuất xắc số lẻ.Program Kiemtratinhchanle;Uses crt;Var x:integer;BeginWrite('Nhap vao mot so nguyen : '); Readln(x);If (x gian lận 2=0) Then Writeln('So vua nhap vao la so chan')ElseWriteln('So vua nhap vao la so le');Readln;
End.Bài tập 2: Viết công tác giải phương trình bậc nhất ax+b=0Program Giaiptb1;Uses Crt;Var a,b,x : real;BeginWrite('a = '); Readln(a);Write('b = '); Readln(b);If (a = 0) Then giả dụ a bằng 0 If (b = 0) Then Trường hợp a = 0 cùng b = 0 Writeln('Phuong trinh teo vo so nghiem') 0 }≠Else Trường đúng theo a=0 cùng b
Writeln('Phuong trinh vo nghiem') 0 ≠Else { Trường hòa hợp a Beginx:= -b/a;Writeln('Phuong trinh teo nghiem la :',x:6:2);End;Readln;End.1Bài tập 3: Viết lịch trình tính tổng S = 1+2+ +N.Cách 1: cần sử dụng vòng lặp FOR.Program TinhTong;
Uses crt;Var N,i,S:integer;BeginClrscr;Write('Nhap vao gia tri cua N :'); Readln(N);S:=0;For i:=1 khổng lồ N do S:=S+i;Writeln('Ket qua la :',S);Readln; End.Cách 2: cần sử dụng vòng lặp WHILE.Program TinhTong;
Uses crt;Var N,i,S:integer;BeginClrscr;Write('Nhap vao gia tri cua N :'); Readln(N);S:=0; i:=1;While iBeginS:=S+i;i:=i+1;End;Writeln('Ket qua la :',S);
Readln; End.Bài tập 4: Viết lịch trình nhập vào N số nguyên trường đoản cú bàn phím. Hãy tính với in ra màn hình hiển thị tổng của các số vừa mới được nhập vào.Ý tưởng: Dùng phương pháp cộng dồn. Mang lại vòng lặp FOR chạy từ là 1 tới N, ứng cùng với lần lặp trang bị i, ta nhập vào số nguyên X và đồng thời cùng dồn X vào thay đổi S.2Program Tong;Uses crt;Var N,S,i,X : Integer;Begin
Clrscr; S:=0;For i:=1 to lớn n DoBeginWrite('Nhap so nguyen X= '); Readln(X);S:=S+X;End;Writeln(‘Tong cac so duoc nhap vao la: ‘,S); Readln;End.Bài tập 5: Viết công tác tính số Pi cùng với độ chính xác Epsilon, biết: Pi/4 = 1-1/3+1/5-1/7+ Ý tưởng: Ta thấy rằng, mẫu số là những số lẻ gồm qui luật: 2*i+1 với i=1, ,n.
Do đó ta dùng i làm phát triển thành chạy. Bởi vì tính số Pi cùng với độ đúng đắn Epsilon nên không biết trước được rõ ràng số lần lặp, cho nên vì vậy ta ≤phải cần sử dụng vòng lặp WHILE. Tức là phải lặp tính đến khi t=4/(2*i+1) Epsilon thì dừng.Program Tinh_tong_Pi;Uses Crt;Const Epsilon=1E-4;Var Pi,t:real;i,s:Integer;BeginPi:=4; i:=1; s:=-1;t:=4/(2*i+1);While t>Epsilon Do
BeginPi:=Pi+s*t;s:=-s; i:=i+1;t:=4/(2*i+1);End;Writeln('So Pi = ',Pi:0:4);3Readln;End.Bài tập 6: Viết công tác nhập vào số nguyên N. In ra màn hình tất cả những ước số của N.Ý tưởng: Cho biến chuyển i chạy từ một tới N. Nếu như N hack i=0 thì viết i ra màn hình.
Uses Crt;Var N,i : Integer;BeginClrscr; Write('Nhap so nguyen N= '); Readln(N);For i:=1 to lớn N DoIf N hack i=0 Then Write(i:5); Readln;End.Bài tập 7: Viết công tác tìm USCLN với BSCNN của 2 số a, b được nhập vào từ bỏ bàn phím.Ý tưởng:
- search USCLN: mang số lớn trừ số nhỏ cho đến lúc a=b thì dừng. Lúc đó: USCLN=a.- BSCNN(a,b) = a*b DIV USCLN(a,b).Program Tim_USCLN_BSCNN;Uses crt;Var a,b, m,n:integer;BeginWrite('Nhap a : '); Readln(a);Write('Nhap b : '); Readln(b);m:=a; n:=b;While (mn) DoBegin
If (m>n) Then m:=m-n Else n:=n-m;End;Writeln('USCLN= ',m);4Writeln('BSCNN= ',a*b DIV n);Readln; End.Bài tập 8: Viết lịch trình tìm các số tất cả 3 chữ số sao cho: = a3 + b3 + c3.Ý tưởng:Dùng phương thức vét cạn. Ta biết rằng: a tất cả 9. Ta→9 (vì a là số sản phẩm trăm), b,c rất có thể có cực hiếm từ 0→thể có mức giá trị từ 1 sẽ sử dụng 3 vòng lặp FOR
lồng nhau để lưu ý qua toàn bộ các trường thích hợp của a,b,c.Ứng cùng với mỗi bộ abc, ta đang kiểm tra: giả dụ 100.a + 10.b + c = a3 + b3 + c3 thì in ra cỗ abc đó. Program Timgiatri_abc;Uses crt;Var a,b,c : Word;BeginFor a:=1 khổng lồ 9 DoFor b:=0 lớn 9 DoFor c:=0 khổng lồ 9 DoIf (100*a + 10*b + c)=(a*a*a + b*b*b + c*c*c) Then Writeln(a,b,c); Readln;
End.Bài tập 9: Viết chương trình nhập vào số tự nhiên N rồi thông báo lên screen số đó có phải là số nguyên tố tuyệt không.Ý tưởng: N là số nguyên tố ví như N không có ước số N div 2. Từ có mang này ta giới thiệu giải thuật:→nào tự 2 - Đếm số mong số N div 2 lưu lại vào đổi mới d.→của N trường đoản cú 2 - nếu như d=0 thì N là số nguyên tố.Uses crt;Var N,i,d : Word;BeginIf NElse
5Begind:=0;For i:=2 khổng lồ N div 2 DoIf (N mod i=0) Then d:=d+1;If d=0 Then Writeln(N,’ la so nguyen to’)Else Writeln(N,’ khong phai la so nguyen to’);End; Readln;End.Bài tập 10: Viết công tác nhập tính diện tích tam giác, nhập độ nhiều năm cạnha,b,c tự bàn phím. Cách làm tính diện tích là , phường là nửa chu vi
Program Tam_Giac;Vara,b,c: Integer;p,s: Real;BeginWriteln('CHUONG TRINH TINH DIEN TICH TAM GIAC');Write('Cho biet canh thu nhat = '); Readln(a);Write('Cho biet canh thu nhị = '); Readln(b);Write('Cho biet canh thu tía = '); Readln(c);p := 0.5 * (a + b + c);s := sqrt(p*(p-a)*(p-c)*(p-c));Writeln('+Dien tich hinh tam giac = ',s:6:2,' met vuong');


Xem thêm: Giữ Gìn Vệ Sinh Trường Lớp, Bãi Viết Vệ Vệ Sinh Trường Lớp

ReadlnEnd.BÀI TẬP Thực hànhBài tập 1: Viết lịch trình giải phương trình bậc hai: ax2 + bx + c = 0, a≠0.Gợi ý:- Tính Delta=b*b-4*a*c.- Biện luận:6DeltaDelta=0: Phương trình có nghiệm kép: x = -b/(2*a).Delta>0: Phương trình tất cả 2 nghiệm phân biệt:
SQRT(Delta))/(2*a).±x1,2 = (-bBài tập 2: Viết công tác nhập vào từ bỏ bàn phím: giờ, phút, giây. Cọng thêm một vài giây cũng được nhập từ bỏ bàn phím. Hãy in ra tác dụng sau khi cọng xong.Gợi ý:- hotline số giây được thêm vào đó là: ss. Gán giây:=giây+ss.60 thì: phút:=phút + giây DIV 60 và≥- nếu như giây giây:=giây gian lận 60.60 thì: giờ:=giờ + phút DIV 60 và phút:=phút≥- trường hợp phút mod 60.Bài tập 3: Viết công tác tìm Max, Min của 4 số: a, b, c, d.Bài tập 4: Viết lịch trình in ra màn hình các cực hiếm của bảng 255.→mã ASCII từ 0Gợi ý:
255. In ra screen i và→Cho đổi mới i chạy tự 0 CHR(i).Bài tập 5: Viết lịch trình in ra screen các số nguyên từ 1 đến 100 làm thế nào để cho cứ 10 số thì xuống dòng.Gợi ý:→Cho biến hóa i chạy từ là 1 100. In ra screen i với kiểm tra: trường hợp i mod 10=0 thì WRITELN.Bài tập 6: Viết công tác in ra màn hình bảng cữu chương.Gợi ý:Dùng 2 vòng lặp FOR lồng nhau: i là số bảng cữu chương (2 9), j là số trang bị tự vào từng bảng cữu chương (1 10).For i:=2 lớn 9 DoFor j:=1 to 10 vị Writeln(i,’x’,j,’=’,i*j);
Bài tập 7: Viết chương trình tính các tổng sau:7S0 = n! = 1*2* *n n giai thừaS1 = 1 + 1/2 + + 1/nS2 = 1 + 1/2! + + 1/n!S3 = 1 + x + x2/2! + x3/3! + + xn/n!S4 = 1 - x + x2/2! - x3/3! + + (-1)nxn/n!S5 = 1 + sin(x) + sin2(x) + + sinn(x).Bài tập 8: Viết công tác để tìm giải mã cho vấn đề sau:“Trong giỏ vừa thỏ vừa gà,Một trăm loại cẳng bốn ba cái đầu.Hỏi có mấy kê mấy thỏ?”
Bài tập 9: Viết chương trình để tìm lời giải cho vấn đề sau: Trăm trâu trăm bó cỏBó lại mang đến trònTrâu đứng ăn uống nămTrâu nằm ăn baNăm bé trâu giàMỗi con ăn một.Hỏi có bao nhiêu trâu đứng, trâu nằm, trâu già?Bài tập 10: Viết chương trình nhập vào một vài nguyên dương. Hãy thông báo lên screen số đó tất cả bao nhiêu chữ số với tổng những chữ số của số đó.Gợi ý:Dùng vòng lặp WHILE. Trong những khi N>0 thì: kéo ra chữ số cuối cùng của N để
tính bởi phép toán gian lận 10, sau đó bỏ ngắn hơn chữ số sau cuối của N bởi phép toán DIV 10.Bài tập 11: Viết công tác in ra màn hình tất cả các số nhân tố từ 2 đến N. Với N được nhập từ bàn phím.Bài tập 12: Viết chương trình phân tích một số ra thừa số nguyên tố. Ví dụ:N=100 đã in ra màn hình:100 | 2850 | 225 | 55 | 51 |
Bài tập 13: Số hoàn thành là số tự nhiên và thoải mái có tổng các ước của chính nó (không kể chủ yếu nó) bởi chính nó. Viết chương trình chất vấn xem một số trong những được nhập vào từ bàn phím liệu có phải là số hoàn thiện hay không? Ví dụ: 6, 28 là các số hoàn thiện.Gợi ý:- Tính N div 2 giữ vào biến hóa S.→tổng các ước số của N: từ một - trường hợp S=N thì N là số hoàn thiện.Bài tập 14: Viết lịch trình in ra các số nguyên từ một đến N2 theo như hình xoắn ốc cùng với N được nhập vào tự bàn phím. Ví dụ, với N=5 ta có:1 2 3 4 516 17 18 19 6

*
RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THỰC HÀNH mang đến HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC DẠY HỌC CÁC BÀI THỰC HÀNH TIN HỌC 11 thpt 15 2 12
*
Rèn luyện năng lực thực hành cho học viên thông qua câu hỏi dạy học những bài thực hành tin học 11 15 2 12
*
Rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh thông qua bài toán dạy học các bài thực hành Tin học tập 11 thpt 66 1 11
*
những bài tập olympic tin học tập pot 5 701 4
*
Tin học tập đại cương cứng part 2 - phương thức giải những bài toán vào tin học potx trăng tròn 1 4
*
các bài tập mẫu TIN học 11 cơ bạn dạng 9 12 186
*
bài tập bự Tin học đại cưng cửng pptx 12 2 4
*
skkn giải nhanh các bài tập trắc nghiệm hóa hữu cơ bằng phương pháp đặt cách làm chung 21 1 0
*
bài bác tập cho Tin học cơ sở docx 1 435 0


Xem thêm: Giải Bài 5 Trang 59 Sgk Toán 8 Tập 2 Chi Tiết Nhất, Giải Bài 5 Trang 59

*
Tìm các sai lầm, minh chứng thiếu và lỗi bao gồm tả sinh sống chương 2 sách giáo khoa với sách bài xích tập hình học tập 11 cơ bạn dạng 36 905 0