Chuyên Đề Bài Tập Tiếng Anh 7

     
*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài hát tuyển sinh Đại học, cao đẳng tuyển sinh Đại học, cao đẳng

chăm đề Viết lại câu môn giờ Anh lớp 7


download xuống 23 1.387 31

bibun.vn xin ra mắt đến những quý thầy cô, các em học viên đang trong quy trình ôn tập tài liệu chăm đề Viết lại câu môn giờ Anh lớp 7, tài liệu bao hàm 23 trang, giúp những em học viên có thêm tài liệu xem thêm trong quy trình ôn tập, củng cố kiến thức và kỹ năng và sẵn sàng cho kỳ thi môn giờ đồng hồ Anh sắp đến tới. Chúc các em học sinh ôn tập thật hiệu quả và đạt được kết quả như hy vọng đợi.

Bạn đang xem: Chuyên đề bài tập tiếng anh 7

Mời những quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo và cài về cụ thể tài liệu bên dưới đây:

ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP 7

CHUYÊN ĐỀ VIẾT LẠI CÂU

Một số kết cấu gợi ý:

It + be + adj + (+ for sb) + to do sth

Not only …. But also ..: Không phần nhiều … mà còn

Remember = Don’t forget

Prefer sth to sth

Prefer doing sth lớn doing sth = prefer to vày sth rather than bởi sth

Would rather + V1 + than + V1

Would rather + O + V (quá khứ đơn): muốn ai làm gì

Spend + time/ things + doing sth = It + take (+sb) + time/ things + to vày sth

So + adj/ adv + that + clause

Such + noun phrase + that + clause

Too + adj (+for sb) + to vì sth

Cấu trúc ngang bằng

S1 + be/ vì chưng (not) + as (so) + adj/ adv + as S2

Cấu trúc so sánh hơn:

Với tính từ ngắn: S1 + be/ vị + adi/ adv_er + than S2

Với tính từ dài: S1 + be/ do + more + adj/ adv + than S2

Cấu trúc đối chiếu hơn nhất:

Với tính từ ngắn: S1 + be/ do + adi/ adv_est

Với tính từ bỏ dài: S1 + be/ vị + the most + adj/ adv

What a/ an + adi + N = How + adj + N + be

Can/ could + vì sth = Be able to lớn + vì chưng sth

Should = had better

What the matter with sb = What happen with sb

Ghi ghi nhớ các cấu tạo thành lập nhiều danh từ bằng adj + N

Ghi ghi nhớ các thắc mắc lượng: Chiều cao, cân nặng nặng, độ dài, độ sâu

Bài 1.

1, What a beautiful Christmas tree!

How ………………………………………………………………………………….

2, My sister couldn’t swim last year.

My sister wasn’t ……………………………………………………………………..

3, How much did you weigh two years ago?

How heavy …………………………………………………………………………..

4, The road is 10 miles long.

The length …………………………………………………………………………..

5, His height is 5 feet.

He is ………………………………………………………………………………..

6, The dictionary is 5 inches thick.

The dictionary ………………………………………………………………………

7, How broad is the window?

What ………………………………………………………………………………..

8, It is not easy to learn English well.

Learning …………………………………………………………………………….

What is the matter with you?

What ………………………………………………………………………………..

10, How high is the Big Ben Clock Tower?

What …………………………………………………………………………………

11, What is your son’s weight?

How ………………………………………………………………………………….

12, What is the price of this face mask?

How much …………………………………………………………………………...

13, How long is the Mekong river?

What …………………………………………………………………………………

14, How wide is the West Lake?

What …………………………………………………………………………………

15, What is the age of your son?

How ………………………………………………………………………………….

16, Where vày you live?

What …………………………………………………………………………………

17, What is the depth of the Pacific Ocean?

How ………………………………………………………………………………….

18, Would you lượt thích me khổng lồ cook dinner tonight?

I will …………………………………………………………………………………

19, Remember khổng lồ wake me up at 6.30 tomorrow morning.

Don’t forget …………………………………………………………………………

20, How thick is that novel?

What ………………………………………………………………………………..

21, It is a lovely dinner.

What ………………………………………………………………………………..

22, He lives too far away from the school.

He doesn’t …………………………………………………………………………..

23, Long is a very swimmer.

Long swims ………………………………………………………………………….

24, My brother cycles slowly.

My brother is ………………………………………………………………………..

25, Mr. Cuong plays tennis very well.

Mr. Cuong is ...………………………………………………………………………

26, Mrs. đưa ra is a quick typist.

Mrs. Chi types ……………………………………………………………………….

27, sứt sings smoothly.

Thoa is ………………………………………………………………………………

28, Miss. An is a fast runner.

Miss. An runs ……………………………………………………………………….

29, Mr. Hung is a safe driver.

Mr. Hung drives …………………………………………………………………….

30, Minh’s sister dances marvelously.

Minh’s sister is ………………………………………………………………………

31, Mrs. Oanh cooks well.

Mrs. Oanh is ………………………………………………………………………...

32, Khanh is a fluent English speaker.

Khanh speaks ………………………………………………………………………..

33, It is not necessary for you to lớn finish the work today.

You don’t have ………………………………………………………………………

34, I lượt thích roller skating and my brother does, too.

Both ………………………………………………………………………………….

35, How much are these rackets?

What is ………………………………………………………………………………

36, Zidane is among the greatest football players in the world.

One of the …………………………………………………………………………...

37, No fish were more beautiful than the colourful little fish.

The colourful ……………………………………………………………………….

38, Why were you absent from class last Monday?

Why didn’t …………………………………………………………………………

39, Lan didn’t go khổng lồ school yesterday because of her sickness.

Because Lan ……………………………………………………………………….

40, You shouldn’t eat too much meat.

You had …………………………………………………………………………...

41, How heavy is the chicken?

What ……………………………………………………………………………….

42, What was Peter’s height last year?

How ………………………………………………………………………………..?

43, There is usually a lot of sunshine during summer days.

It’s …………………………………………………………………………………..

44, Work hard or you will fail the exam.

If you don’t ………………………………………………………………………….

45, I will get to nhì Phong in two hours by train.

It takes ………………………………………………………………………………

46, How thick is that novel?

What ………………………………………………………………………………..

47, The children couldn’t go swimming because the water was very cold.

The water …………………………………………………………………………..

48, Remember to lớn wake me up at eight tomorrow morning.

Don’t forget ……………………………………………………………………….

49, Were you reading books in the library between 9 and 10 yesterday morning?

You were ………………………………………………………………………..?

50, Did you watch the television last night?

You didn’t ………………………………………………………………………?

51, I fancy going lớn the cinema with my friends at weekends.

I am ………………………………………………………………………………

52, Ann drives very dangerously.

Ann is a …………………………………………………………………………..

53, It is not necessary for you to finish all your work today.

You don’t have …………………………………………………………………..

54, How much are these rackets?

How much do …………………………………………………………………..?

55, What’s the matter with your car?

What …………………………………………………………………………….

56, My mother can cook very well.

My mother is …………………………………………………………………….

57, We should get up early everyday.

He advised ………………………………………………………………………

58, It is twenty five lớn five.

It is …………………………………………………………………………………..

59, Can she take care of her self when her mother is away?

Can she look …………………………………………………………………………

60, They like playing baseball & we do, too.

Both ………………………………………………………………………………….

61, How about eating out tonight?

Why don’t we ……………………………………………………………………….

62, Han is a better swimmer than Lan.

Lan can’t …………………………………………………………………………….

63, My father doesn’t drink tea and neither does my mother.

Neither my father ……………………………………………………………………

Both ………………………………………………………………………………….

64, Let’s visit the museum this afternoon?

What …………………………………………………………………………………

65, Where can I find the station?

Could you ……………………………………………………………………………

66, Maria plays the piano badly. Her friends play the same as her.

Not only ……………………………………………………………………………..

Xem thêm: Lá Đậu Biếc Có Ăn Được Không, Bộ Phận Gây Độc Của Cây Hoa Đậu Biếc

Both ………………………………………………………………………………….

67, We took a train to Liverpool last Sunday.

We went ……………………………………………………………………………..

68, Indonesia is one of the strongest countries in badminton.

One of ……………………………………………………………………………….

69, He is a good soccer player.

He plays ……………………………………………………………………………..

70, Jane found driving on the left difficult.

Jane wasn’t used …………………………………………………………………….

71, He liked oranges more than durians.

He preferred …………………………………………………………………………

72, The exam was easier than we thought.

The exam was ……………………………………………………………………….

73, Han is a better swimmer than Lan.

Lan is ………………………………………………………………………………..

Lan isn’t …………………………………………………………………………….

Lan swims …………………………………………………………………………..

74, Can she take care of herself while her mother is away?

Can she look ……………………………………………………………………….?

75, Where can I find the station?

Could you ………………………………………………………………………….

76, We took a train to Liverpool last Saturday.

We went ……………………………………………………………………………..

77, The trip to lớn Chicago was cheaper than we expected.

The trip to lớn Chicago wasn’t ………………………………………………………….

78, It will not be necessary for you lớn go to the meeting next week.

You won’t …………………………………………………………………………..

79, Roller-skating doesn’t interest Sonia.

Sonia isn’t …………………………………………………………………………..

80, You ought to ride the xe đạp more carefully next time.

You had …………………………………………………………………………….

81, My parents didn’t let me stay out late when I was young.

I wasn’t allowed ……………………………………………………………………

82, How long was your flight from Hanoi to lớn Jakarta?

How long did ……………………………………………………………………….

83, George can cook very well.

George is ……………………………………………………………………………

84, Phillip usually works hard.

Phillip is …………………………………………………………………………….

85, I am not as good at Math as my brother.

My brother …………………………………………………………………………

86, They won’t be able khổng lồ come on Saturday.

It will be impossible ………………………………………………………………..

87, Their father got lớn London by taxi last Monday.

Their father …………………………………………………………………………

88, Listening to lớn music is much more interesting than going khổng lồ the circus.

I prefer ………………………………………………………………………………

89, We didn’t enjoy the trip because of the heavy rain.

The heavy rain prevented ……………………………………………………………

90, You shouldn’t eat too many candies.

You had ……………………………………………………………………………..

91, He is a slower and more careful driver than Lan.

He drives …………………………………………………………………………….

92, The visitor spoke too quickly that I couldn’t understand what he said.

The visitor spoke too ………………………………………………………………..

Lan is more intelligent than her sister.

-> Lan’s sister isn’t ..............................................................................................................

He looks after the sick people.

-> He takes ...........................................................................................................................

Do you enjoy listening to lớn music?

-> Are you interested ..........................................................................................................?

What is your mother’s job?

-> What does .......................................................................................................................?

We have a two - month summer vacation.

-> Our summer vacation lasts ..............................................................................................

Remember to write a letter lớn me.

-> Don’t ……………………………………………………………………………………

Vietnamese students have fewer vacations than American ones.

-> American students ...........................................................................................................

It takes me about two hours each day to vì chưng my homework.

-> I spend ..............................................................................................................................

Hoa is a hard student.

-> Hoa studies .......................................................................................................................

Bài 2

The children prefer cycling khổng lồ walking.

The children would rather ------------------------------------------------------------

I prefer going out for a meal khổng lồ staying at home.

I’d rather --------------------------------------------------------------------------------

I don’t think it’s a good idea for you khổng lồ buy that car.

I’d rather -------------------------------------------------------------------------------

I would prefer you deliver this sofa on Friday.

I’d rather you -------------------------------------------------------------------------

Please don’t go there now.

I’d rather you ------------------------------------------------------------------------

She has a one-hour journey to lớn work every day.

Her journey ----------------------------------------------------------------------------

I had to lớn spend two hours finishing my assignment.

It took ----------------------------------------------------------------------------------

We spent three hours opening the door.

It took ------------------------------------------------------------------------------------

He washed his car in one hour.

It took ------------------------------------------------------------------------------

They built that bridge in three years.

It took -------------------------------------------------------------------------------------

The children couldn’t go swimming because the sea was very rough.

The sea was too -------------------------------------------------------------------------

The ink was so faded that I couldn’t read the word.

The ink was too ---------------------------------------------------------------------

The bridge was so low that the bus couldn’t go under it.

It was ---------------------------------------------------------------------------------

He is such a slow speaker that his students get bored.

He speaks ------------------------------------------------------------------------------

These questions are too difficult for us to lớn answer.

These questions are so ---------------------------------------------------------------

He spoke too quickly for me to lớn understand.

He spoke so ---------------------------------------------------------------------------

The air is too polluted for us to breathe.

The air is not ----------------------------------------------------------------------------

The tea was too hot for him lớn drink.

It was such ---------------------------------------------------------------------------

The garden is too small lớn play football in.

The garden isn’t -----------------------------------------------------------------------

The box was too heavy for the child to lớn carry.

The box was so ------------------------------------------------------------------------

It was such ------------------------------------------------------------------------------

The film was interesting enough for us to see twice.

It was such --------------------------------------------------------------------

The film was ------------------------------------------------------------------

I won’t swim in the sea because it is too cold.

The sea is not ------------------------------------------------------------------

It was such hot coffee that he couldn’t drink it.

The tea was too ----------------------------------------------------------------

No one in the group is younger than her.

She is the -------------------------------------------------------------------------

Tom is the best football player in the team.

No one in the team is ----------------------------------------------------------

My sister is taller than any other student in the class.

Xem thêm: Hãy Chứng Minh Lối Sống Giản Dị Của Bác Hồ : Dàn Ý & Văn Mẫu

My sister is ---------------------------------------------------------------------

Susan isn’t as good at chemistry as Sarah.

Sarah is ---------------------------------------------------------------------------