Bài Tập Sử Dụng Wh

     

Bạn đã xem bạn dạng rút gọn gàng của tài liệu. Xem và thiết lập ngay bản đầy đầy đủ của tài liệu tại trên đây (120.22 KB, 11 trang )


ÔN TẬP

MÔN TIẾNG ANH LỚP 6

BÀI TẬP WH-QUESTIONS CÓ ĐÁP ÁN

I/ Matching:

when John

where because it"s raining

how a book

what by car

why Peter"s

who the red one

whose at 9 o"clock

which book at school

II/ Put in What, Where, Why, When into the gaps and form meaningfulquestions.

Bạn đang xem: Bài tập sử dụng wh

1……….do you like best?


9…………. Are you doing at the moment, Sally?10………does the Robinsons live?

III/ Write the correct question into the gap.1. Speak you English?

→ ………?2. What can I for you do?

→ ………..?3. Where live you?

→ ………?4. Played you football?

→ ……….?5. From where vì chưng you come?


7. Does Frank works in Sheffield?→ ………?8. What did you last Sunday?

→ ………?9. Where did Peter went?

→ ……….?10. Like you Hip-Hop?

→ ………..?


IV/ Choose the correct response to complete each of the followingquestions based on the answer

1. ________ bởi vì you live? -- I live in Tokyo.a. Where b. Who c. What

2. ________ are you going lớn the concert? -- I"m going lớn the concert next week.a. Where b. When c. What

3. ________ is Nancy reading? -- She is reading a newspaper.a. What b. When c. Who

4. ________ are they speaking with? -- They are speaking with their friends.a. What b. Where c. Who(m)


a. Who(m) b. What c. Where

6. ________ will you be home? -- I"ll be trang chủ in two hours.a. Where b. What c. When

7. ________ did Mary see at the beach? -- Mary saw Thomas at the beach.a. Who(m) b. When c. What

8. ________ did you go last night? -- We went khổng lồ a cafe.a. Where b. When c. What

9.________ did you tell her? -- I told her yesterday.a .Where b. When c. What

10. ________ did you tell her? --I told her the truth.
a. When b. Where c. What

11._____ is that man"s profession?a. What b. Who c. Which

12._____ can answer this question?a. Who b. What c. Which


a. Who b. Which c. What

15.______ came lớn see you on Sunday?a. What b. Which c. Who

16.______ wants more tea?a. What b. Which c. Who17______ màu sắc is paper?a. Which b. Who c. What

18______ kind of music vì chưng you like?a. What

b. Whoc. Which

19._____ book is yours?a. Which

b. Whatc. Who


21._______ day is it today?a. What

b. Whichc. Who

22.______ is this book about?a. What

b. Whoc. Which

23._____ is your cup? This one or that one?a. What

b. Whoc. Which

24._____ oto is better: this one or that one?a. Which

b. Whatc. Who

25.______ is your friend’s name?a. Which


b. Whatc. Who

V/ Fill in the blanks with What, When or Where

1._________ is the name of the President of the United States of America?2. _________ month is the Chinese new year?


4. _________did he first land?

5. _________ did the Americans drop the atomic bomb on Hiroshima?6. _________is thành phố new york city?

7. _________ is that called in English?8. _________are the Hawaiian Islands?9. _________are you doing this afternoon?

VI/ Write on the blank: how, when, what or where và make questions.

Xem thêm: Thương Em Yêu Em Rất Nhiều Nhưng Anh Nhận Lại Bao Nhiêu ? Thương Em Rất Nhiều

For example : 1. Derrick runs quickly lớn his desk. How

How does Derrick run to his desk?1. Pamela speaks slowly. ………

______________________________________2. Janet is sitting in front of André. ………______________________________________3. Pat arrived early today. ………


(8)

______________________________________6. Monique types quickly. ………

______________________________________7. I often go to school on my bike. ………______________________________________8. Nathalie is beside Peter. ………

______________________________________9. He sometimes calls me at home. ………______________________________________10. Your teacher answers honestly. ………______________________________________ĐÁP ÁN

I/ Matching:

When - at 9 o"clock; Where - at school; how - by car; what - a book;

why - because it"s raining; who - John; Whose - Peter"s; Which book - the red one;

II/ Put in What, Where, Why, When into the gaps và form meaningfulquestions.


(9)

III/ Write the correct question into the gap.1 - bởi vì you speak English?

2 - What can I vì for you?3 - Where do you live?4 - Did you play football?5 - Where vày you come from?6 - vì you understand the question?
7 - Does Frank work in Sheffield?8 - What did you vì last Sunday?9 - Where did Peter go?

10 - vì you lượt thích Hip-hop?

VI/ Write on the blank: how, when, what or where and make questions.

Xem thêm: Tobu (@7Obu) - Tobu (@Tobuofficial) / Twitter

1 - How does Pamela speak?


(10)

7 - How bởi vì you go to lớn school?8 - Where is Nathalie?

9 - What does he sometimes vì at home?10 - How does my teacher answer?

V/ Fill in the blanks with What, When or Where1 - Who; 2 - What; 3 - What; 4 - Where; 5 - When;

6 - Where; 7 - What; 8 - Where; 9 - What;

VI/ Write on the blank: how, when, what or where and make questions.1 - How - How does Pamela speak?

2 - Where - Where is Janet sitting?3 - When - When did Pat arrive today?4 - How - How vì Karen & Simon drive?

5 - What - What does Sharon usually bởi vì at your joke?6 - How - How does Monique type?


7 - How - How vị you go lớn school?8 - Who - Who is beside Nathalie?


(11)

Mời bạn đọc tìm hiểu thêm tài liệu tiếng Anh lớp 6 trên đây:

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 theo từng Unit:

/>

Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 nâng cao:

Bài tập trắc nghiệm trực tuyến đường Tiếng Anh lớp 6:


Tài liệu liên quan


*
bài xích tập ngữ pháp tiếng anh câu tiêu cực thể che định 8 5 142
*
bài xích tập ngữ pháp giờ đồng hồ anh - bài tập thắc mắc đuôi pot 2 2 72
*
bài tập ngữ pháp tiếng Anh pot 1 576 1
*
bài bác tập ngữ pháp giờ anh - câu bị động thể phủ định 10 1 9
*
bài xích tập ngữ pháp giờ đồng hồ anh potx 18 634 4
*
bài xích tập ngữ pháp tiếng anh docx 13 919 0
*
bài tập ngữ pháp tiếng anh 38 815 0
*
200 bài bác tập ngữ pháp giờ anh 183 888 7
*
bài bác tập ngữ pháp Tiềng Anh 5 1 5
*
bài tập ngữ pháp tiếng Anh cả năm 39 859 5
*


Tài liệu các bạn tìm kiếm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(11.8 KB - 11 trang) - Tải bài xích tập về câu hỏi Wh-question ở thì lúc này đơn - Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 bao gồm đáp án
Tải bạn dạng đầy đủ ngay
×