CÁCH VIẾT LẠI CÂU SAO CHO NGHĨA KHÔNG ĐỔI

     

Với dạng bài dùng cấu trúc viết lại câu là dạng câu hỏi thường thấy trong các bài thi. Bạn chỉ cần nắm vững những công thức cấu tạo được liệt kê dưới đây của 4Life English Center (bibun.vn) là trọn vẹn tự tin để cụ chắc đạt điểm cao trong số bài thi chuẩn bị tới.

Bạn đang xem: Cách viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

*
Cấu trúc viết lại câu thường gặp

1. Những cấu tạo viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh hay gặp

Cấu trúc viết lại câu 1:

Chuyển thay đổi câu trong giờ đồng hồ Anh có những từ, các từ chỉ sự trái ngược (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + … = Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued khổng lồ study our lessons. = In spite of the noise, we continued khổng lồ study our lessons.

(Bất chấp ồn ào, shop chúng tôi vẫn liên tục học bài.)

Cấu trúc viết lại câu 2:

Viết lại câu giờ Anh sử dụng những từ, nhiều từ chỉ lý do (bởi vì)

Since, As, Because + S + V + … = Because of, Due to, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go khổng lồ work. = Because of the rain, we can’t go to lớn work.

(Vì trời mưa, cửa hàng chúng tôi không thể đi làm.)

Cấu trúc viết lại câu 3:

Cách viết lại câu sử dụng cấu tạo so that và such that (quá … mang đến nổi mà) đi với tính từ/danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that …= It + be + such + Noun + that

Ví dụ: This film is so boring that no one wants to lớn see it. = It is such a boring film that no one wants to lớn see it. (Đó là một bộ phim truyền hình nhàm chán đến mức không ai muốn xem.)

Cấu trúc viết lại câu 4: 

Cấu trúc so that và such that (quá .. Mang lại mức) dùng thay thế sửa chữa với cấu trúc too to (quá … đến mức không thể)

So + Adj. + that hoặc such + noun + that = too + Adj. (for somebody) + to V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it. = These shoes are too small for him lớn wear.

(Đôi giày này quá nhỏ tuổi để anh ấy rất có thể mang.)

Cấu trúc viết lại câu 5:

Cấu trúc too lớn (không thể) dùng thay thế với cấu trúc enough

S + V + too + Adj. + khổng lồ V = not + Adj. + enough + to lớn V

Ví dụ: Yuri is too fat to lớn wear that dress. = Yuri is not thin enough to wear that dress.

(Yuri quá khủng để mặc cái váy đó.)

Cấu trúc viết lại câu 6:

Cách viết lại câu trong tiếng Anh với cấu trúc find something adj

To V + be + Adj./Noun = S + find + it + Adj./Noun + to lớn V

Ví dụ: khổng lồ live in the countryside alone could be hard for her. = She finds it hard lớn live alone in the countryside.

(Cô ấy cảm giác thật khó khăn khi sống một mình ở nông thôn.)

*
Những kết cấu viết lại câu thường xuyên gặp

Cấu trúc viết lại câu 7

Viết lại câu điều kiện tương đương trong giờ đồng hồ Anh

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 1, mệnh đề 2

Ví dụ:

Janet didn’t bring her raincoat, so she got wet. (Janet không có theo áo mưa nên bị ướt.)

Câu gốc:

Mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2

Câu viết lại

If + mệnh đề 2, mệnh đề 1

Ví dụ:

I can’t go out because I don’t have money (Tôi thiết yếu đi ra ngoài vì tôi không có tiền)

Cấu trúc viết lại câu 9

Chuyển thay đổi câu gồm thì hiện tại tại chấm dứt phủ định sang thì vượt khứ 1-1 (cấu trúc the last time, kết cấu when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

I haven’t seen him since I was a student.

(Tôi sẽ không chạm chán anh ấy kể từ lúc tôi còn là một sinh viên.)

I haven’t met Lucy since we left school.

(Tôi sẽ không gặp mặt Lucy kể từ khi cửa hàng chúng tôi rời trường.)

Cấu trúc viết lại câu 10

Viết lại câu với thì hiện tại tại dứt sang thì vượt khứ đối kháng (dùng chủ ngữ mang ‘it’)

S + have/has + V3/-ed⇔ It has been + + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Minh và Hoai have been married for 3 years. (Minh và Hoài cưới nhau được 3 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 11

Chuyển câu ngơi nghỉ thì quá khứ đối chọi sang thì hiện tại tại xong xuôi tiếp diễn

S + V2/-ed + …⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five. = Jenny has been playing guitar since he was five. (Jenny đã đùa guitar từ khi lên 5 tuổi.)

Cấu trúc viết lại câu 13

Chuyển đổi dùng cấu trúc it was not until … that (mãi cho tới khi)

S + didn’t + V (bare) + …. Until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: Hoa didn’t go home until he finishes all the tasks.

↔ It was not until Hoa finished all the tasks that he went home. (Mãi đến lúc Hoa làm chấm dứt mọi công việc, anh new về nhà.)

Cấu trúc viết lại câu 14

Viết lại câu tiếng Anh với kết cấu it takes time (dành/tốn thời gian làm gì)

S + V + … + ⇔ It takes/took + someone + + to V

Ví dụ: Benny walks to school in 15 minutes = It takes Benny 15 minutes to walk lớn school. (Benny mất 15 phút đi dạo đến trường.)

Cấu trúc viết lại câu 15

Các dạng kết cấu viết lại câu so sánh trong giờ Anh:

Chuyển thay đổi câu đối chiếu hơn thành đối chiếu nhất và ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietnam is the most beautiful country. = In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam. (Theo tôi, không nơi nào khác trên trái đất có thể đẹp rộng Việt Nam.)

Chuyển thay đổi câu so sánh bằng thành so sánh hơn với ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as his cake. = His cake is bigger than my cake.

(Bánh của mình không to bằng bánh của cậu ta = Bánh của cậu ta to nhiều hơn bánh của tôi)

Cấu trúc viết lại câu 16

Cách viết lại câu giờ Anh với kết cấu This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this film = I have never watched this film before. (Tôi chưa khi nào xem bộ phim truyện này trước đây.)

Cấu trúc viết lại câu 17

Chuyển cấu tạo started/began sang thì lúc này hoàn thành

S + began/ started + V-ing/to V + ago⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: She began to lớn learn English 4 years ago. = She has learned/ has been learning English for 4 years. (Cô ấy vẫn học / đã học giờ Anh được 4 năm.)

Cấu trúc viết lại câu 18

Shall we + VLet’s + VHow/What about + V-ingWhy don’t we + VS + suggest + that + S + present subjunctiveIn my opinion

Ví dụ:

“Why don’t we go out for a walk?” said the girl. = The girl suggested going out for a walk.

(“Tại sao họ không ra bên ngoài đi dạo?” cô nàng nói. = cô nàng đề nghị ra bên ngoài đi dạo.)

Let’s have some rest! = What about having some rest?

(Hãy sống một chút! = Còn về câu hỏi nghỉ ngơi một chút?)

Cấu trúc viết lại câu 19

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time

S + should/ought to/had better + V …⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go khổng lồ bed. = It‘s (high/about) time you went khổng lồ bed.

(Đã tới lúc con đi ngủ rồi đấy)

Cấu trúc viết lại câu 20

Dùng cấu trúc Supposed to V

It’s one’s duty to do something⇔ S + be + supposed to bởi something

Ví dụ: It’s your duty lớn protect me.

↔ You are supposed lớn protect me.

Cấu trúc viết lại câu 21

Sử dụng kết cấu would prefer và would rather

S + would prefer + sb + to lớn V⇔ S + would rather + sb + V2/-ed

Ví dụ: I would prefer you not to lớn stay up late. = I would rather you not stayed up late.

(Tôi ý muốn bạn không thức khuya. = Tôi thà rằng bạn không thức khuya)

Cấu trúc viết lại câu 22

Sử dụng kết cấu prefer với would rather

S + prefer + doing st khổng lồ doing st⇔ S + would rather + vì st than bởi st

Ví dụ: I prefer staying at home to hanging out with him. = I would rather stay at trang chủ than hang out with him.

Xem thêm: Tổng Hợp 20 Các Món Làm Từ Mì Tôm Vừa Đơn Giản Vừa Giàu Dinh Dưỡng (Năm 2021)

(Tôi thích ở nhà hơn để đi dạo với anh ấy. = Tôi thà ở trong nhà còn hơn đi dạo với anh ấy.)

Cấu trúc viết lại câu 23

Cấu trúc so that/ in order that (trong ngôi trường hợp chủ từ ở cả 2 câu là khác nhau)

S + V + so that/ in order that + S + V⇔ S + V + (for O) + khổng lồ infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep. = My dad turned off the TV for us lớn sleep.

(Bố tôi sẽ tắt TV để chúng tôi có thể ngủ. = ba tôi sẽ tắt TV để công ty chúng tôi ngủ.)

Cấu trúc viết lại câu 24

To be + not worth + V-ing⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upset about this. = There’s no point in getting upset about this. (Không đáng để bạn phải tức bực về điều này. = Không hữu dụng gì khi bạn giận dữ về điều này.)

2. Một số cấu tạo viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh khác

Understand = tobe aware of

VD: do you understand the grammar structure? = Are you aware of the grammar structure?

(Bạn tất cả biết về cấu tạo ngữ pháp không?)

Succeed in doing sth = manage to vì sth

VD: We succeeded in digging the Panama cannel = We managed to lớn dig the Panama cannel

(Chúng tôi đã quản lý để đào kênh Panama)

At no time + dạng hòn đảo ngữ: không khi nào, chẳng lúc nào

VD: I don’t think she loves me = At no time do I think she loves me

(Không dịp nào tôi cho là cô ấy yêu tôi)

3. Cách viết lại câu trong tiếng Anh

Để viết lại câu trong một thời gian ngắn chúng ta cần sưu tập và làm cho càng các mẫu câu càng tốt. Tiếp đến đọc đi hiểu lại nhằm thuộc lòng các cấu tạo câu. Nên làm theo 4 bước dưới đây để đạt được kết quả tốt nhất:

Bước 1: Đọc kỹ câu cho trước và nỗ lực hiểu vừa đủ ý của câu đó. để ý đến đầy đủ từ khóa, S cùng V. Phân tích kết cấu được thực hiện ở câu gốc.Bước 2: lưu ý những từ mang lại trước. Đưa ra ý tưởng phát minh viết lại câu sử dụng cách khác, cấu trúc khác mà lại vẫn duy trì được ý tất cả của câu mang lại trước.Bước 3: Viết câu mới. Chăm chú đến: chủ ngữ và cồn từ mới, thì của câu mới, chú ý sự chuyển đổi của các cụm từ khớp ứng (như although- despite, adj-adv, if- unless…)Bước 4: Đọc lại và đánh giá lỗi

4. Một trong những mẹo khi làm bài bác tập viết lại câu trong giờ Anh

*
Một số mẹo khi làm bài bác tập viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh

Dùng cú pháp viết lại câu là trong những bài tập giờ Anh hay thấy. Bọn họ có một trong những mẹo lúc làm bài bác tập viết lại câu được nhiều người học tiếng Anh vận dụng như:

Dùng một cấu trúc trong giờ đồng hồ Anh một mực nào đó tương đương về nghĩa cùng với câu gốc.Chuyển tự thể thức chủ động sang thể thức bị động.Chuyển trường đoản cú thể thức trực tiếp sang thể thức con gián tiếp.Về thì: cần viết cùng thì với câu đã mang lại trong đề bài.Về ngữ pháp: câu viết lại đề nghị tuân theo đúng ngữ pháp của cấu trúc tiếng Anh được sử dụng. Một số kết cấu cần lưu ý là: câu bị động, trằn thuật, mong mỏi ứih cùng so sánh.Về ngữ nghĩa: câu được viết lại sau khi chấm dứt phải không biến hóa nghĩa so với ban đầu.Ngoài ra còn phải để ý tới vấn đề sử dụng những liên trường đoản cú như before, after tốt for, since…

5. Bài xích tập viết lại câu bao gồm đáp án

“Let’s go fishing”.

=> She suggests…………………………………… …

2. My mother used lớn play volleyball when she was young.

=> My mother doesn’t…………………………………….

3. “Would you like orange juice?”

=> He………………………………………… ……………

4. Mike gave me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

5. I got lost because I didn’t have a map.

=> If I had………………………………………..….

6. I last saw Jenny when I was in Ha Noi City.

=> I haven’t seen……………………………………….

7. I think the owner of the car is abroad.

=> The owner………………………………………

8. It is a four-hour drive from nam Dinh to Ha Noi.

=> It takes……………………………………… ……

9. You couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

10. It’s a pity him didn’t tell me about this.

Xem thêm: Cách Làm Khoai Tây Chiên Khoai Tây Nồi Chiên Không Dầu Giòn Ngon Đơn Giản Dễ Làm

=> I wish………………………………………. ……………

Đáp án:

She suggests going fishing.My mother doesn’t play volleyball anymore.He invited me for orange juice.I was given a dress on my birthday.If I had had a map, I wouldn’t have gotten lost.I haven’t seen Jenny since I was in Ha Noi City.The owner of the car is thought lớn be abroad.It takes four hours lớn drive from phái mạnh Dinh lớn Ha Noi.The rain was too heavy for you to go swimming.I wish he had told me about it.

Trên đây là tổng hợp các cấu trúc viết lại câu của 4Life English Center (bibun.vn) hy vọng sẽ giúp bạn bao gồm thêm được không ít kiến thức hay và ngã ích. Chúc các bạn đạt điểm cao trong số kỳ thi sắp tới tới!