CÂU TƯỜNG THUẬT LỚP 11

     

Khi hy vọng thuật lại khẩu ca của ai đó, bạn sẽ cần cần sử dụng đến câu tường thuật. Trong tiếng Anh chúng ta phân ra câu trực tiếp với gián tiếp với phương pháp chuyển ngữ pháp khác nhau như dưới đây.

Bạn đang xem: Câu tường thuật lớp 11


I. ĐỊNH NGHĨA CÂU TƯỜNG THUẬT, CÂU GIÁN TIẾP, CÂU TRỰC TIẾP

Câu tường thuậtlà thuật lại khẩu ca trực tiếp. Đây là dạng câu thịnh hành trong tiếng Anh mà chúng ta cần để ý kỹ.

Câu tường thuật gồm hai kiểu:

- Tường thuật thẳng (direct speech):thuật lại không thiếu thốn và đúng chuẩn điều ai đó miêu tả (trích dẫn).

Khi viết, lời của tín đồ nói vẫn đặt trong dấu ngoặc kép.

Ví dụ: He said “She is my girlfriend” thì khi thuật lại, câu trong ngoặc kép chính là lời nói trực tiếp của anh ý ấy. Đây là dạng câu trực tiếp.

- Tường thuật gián tiếp (indirect speech):Là thuật lại tiếng nói của một người theo cách gián tiếp, truyền nhau mà không có dùng dấu ngoặc kép, hoàn toàn có thể không trích dẫn y nguyên.

Ví dụ: She said: “ I want to eat ice cream”.

-> She said she wanted khổng lồ eat ice cream.

Tường thuật loại gián tiếp sẽ gửi ngôi. Họ gọi tắt là câu loại gián tiếp.


*

II. CÁCH CHUYỂN CÂU TRỰC TIẾP lịch sự GIÁN TIẾP

Để chuyểncâu trực tiếpsang loại gián tiếpthì bạn chỉ cần ghép ngôn từ tường thuật vào phía sau câu nói, lùi thì của rượu cồn từ xuống 1 cung cấp quá khứ, đại trường đoản cú sẽ đổi khác linh hoạt.

1. Trường vừa lòng thì hiện tại tại

Nếu đụng từ phân chia ở thì bây giờ thì bọn họ giữ nguyên thì của hễ từ chính, đại từ hướng đẫn và trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn trong câu thẳng khi đưa sangcâu loại gián tiếp. Chỉ chuyển đổi cách phân chia theo ngôi được đưa đổi.

Ví dụ:

She says: “I like ice cream.”

She says (that) she likes ice cream.

My mother says: “ I am going to lớn Hanoi next week”

My mother says she is going to lớn Ha Noi next week.

They say: “ We are going to lớn the cinema.”

-> They say they are going to lớn the cinema.

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng that hoặc ko để chế tạo câu nói thôi.

2. Ngôi trường hợp cồn từ tường thuật nghỉ ngơi thì thừa khứ

Nếucau tuong thuatở thì vượt khứ thì lùi hễ từ chủ yếu của câu khi đưa sang gián tiếp một bậc theo luật lệ như sau - trong số ấy có một vài thì cùng từ không đổi:

Thì

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp
Hiện tại đơn

I lượt thích ice cream

He said he liked ice cream
Hiện trên tiếp diễn

I am living in London

He said he was living in London.
Quá khứ đơnI bought a car

He said he had bought a car

He said he bought a car.

Quá khứ tiếp diễn

I was walking along the street

He said he had been walking along the street.
Hiện tại hoàn thành

I haven"t seen Julie

He said he hadn"t seen Julie.
Quá khứ hoàn thành

I had taken English lessons before

He said he had taken English lessons before.


*

Chuyển đổi thì cùng với trợ đụng từ, động từ khuyết thiếu

Chuyển đổi

Câu trực tiếp

Câu con gián tiếp
Will - Would

I"ll see you later

She said (that) she would see me later
Would – Không vậy đổi

I would help, but..”

She said (that) she would help but...
Can - Could

I can speak perfect English

She said (that) she could speak perfect English.
Could- Không ráng đổiI could swim when I was four

She said (that) she could swim when she was four.

shall

Shall - Colud

I shall come later

She said (that) she would come later.
Should - không nắm đổi

You should quit smoking.

She said I should quit smoking.
Might - Không cầm đổiI might be late

He said he might be late

Must - ko đổi

Must - Had to

I must study at the weekend

She said (that) she must study at the weekend

She said she had lớn study at the weekend

Biến đổi đại từ và các từ hạn định theo bảng sau:

Vị trí

Câu trực tiếp

Câu con gián tiếp
Chủ ngữ

I

he/ she

You

I/ We/ They

We

We/ They
Tân ngữ

Me

him/ her

You

me/ us/ them

Us

us/ them
Đại trường đoản cú sở hữu

My

his/ her

Your

my/ our/ their

Our

our/ their
Đại từ bỏ sở hữu

Mine

his/ hers

Yours

mine/ ours/ theirs

Ours

ours/ theirs
Đại tự chỉ định

This

the/ that

These

the/ those

Sự đổi khác thời gian vào câu gián tiếp

Sự đổi khác thời gian sẽ tiến hành theo thời hạn mà khi chúng ta chuyển lời lại, thuật lại.

Ví dụ:

It"s Monday. Julie says "I"m leaving today".

-> If I tell someone on Monday, I say "Julie said she was leaving today".

-> If I tell someone on Tuesday, I say "Julie said she was leaving yesterday".

-> If I tell someone on Wednesday, I say "Julie said she was leaving on Monday".

-> If I tell someone a month later, I say "Julie said she was leaving that day".

Vào trang bị 2, Julie nói là: “I’m leaving today”.

Nếu chúng ta kể lại đến ai đó vào sản phẩm công nghệ 2, các bạn sẽ nói là: “ Julie said she was leaving today.”

Nếu các bạn kể đến ai đó vào vật dụng 3, bạn sẽ nói là: “ Julie said she was leaving yesterday.”

Nếu các bạn kể mang lại ai kia vào vật dụng 4, bạn sẽ nói là: “ Julie said she was leaving on Monday.”

Nếu chúng ta kể đến ai kia vào 1 tháng sau, các bạn sẽ nói là: “ Julie said that she was leaving that day.”


*

Bảng thay đổi thời gian trong câu trực tiếp với gián tiếp

nowthen / at that time
today

yesterday / that day / Tuesday

/ the 27th of June

yesterday

the day before yesterday / the day before /

Wednesday / the 5th of December

last nightthe night before, Thursday night
last weekthe week before / the previous week
tomorrow

today / the next day /

the following day / Friday


3. Tổng kết những dạng câu tường thuật

Câu tường thuật sinh sống dạng câu kể

S + say(s)/said + (that) + S + V

Công thức câu tường thuật:

- says/say khổng lồ + O->tells/tell + O

- said khổng lồ + O->told+O

Eg: He said khổng lồ me ”I haven’t finished my work” ->He told me he hadn’t finished his work.

Một số trường hợp ngoại lệ, nếu câu nói thể hiện sự thật chung tầm thường thì chúng ta vẫn có thể không cần biến hóa thì của rượu cồn từ con gián tiếp:

Ví dụ: She said: “ The sky is blue.”

->She said (that) the sky is/was blue.

Trường hòa hợp không yêu cầu giảm thì khác:

- vào câu bao gồm năm xác định.

- những câu có cấu trúc sau: if only, as if, as though, wish, would rather, it’s high time, IF loại2, 3 .

Trường hợp câu hỏi với câu nghi vấn

Nếu là câu nghi vấn, bạn cũng chuyển câu hỏi thành câu xác minh thay vị trí công ty ngữ và đụng từ. Nhưng động từ bao gồm thì đưa lùi về thì quá khứ.

S + asked (+O)/wanted khổng lồ know/wondered + Wh-words + S + V.

* says/say khổng lồ + O->asks/ask + O

* said lớn + O->asked + O.

Ex: ”What are you talking about?”said the teacher. ->The teacher asked us what we were talking about.

Where bởi vì you live?

-> She asked me where I lived.

Where is Julie?

-> She asked me where Julie was.

Where is the Post Office, please?

-> She asked me where the Post Office was.

What are you doing?

-> She asked me what I was doing.

Who was that fantastic man?

-> She asked me who that fantastic man had been.

Trường phù hợp với câu hỏi yes/no. Từ bây giờ trongcâu tường thuật giờ Anh, bạn sửa chữa If đến câu hỏi:

Công thức:

S+asked/wanted khổng lồ know/wondered+if/wether+S+V

Do you love me?

-> He asked me if I loved him.

Have you ever been to lớn Mexico?

-> She asked me if I had ever been khổng lồ Mexico.

Are you living here?

-> She asked me if I was living here.

Một số trường thích hợp khác:

Yêu ước làm điều gì đó, thanh lịch - gửi sang câu con gián tiếp

Ví dụ: Close the window, please

Or: Could you close the window please?

Or: Would you mind closing the window please?

Trường thích hợp này, các bạn dùng cấu trúc: ask me + khổng lồ + infinitive":

She asked me to close the window.

Ví dụ khác:

Please help me.

-> She asked me lớn help her.

Please don"t smoke.

-> She asked me not khổng lồ smoke.

Could you bring my book tonight?

-> She asked me to lớn bring her book that night.

Could you pass the milk, please?

-> She asked me to lớn pass the milk.

Would you mind coming early tomorrow?

-> She asked me lớn come early the next day.

Nếu là câu bao phủ định, bạn thêm Not:

Please don"t be late.

-> She asked us not to lớn be late.

Đối cùng với trường vừa lòng câu trần thuật mệnh lệnh

Bạn đưa sang câu gián tiếp với tell – told

Khẳng định:S + told + O + to-infinitive.

Ex: ”Please wait for me here, Mary.” Tom said ->Tom told Mary lớn wait for him there.

Xem thêm: Mách Bạn 6 Cách Mọc Lông Mày Nhanh Nhất, 8 Cách Dễ Làm Giúp Lông Mày Mọc Dày Tự Nhiên

*Phủ định::S + told + O + not to-infinitive.

Ex: ”Don’t talk in class”,the teacher said to us. –>The teacher told us not lớn talk in class.

Go lớn bed!

-> He told the child to go khổng lồ bed.

Don"t worry!

-> He told her not to worry.

Be on time!

-> He told me lớn be on time.

Don"t smoke!

-> He told us not to lớn smoke.

MỘT SỐ DẠNG CÂU TƯỜNG THUẬT ĐẶC BIỆT

SHALL/ WOULDdiễn tả đề nghị, lời mời:

Tom asked: "Shall I bring you somefood?"

-> Tom offered to lớn bring me some food.

Tom asked: "Shall we meet at thecinema?"

-> Tom suggested meeting at the cinema.

WILL/ WOULD/ CAN/ COULD diễn tả sự yêu thương cầu:

Tom asked: "Will you help me, please?"

-> Tom asked me lớn help him.

Jane asked Tom: "Can you open the door for me, Tom?"

-> Jane asked Tom to mở cửa the door for her.


Các các bạn cùng coi lại loài kiến thức, bài xích tập của các dạng câu quan trọng:

III. BÀI TẬP CÂU TƯỜNG THUẬT

Exercise 1: Chuyển những câu sau về dạng câu è cổ thuật

1. “If the weather is fine, I will go on a picnic with my friends,” she said.

.......................................................................................................................................................

2. “What would you do if you had three days off ?” I asked him.

.......................................................................................................................................................

3. “I would have come to lớn see you if I had known your address, Jim” she said.

.......................................................................................................................................................

4. “I’m sure she will help you if you ask her.” , he told me.

.......................................................................................................................................................

5. “If Today were Sunday, we wouldn’t go lớn school.” They said khổng lồ me.

.......................................................................................................................................................

6. She said khổng lồ me, “If I were you, I wouldn’t tell her about this.”

.......................................................................................................................................................

7. “There would not be enough seats if a lot of guests came.”, they said.

.......................................................................................................................................................

8. “You will be surprised if you meet him.” , Peter said lớn Linda.

.......................................................................................................................................................

9.The boy said : “I won’t be strong if I don’t swim everyday.”

.......................................................................................................................................................

10. “What would you vị if you saw a snake ?” phái nam asked Nga.

.......................................................................................................................................................

11. “We’ll have lunch outside in the garden if it’s not cold.” ,Mr John said.

.......................................................................................................................................................

12. “Tom would win more races if he trained hard.” , The man said.

.......................................................................................................................................................

13. “If you feel like a chat, phone me tonight.” David said to lớn me.

.......................................................................................................................................................

14. “If you isn’t eating so much junk food, you would be a lot fitter.” Mother said.

.......................................................................................................................................................

15. “I will be surprised if Mary doesn’t pass the exam.” , our teacher said.

.......................................................................................................................................................

16. “If I knew her hobbies, I could let you know.” He said lớn me.

.......................................................................................................................................................

17. “If I won the lottery, I would buy a new car.” , the man said.

.......................................................................................................................................................

18. “If you had listened to lớn my advice, you wouldn’t have made such a big mistakes.”

Julia said to lớn LiLi.

.......................................................................................................................................................

Exercise 2: Chọn câu trả lời đúng nhất.

1. Jack asked me _____.

A. Where vì chưng you come from? B. Where I came from

C. Where I came from D. Where did I come from?

2. She asked me _____ I liked pop music.

A.when B.what C.if D.x

3. The doctor ____ him to lớn take more exercise.

A.told B.tell C. Have told D. Are telling

4. I wanted to know_____ return home.

A. When would she B. When will she C. When she will D. When she would

5. Claire told me that her father____ a race horse.

A. Owns B. Owned C. Owning D. A và B

6. What did that man say ______?

A. At you B. For you C. To you D. You

7. I rang my friend in australia yesterday, và she said it _______ raining there.

A. Is B. Were C. Has been D. Was

8. The builders have ______ that everything will be ready on time.

A. Promised B. Promise C. Promises D. Promising

9. The doctor _______ him to lớn take more exercise.

A. Told B. Tell C. Have told D. Are telling

10. The last time I saw Linda, she looked very relaxed. She explained she’d been on holiday the ______ week.

A. Ago B. Following C. Next D. Previous

11. Yesterday, Laura ______ him lớn put some shelves up.

A. Asked B. Is asking C. Ask D. Was asked

12. Tom has ______ this story wasn’t completely true.

A. Admitting that B. Was admitted that C. Admitted that D. Admit that

13. When I rang Tessa some time last week, she said she was busy ______ day.

A. That B. The C. Then D. This

14. I wonder _____ the tickets are on sale yet.

A. What B. When C. Where D. Whether

15. Mathew _____ Emma that her train was about to leave.

A. Has reminded B. Has reminded that C. Reminded D. Reminded that

16. Hello, Jim. I didn’t expect to see you today. Sophie said you _____ ill.

Xem thêm: 11 Phút Lập Kế Hoạch 1 Ngày Làm Việc Cực Hiệu Quả, 6 Bước Lập Kế Hoạch 1 Ngày Làm Việc Cực Hiệu Quả

A. Are B. Were C. Was D. Should be

17. Ann ______ và left.

A. Said goodbye lớn me B. Says goodbye to lớn me C. Tell me goodbye D. Told me goodbye