Chất Rắn Khan Là Gì

     

Khối lượng hóa học rắn khan lúc cô cạn dung dịch chứa 0,01 mol K+, 0,025 mol Cu2+, 0,05 mol Cl- cùng a mol $SO_4^2 - $ là

Phương pháp giải

+) Bảo toàn năng lượng điện tích: $sum n_i exton,( - ) = sum n_i exton,( + ) Rightarrow n_K^ + + 2.n_Cu^2 + = n_Cl^ - + 2.n_SO_4^2 - $

+) mmuối khan = ∑mcác ion

Lời giải của GV bibun.vn

Bảo toàn điện tích: $sum n_i exton,( - ) = sum n_i exton,( + ) Rightarrow n_K^ + + 2.n_Cu^2 + = n_Cl^ - + 2.n_SO_4^2 - $

=> 0,01 + 0,025.2 = 0,05 + 2a => a = 0,005

=> mmuối khan = ∑mcác ion = 0,01.39 + 0,025.64 + 0,05.35,5 + 96.0,005 = 4,245 gam

Đáp án nên chọn là: c
Bạn đang xem: Chất rắn khan là gì

*

*Xem thêm: Lịch An Ngủ Cho Be 11 Tháng Tuổi : Sự Phát Triển Và Chế Độ Dinh Dưỡng Cho Bé

*

*Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Chảo Nhôm Không Dính Không Tốn 1 Xu, Mẹ Nào Cũng Tự Làm Được

*

Cho dãy những chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số hóa học điện li là

Cho những chất sau: HF, NaCl, NaOH, CuSO4, H3PO3, MgCl2, CH3COOH, H2S, NH3, saccarozơ, AgNO3, C2H5OH . Số hóa học điện li yếu là

Trong dung dịch CH3COOH 4,3.10-2 M người ta xác định được độ đậm đặc ion H+ là 8,6.10-4 M. Xác suất phân tử CH3COOH phân li ra ion là

Cho các phát biểu sau:

(a) Muối trung hòa là muối mà anion cội axit không có công dụng phân li ra ion H+.Bạn đã xem: hóa học rắn khan là gì

(b) Muối axit là muối mà anion nơi bắt đầu axit vẫn có tác dụng phân li ra ion H+.Bạn đã xem: chất rắn khan là gì

Số phân phát biểu đúng là:

 

Trong các muối sau : NaCl, Na2CO3, K2S, Na2SO4, KNO3, NH4Cl, ZnCl2, đầy đủ muối có môi trường trung tính là

Trong những dung dịch sau : Na2SO4, NaHSO4, H3PO4, Na2HPO3, CaCl2, FeCl3, Na2S, NH4NO3, bao gồm bao nhiêu dung dịch có môi trường xung quanh axit ?

Cho dãy các chất Al, Al(OH)3, NaHCO3, Na2SO4, Zn(OH)2. Số chất trong hàng vừa bội phản ứng được với dung dịch HCl, vừa làm phản ứng được với hỗn hợp NaOH là

Cho những chất: Al, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3. Số chất số đông phản ứng được với dung dịch HCl, dung dịch NaOH là

Cho các chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Số chất tất cả tính lưỡng tính là

Khối lượng chất rắn khan lúc cô cạn dung dịch đựng 0,01 mol K+, 0,025 mol Cu2+, 0,05 mol Cl- với a mol $SO_4^2 - $ là

Một dung dịch đựng 0,2 mol Cu2+; 0,3 mol K+, a mol $NO_3^ - $ cùng b mol $SO_4^2 - $. Tổng cân nặng muối tan có trong hỗn hợp là 62,3 gam. Quý hiếm của a với b lần lượt là

Dung dịch Y đựng Ca2+ (0,1 mol), Mg2+ (0,3 mol), $Cl^ - $ (0,4 mol), $HCO_3^ - $ (y mol). Lúc cô cạn dung dịch lượng muối khan nhận được là

Khi mang lại 100 ml hỗn hợp KOH 1M vào 100 ml hỗn hợp HCl nhận được dung dịch tất cả chứa 6,525 gam hóa học tan. độ đậm đặc mol của HCl trong hỗn hợp đã dùng là

Cho 200 ml hỗn hợp HNO3 vào 200 ml hỗn hợp hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và KOH 0,3M được 400 ml dung dịch X bao gồm pH = a. Cô cạn dung dịch X được 7,66 gam chất rắn khan. Giá trị của a là

Cho m gam các thành phần hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa tất cả hổn hợp axit HCl 1M với axit H2SO4 0,5M chiếm được 5,32 lít H2 (ở đktc) cùng dung dịch Y (coi thể tích hỗn hợp không đổi). Dung dịch Y tất cả pH là:

Trộn 100ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,1M với 400 ml hỗn hợp (gồm H2SO4 0,0375 M với HCl 0,0125 M) thu đ­ược dung dịch X, quý hiếm pH của dung dịch X là:

Trộn 200 ml dd láo lếu hợp gồm HNO3 0,3M và HClO4 0,5M với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/lit nhận được dd có pH = 3. Vậy a có giá trị là:

Thể tích của n­ước bắt buộc thêm vào 15 ml hỗn hợp axit HCl gồm pH = 1 nhằm đ­ược hỗn hợp axit bao gồm pH = 3 là:

Trộn V1 lít dung dịch HCl (pH = 5) cùng với V2 lít hỗn hợp NaOH (pH = 9) chiếm được dung dịch có pH = 8. Tỉ trọng V1/ V2 là:

Dung dịch X chứa hỗn hợp NaOH 0,25M với Ba(OH)2 0,15M hỗn hợp Y chứa tất cả hổn hợp H2SO4 0,5M cùng HNO3 0,2M.Trộn V lít hỗn hợp X với V’ lit hỗn hợp Y thu được hỗn hợp Z có pH =3. Tỉ lệ V/V’ là

Trộn hỗn hợp X cất NaOH 0,1M, Ba(OH)2 0,2M với hỗn hợp Y chứa HCl 0,2M, H2SO4 0,1M theo tỉ lệ làm sao về thể tích để dung dịch thu được tất cả pH = 13?

Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch đựng đồng thời Ba(OH)2 0,08M và KOH 0,04M. PH của dung dịch thu được:

Có 4 dung dịch trong suốt, mỗi hỗn hợp chỉ cất 1 cation cùng 1 anion trong số các ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Những dung dịch đó là:

Để được một hỗn hợp có các ion (K^ + ,SO_4^2 - ,Mg^2 + ,Cl^ - ) thì nên cần trộn phần nhiều dung dịch muối nào?

Cho các ion sau : K+( 0,15 mol) ; Fe2+(0,1 mol) ; NH4+(0,2mol) ; H+(0,2 mol) ; Cl-(0,1 mol); SO42-(0,15 mol) ; NO3-(0,05 mol) ; CO32-(0,15 mol). Gồm 2 dung dịch mỗi dung dịch cất 2 cation và 2 anion trong các ion trên không trùng nhau. 2 dung dịch đó là :

Xét phương trình: $ extS^ ext2 - ext + 2 extH^ ext + o extH_ ext2 extS$. Đây là phương trình ion thu gọn của phản nghịch ứng

Cho các phản ứng sau:

(a) NaOH + HClO → NaClO + H2O (b) Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O

(b) 3KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3H2O (d) Ba(OH)2 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + 2H2O

Số phản nghịch ứng tất cả cùng phương trình in rút gọn: H+ + OH- → H2O là

Xét phương trình: (S^2 - + 2H^ + o H_2S). Đâu là phương trình phân tử của phương trình ion thu gọn gàng trên?

Phương trình ion thu gọn H+ + OH- → H2O biểu diễn bản chất của những phản ứng chất hóa học nào sau đây?

Cho những phản ứng hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2

(3) Na2SO4 + BaCl2 (4) H2SO4 + BaSO3

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2

Các bội nghịch ứng đều phải có cùng một phương trình ion thu gọn gàng là

Cho phản nghịch ứng hóa học: NaOH + HCl → NaCl + H2O. Bội nghịch ứng hóa học nào dưới đây có cùng phương trình ion rút gọn với phản ứng trên?

Tính pH của hỗn hợp thu được khi trộn 40 ml hỗn hợp HCl 2,5.10-2 M với 60 ml hỗn hợp CH3COOH 1,67.10-4 M. Biết CH3COOH bao gồm Ka = 10-4,76.

Có 3 hỗn hợp NaOH, HCl, H2SO4 đựng trong số lọ mất nhãn. Thuốc test duy nhất nhằm phân biệt tía dung nhờn này là:

Có 4 dung dịch riêng biệt: Na2CO3, Na2SO4, NaNO3, BaCl2. Chỉ dùng thêm quỳ tím thì rất có thể nhận hiểu rằng mấy chất?

Có những dung dịch AlCl3, NaCl, MgCl2, H2SO4. Chỉ được dùng thêm một thuốc thử, thì hoàn toàn có thể dùng thêm thuốc demo nào sau đây để nhận biết các hỗn hợp đó?

Có 4 lọ đựng 4 dung dịch Al(NO3)3, NaNO3, Na2CO3. Trường hợp chỉ cần sử dụng một thuốc demo thì hoàn toàn có thể dùng chất nào dưới đây để nhận ra 3 lọ trên?

Để nhận thấy 4 lọ mất nhãn chứa riêng lẻ các hóa học dd HCl, H2SO4, NaCl, Ba(OH)2 ta cần sử dụng một thuốc thử làm sao sau đây?

Đối với hỗn hợp axit mạnh mẽ HNO3 0,1M nếu bỏ qua mất sự năng lượng điện li của nước thì review nào sau đấy là đúng?

Đối với hỗn hợp axit yếu hèn CH3COOH 0,1M, nếu làm lơ sự năng lượng điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion làm sao sau đó là đúng?

Để được dung dịch chứa: 0,05 mol Al3+; 0,06 mol SO42- ; 0,03 mol Cl-. Buộc phải hòa tung vào nước đều muối nào, bao nhiêu mol ?