Cho 4 48 lít khí co

     

Cho 4,48 lít khí co (ở đktc) từ từ trải qua ống sứ nung lạnh đựng 8 gam một oxit sắt cho đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Khí chiếm được sau bội phản ứng bao gồm tỉ khối đối với hiđro bằng 20. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là
Bạn đang xem: Cho 4 48 lít khí co

+) Bảo toàn C: nCO ban đầu = nCO2 + nCO dư 

$arM_hh=frac44x+28yx+y=40$ 

+) Bảo toàn O: nO (trong oxit) = nCO pứ = nCO2

+) moxit = mO + mFe

+) nFe : nO = 0,1 : 0,15 = 2 : 3


nCO = 0,2 mol

=> hỗn hợp khí sau phản bội ứng bao gồm CO2 (x mol) và co dư (y mol)

Bảo toàn C: nCO ban đầu = nCO2 + nCO dư => x + y = 0,2 (1)

$arM_hh=frac44x+28yx+y=40$ (2)

Từ (1) và (2) => x = 0,15; y = 0,05

Bảo toàn O: nO (trong oxit) = nCO pứ = nCO2 = 0,15 mol

moxit = mO + mFe => mFe = 8 – 0,15.16 = 5,6 gam => nFe = 0,1 mol

=> nFe : nO = 0,1 : 0,15 = 2 : 3

=> công thức của oxit fe là Fe2O3

%VCO2 = 0,15 / 0,2 . 100% = 75%


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho luồng khí co (dư) trải qua 9,1 gam láo hợp bao gồm CuO và Al2O3nung nóng đến khi phản ứng trả toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Trọng lượng CuO có trong lếu hợp lúc đầu là


Dẫn nhàn rỗi V lít khí teo (ở đktc) đi sang một ống sứ đựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, Fe2O3(ở ánh sáng cao). Sau thời điểm các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được khí X. Dẫn toàn bộ khí X làm việc trên vào lượng dư hỗn hợp Ca(OH)2thì tạo thành 4 gam kết tủa. Quý hiếm của V là


Cho H2dư qua 8,14 gam các thành phần hỗn hợp A có CuO, Al2O3và FexOynung nóng. Sau khi phản ứng xong, thu được 1,44 gam H2O với a gam chất rắn. Quý hiếm của a là


Cho khí teo qua ống chứa 15,2 gam láo hợp bao gồm CuO cùng FeO nung nóng. Sau một thời hạn thu được hỗn hợp khí B với 13,6 gam chất rắn C. Cho B chức năng với hỗn hợp Ca(OH)2dư thu được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) bao gồm CO và H2phản ứng với một lượng dư các thành phần hỗn hợp rắn tất cả CuO với Fe3O4nung nóng. Sau khi các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, trọng lượng hỗn phù hợp rắn bớt 0,32 gam. Giá trị của V là


Khử hoàn toàn 58 gam hỗn hợp X có FeO, Fe3O4, Fe2O3 cần vừa đủ 22,4 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp CO với H2. Khối lượng sắt hiện ra là


Hoà tan trọn vẹn 20 gam một oxit kim loại bằng dung dịch H2SO4loãng thu được 50 gam muối. Khử trọn vẹn lượng oxit kia thành kim loại ở ánh nắng mặt trời cao yêu cầu V lít khí co (đktc). Giá trị của V là


Chia 47,2 gam láo hợp có CuO, Fe2O3và Fe3O4thành 2 phần bởi nhau. Phần 1 khử hoàn toàn bằng teo dư ở nhiệt độ cao nhận được 17,2 gam 2 kim loại. Phần 2 cho công dụng vừa đầy đủ với hỗn hợp H2SO4loãng, nhận được m gam muối. Cực hiếm của m là


Khử 3,48 gam một oxit của sắt kẽm kim loại M bắt buộc dùng 1,344 lít H2 (đktc). Tổng thể lượng sắt kẽm kim loại M hình thành cho công dụng với dung dịch HCl dư thu được 1,008 lít H2(đktc). Bí quyết oxit là


Cho 4,48 lít khí teo (ở đktc) trường đoản cú từ trải qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Khí chiếm được sau phản nghịch ứng bao gồm tỉ khối so với hiđro bằng 20. Phương pháp của oxit fe và phần trăm thể tích của khí CO2trong tất cả hổn hợp khí sau phản nghịch ứng là
Xem thêm: Những Bức Tranh Đơn Giản Dễ Vẽ Đẹp, Đơn Giản Nhất Cho Học Sinh Tham Khảo

Hỗn đúng theo A gồm CuO với MO theo tỷ lệ mol tương ứng là 1 trong : 2 (M là kim loại hóa trị ko đổi). Cho 1 luồng H2dư đi qua 3,025 gam Anung rét thu được tất cả hổn hợp chất rắn B. Để hoà tan không còn B phải 40 ml hỗn hợp HNO32,5M với thu được V lít khí NO tốt nhất (đktc). Hiệu suất các phản ứng đạt 100%. Kim loại M và cực hiếm của V là


Cho 31,9 gam tất cả hổn hợp Al2O3, ZnO, FeO, CaO tính năng hết với teo dư, đun cho nóng thu được 28,7 gam hỗn hợp X. Mang đến X tính năng với hỗn hợp HCl dư chiếm được V lít khí H2 (đktc). V có mức giá trị là:


Khử hoàn toàn 32,2 gam hỗn hợp có CuO, Fe2O3và ZnO bằng CO ở nhiệt độ cao thu được 25 gam tất cả hổn hợp X tất cả 3 kim loại. Mang đến X tác dụng vừa đủ với hỗn hợp HNO3thì thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc) cùng dung dịch cất m gam muối. Giá trị của m là


Khử hoàn toàn 69,6 gam các thành phần hỗn hợp A gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4và CuOở ánh sáng cao thành sắt kẽm kim loại cần 24,64 lít khí teo (đktc) và thu được x gam hóa học rắn. Cũng đến 69,6 gam A công dụng với hỗn hợp HCl đầy đủ thu được hỗn hợp B đựng y gam muối. Mang đến B tính năng với hỗn hợp NaOH dư thấy sinh sản thành z gam kết tủa. Quý giá của x, y, z thứu tự là


Cho một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau một thời gian thu được 10,44 gam chất rắn X tất cả Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Hòa tan hết X trong dung dịch HNO3 đặc, lạnh thu được 4,368 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Quý hiếm của m là


Dẫn 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X tất cả CO cùng CO2 (có tỉ khối so với H2 bằng 15,6) qua ống đựng tất cả hổn hợp chất rắn gồm CuO, Fe2O3 nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y (có tỉ khối đối với H2 bằng 18). Khối lượng chất rắn còn sót lại sau bội phản ứng đã giảm đi so với ban đầu là


Cho khí CO trải qua ống sứ đựng 0,09 mol các thành phần hỗn hợp A có Fe2O3 cùng FeO nung rét sau một thời gian thu được 10,32 gam chất rắn B. Dẫn khí đi thoát khỏi ống sứ vào dung dịch Ba(OH)2 dư chiếm được 17,73 gam kết tủa. Cho B tính năng hết với dung dịch HNO3 dư thu được V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Quý giá của V là:


Cho khí co qua hỗn hợp T gồm Fe và Fe2O3 nung nóng thu được hỗn hợp khí B và tất cả hổn hợp chất rắn D. Mang đến B qua dung dịch Ca(OH)2 dư chiếm được 6 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan các thành phần hỗn hợp D bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư chiếm được 0,18 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất) và 24 gam muối. Phần trăm số mol của sắt trong các thành phần hỗn hợp T là


Đun 0,04 mol lếu láo hợp gồm hơi nước với khí CO2 qua cacbon nung đỏ, chiếm được 0,07 mol tất cả hổn hợp Y gồm CO, H2 với CO2. Cho Y trải qua ống đựng đôi mươi gam lếu hợp bao gồm Fe2O3 và CuO (dư, nung nóng), sau thời điểm các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, chiếm được m gam hóa học rắn. Quý giá của m là


Hỗn thích hợp X bao gồm Fe, FeO, Fe2O3. Cho 1 luồng khí CO trải qua ống sứ đựng m g tất cả hổn hợp X nung nóng. Sau khi ngừng thí nghiệm thu sát hoạch được 64 g hóa học rắn A và 11,2 lít khí B (đktc) bao gồm tỉ khối so với hiđro là 20,4. Giá trị của m là


Cho H2 dư qua m gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X gồm Fe, CuO, Fe3O4 nung nóng, làm phản ứng hoàn thành thấy cân nặng chất rắn sút 0,48 gam. Trường hợp hòa tan hoàn toàn m gam X vào V(ml) hỗn hợp HNO3 0,5M trọn vẹn thì thu được buổi tối đa 1,344 lít NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Quý giá của V là


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Cách Làm Heo Quay Bằng Lò Nướng Thịt Heo Bằng Lò Nướng Thịt Ba Chỉ Bằng Lò Nướng

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.