Cho Từ Từ Từng Giọt Dung Dịch Chứa B Mol Hcl

     

Câu hỏi :

Cho nhàn rỗi từng giọt của dung dịch chứa b mol HCl vào dung dịch đựng a mol Na2CO3 chiếm được V lít khí CO2. Trái lại cho lỏng lẻo từng giọt của dung dịch đựng a mol Na2CO3 vào dung dịch cất b mol HCl chiếm được 2V lít khí CO2 (các thể tích khí đo ở thuộc điều kiện). Quan hệ giữa a với b là :


*