UNIT 6: LANGUAGE FOCUS

     

Bài học tập Language Focus Unit 6 Lớp 8 - The young pioneer clubgiới thiệu đến những em một trong những cách dùng không ngừng mở rộng của thì hiện nay tại, danh động từ cùng với hầu như động trường đoản cú khiếm khuyết.

Bạn đang xem: Unit 6: language focus


Tóm tắt bài xích giảng

1. Grammar Language Focus Unit 6 Lớp 8

1.1. Simple present tense with future meaning

1.2.Gerund (Danh hễ từ trong giờ Anh)

1.3.Modal verbs:Can, could, may

2. Exercise Language Focus Unit 6 Lớp 8

2.1. Unit 6 Language Focus Exercise 1

2.2.Unit 6 Language Focus Exercise 2

2.3.Unit 6 Language Focus Exercise 3

Bài tập minh họa

Bài tập trắc nghiệm

Hỏi đápLanguage Focus Unit 6


Thì hiện tại đơn cần sử dụng để biểu đạt một sắp xếp cụ thể cho vụ việc trong tương lai. Trong câu thường có nhóm trường đoản cú chỉ thời gian.Tom starts school on Monday. (Tom bắt đàu học tập vào sản phẩm hai)Các sự kiện đã xảy ra sau đây theo thời khoá biểu.The film starts at 7 p.m. (Phim đang bắt đàu vào lúc 7 giờ đồng hồ tối)

b.1. Tính năng của Danh đụng từ

Danh cồn từ cai quản ngữSwimming is good for health.Learning English is interesting.Danh đụng từ có tác dụng tân ngữShe likes cooking.Danh hễ từ làm tân ngữ của "be"My great passion in life is studying.

b. 2. Danh cồn từ đứng sau cụm động từ, thành ngữ...

Can"t help/ can"t bear/ can"t stand: cần yếu chịu đựng nổiIt"s (not) worth: (không) đáng giáIt"s no use: thiệt vô dụngIt"s no good: vô íchThere"s no point in: Chẳng có nguyên nhân gì/ lợi gìHave difficulty (in): Có trở ngại trong sự việc gìA waste of money/ time: tốn tiền/ mất thời gianBe busy (with): bận rộn với loại gìLook forward to: trông mong, đợi đợiBe (get) used to: quen với chiếc gìObject to: phản đốiConfess to: thú tội, thừa nhận tội

Ví dụ: She doesn"t approve of her husband _____.

A. To gamble B. Gambling C. To lớn gamble D. To gambling

b.3. Sau V + preposition, Adj + preposition hoặc Noun + preposition là V - ing.

Accuse of (tố cáo),Suspect of (nghi ngờ),be fond of (thích),be interested in (thích thú, quan tâm),choice of (lựa chọn),reason for (lý do về)...

b.4. Những động từ tiếp sau đây theo sau là to V hoặc V - ing mà nghĩa không nỗ lực đổi: begin, like, can"t stand, love, continue, prefer, start, hate, dread.


1.3. Modal verbs:Can, could, may
Xin phép làm cho gìthường cần sử dụng với nhà ngữI.Hello,canI speak to lớn Alice, please?Yêu mong giúp đỡthường sử dụng với chủ ngữyou.Couldyou bởi vì me a favour?Đề nghị góp aiCan/MayI help you?

2. Exercise Language Focus Unit 6 Lớp 8


2.1. Unit 6 Language Focus Exercise 1

Work with a partner. Ask & answer questions about Y và Y Spring activity program.(Cùng với chúng ta em, hãy hỏi cùng trả lời thắc mắc về chương trình chuyển động mùa xuân của Đoàn Đội.)

Guide to lớn answerPlant and water trees along streets

- When vị they plant and water trees along streets?

On February 2.

- Where vày they plant and water trees along the streets?

On the city center streets.

- What time vì they start and finish work?

They start at 7 am & finish at 10 am.

Help the elderly và street children

- When vì chưng they help the elderly and street children?

On March 26.

- When do they help the elderly và streer children?

At the city rest home and orphanage.

- What time vì they start and finish work?

They start at 7 am and finish at 4 pm.

Have big gathering to tư vấn cultural-sport programs

- When bởi they have big gathering to tư vấn cultural-sport programs?

On April 15.

- Where vày they have big gathering to tư vấn cultural-sport program?

In the Central stadium.

- What time vày they start & finish work?

They start at 5 pm and finish at 9 pm.


2.2. Unit 6 Language Focus Exercise 2

Work with a partner.(Hãy thao tác với các bạn em.)

a)Look at the table. Talk about our friends" hobbies.(Em hãy chú ý bảng và nói tới sở thích của công ty em.)

*

Guide khổng lồ answer

A:Ba loves playing soccer, but he doesn"t like washing up.

B:Lan doesn"t like playing soccer và she doesn"t like washing up, either.

Xem thêm: Review Mầm Đậu Nành Úc Dành Cho Lứa Tuổi Nào, Mầm Đậu Nành Bao Nhiêu Tuổi Uống Được

A:Ba hates cooking meals, but he likes performing music.

B:Lan likes cooking meals and she likes performing music.

A:Ba doesn"t lượt thích gardening & Lan doesn"t, either.

B:Ba likes gardening broken glasses and Lan does, too.

A:Ba likes watching TV và he loves camping, too.

B:Lan loves watching TV và she likes camping, too.

A:Ba hates playing badminton, but he likes doing homewwork.

B:Lan doeesn"t lượt thích playing badminton & she hates doing homework.

b)Copy the table into your exercise book. Then complete it with information about you. Next ask & answer questions with your partner.(Hãy chép bảng trên vào vở bài tập của em rồi xong xuôi nó bởi những tin tức về phiên bản thân em, kế tiếp hỏi và trả lời câu hỏi với bạn em.)

Guide lớn answer

1. A:Do you lượt thích playing soccer?

B:No. I hate it. What about you?

A:Yes. I love playing soccer.

2. A:Do you like washing up?

B:Yes. I love it. What about you?

A:No. I hate it.

3. A:Do you lượt thích cooking meals?

B:No. I hate it. What about you?

A:Yes. I love cooking.

4. A:Do you like performing music?

B:Yes. I love it. What about you?

A:No. I hate it.

5. A:Do you lượt thích doing gardening?

B:No. I hate it. What about you?

A:Yes. I love gardening.

6. A:Do you lượt thích gathering broken glasses.

B:No. I hate it. What about you?

A:Yes. I love gathering broken glasses.


2.3. Unit 6 Language Focus Exercise 3

Work with a partner. (Làm việc với chúng ta học)

a)Use the expressions in the box to lớn ask for a favor. Then practice the dialogues with a partner.(Dùng các mô tả cho vào khung để hỏi xin sự giúp đỡ, tiếp nối luyện nói với các bạn em.)

Guide lớn answer

A.

Woman:Can/ Could you help me, please?

Man:Yes, certainly.

Woman:Can youbuy a ticket?

B.

Old woman:Could you bởi vì me a favor?

Boy:What can I do for you?

Old woman:Can youtake me across the road?

C.

Boy:I need a favor.

Girl:How can I help?

Boy:Could youhelp me with this math problem?

D.

Grandpa:Can you help me, please?

Niece:Yes. Of course.

Xem thêm: Hướng Dẫn Nối Dây Tai Nghe Bị Đứt, Bị Hỏng, Bị Điếc Một Bên

Grandpa:Can youwater the flower in the garden?

b)Use useful expressions in the boxes on page 55 to lớn complete the dialogues. Then practice the dialogues with a partner.(Hãy cần sử dụng các diễn tả cho trong form ở trang 55 để hoàn thành các hội thoại sau rồi luyện nói với bạn em.)