UNIT 9 TRANG 79 SGK TIẾNG ANH LỚP 9

     

Use the pictures & the words in the box to lớn write a story. You can make changes or địa chỉ cửa hàng more details to the story.

Bạn đang xem: Unit 9 trang 79 sgk tiếng anh lớp 9

( sử dụng những bức tranh và các từ vào khung nhằm viết một câu chuyện. Chúng ta có thể thay đổi hoặc thêm chi tiết vào câu chuyện.)

- It / beautiful day.

- Sun/shine; sky / blue; weather / perfect.

- Lan / outside / play / her dog / Skippy.

- All of a sudden / dog / behave strangely.

- She / keep / run around / in circles.

- Lan/ run / trang chủ / with / dog / tell / mother / what Skippy / do.

- Lan’s mother - Mrs. Quyen / tell Lan / she/ hear / on TV / there / be / typhoon coming.

- Mrs. Quyen / gather / family / tell / they / find / shelter / in the home.

- Suddenly / sky / become / very dark.

- Storm / come / with strong winds / heavy rain.

- Mrs. Quyen / family / scared.

- But / soon / storm / finish.

- Everyone / glad.

- What / clever / dog / Skippy! She / save / Lan / from / catch / in / typhoon.

*

Lời giải đưa ra tiết

Hướng dẫn giải:

- It was a beautiful day. The sun was shining and the sky was blue. The weather was perfect.

Xem thêm: Thơ Về Bàn Tay Trong Tình Yêu, Tìm Bài Thơ Tay Em (Kiếm Được 200 Bài)

- Lan was outside the house, playing with her dog Skippy.

- All of a sudden, the dog behaved strangely. She kept on running around in circles.

- Noticing it, Lan ran home quickly with her dog, and told her mother what Skippy had done.

- Lan’s mother - Mrs Quyen- told Lan that she had heard the news on TV that there would be a typhoon coming.

- Mrs Quyen gathered the family và told them to lớn find shelter in the home.

- Suddenly, the sky became very dark.

- A few minutes later, the storm came with strong winds và heavy rain.

- Mrs Quyen ‘s family got very scared.

- But soon the storm finished.

- Everyone was glad.

- What a clever dog, Skippy! She saved Lan from being kept in a typhoon.

Tạm dịch: 

- Đó là một ngày rất đẹp trời. Phương diện trời nắng chói sáng và khung trời trong xanh. Thời tiết hay vời. 

- Lan ở bên phía ngoài chơi cùng với chú chó Skippy.

- Đột nhiên, chú chó hành xử lạ. Nó cứ chạy loanh quang đãng hình vong tròn.

- Thấy thế, Lan thuộc chú chó chạy nhanh về nhà, với kể cho bà bầu nghe về bài toán Skippy đang làm.

Xem thêm: Aikatsu Nhiệt Huyết Thần Tượng (Phần 1), Nhiệt Huyết Thần Tượng (Phần 1)

- người mẹ Lan - bà Quyên - nói với Lan rằng bà đang nghe thông tin trên truyền hình rằng bão nhiệt đới sắp đến.