Giải Sách Bài Tập (Sbt) Tiếng Anh Lớp 6 Thí Điểm

     

Giải sách bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Tập 2

Trọn bộ giải thuật sách bài xích tập tiếng Anh lớp 6 Tập 2 cuốn sách Kết nối tri thức cụ thể được biên soạn bám sát đít chương trình sách bài xích tập giờ đồng hồ Anh 6 (Global Success 6) giúp học sinh làm bài xích tập về đơn vị trong SBT giờ đồng hồ Anh 6 dễ ợt hơn.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập (sbt) tiếng anh lớp 6 thí điểm

*

Unit 7: Television

Unit 8: Sports and games

Unit 9: Cities of the world

Test yourself 3

Unit 10: Our houses in the future

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Test yourself 4

Sách bài bác tập giờ Anh lớp 6 Unit 7: Television

A. Pronunciation

Exercise 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud (Tìm từ bao gồm phần gạch chân được phân phát âm khác những từ còn lại. Nói to các từ)

*

1. A. Thirsty B. Throw C. Theme D. There

2. A. Breathe B. Fourth C. Tooth D. Warmth

3. A. Then B. Thing C. Them D. Their

4. A. Birthday B. Mouthful C. Although D. Worth

5. A. Everything B. Rhythm C. Healthy D. Nothing

Đáp án với giải thích:

1. Đáp án D

Các đáp án A, B, C phân phát âm là /θ/, lời giải D vạc âm là /ð/

2. Đáp án A

Các câu trả lời B, C, D phân phát âm là /θ/, câu trả lời A phân phát âm là /ð/

3. Đáp án B

Các câu trả lời A, C, D phân phát âm là /ð/, câu trả lời B phân phát âm là /θ/

4. Đáp án C

Các giải đáp A, B, D phạt âm là /θ/, giải đáp C phát âm là /ð/

5. Đáp án B

Các giải đáp A, C, D phát âm là /θ/, lời giải B phạt âm là /ð/

Exercise 2. Single-underline the words with the /θ/ sound và double-underline the words with the /ð/ sound. Practise saying the sentences (Gạch 1 gạch ốp cho đều từ bao gồm âm /θ/, gạch 2 gạch ốp cho hầu như từ có âm /ð/)

1. The theatre is at number thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost.

4. What’s the weather like on Thursday?

5. There are thirty people in the studio.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Máy Hút Chân Không Mini Và Công Nghiệp

Đáp án:

1. The theatre is at number thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost.

Xem thêm: Tạo Họa Tiết Trang Trí Lớp 7 Bài 3: Vẽ Trang Trí, Sáng Tạo Họa Tiết Trang Trí

4. What’s the weather like on Thursday?

5. There are thirty people in the studio.

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 8: Sports và games

A. Pronunciation

Exercise 1. Write the following words in the correct column (Viết những từ sau vào đúng cột)

travel

match

competitive

congratulation

educational

chess

fantastic

exercise

schedule

marathon

*

Đáp án:

/e/

/æ/

chess

travel

competitive

match

exercise

fantastic

schedule

congratulation

educational

marathon

Exercise 2. Read the sentences aloud, paying attention to the underlined words (Đọc to các câu, để ý những từ được gạch ốp chân)