HÒA TAN HOÀN TOÀN 12 42 GAM AL BẰNG DUNG DỊCH HNO3 LOÃNG DƯ

     

Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bởi dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được hỗn hợp X với 1,344 lít (ở đktc) tất cả hổn hợp khí Y tất cả 2 khí là N2O với N2. Tỉ khối của các thành phần hỗn hợp khí Y đối với khí H2 là 18. Cô cạn hỗn hợp X, nhận được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là


+) Tính số mol N2O và N2

+) $3n_Al > (8n_N_2O + 10n_N_2)$ → có muối amoni NH4NO3

+) Bảo toàn e : $3n_Al = 8n_N_2O + 10n_N_2 + 8n_NH_4^ + o n_NH_4^ + $

$ o m = m_Al(NO_3)_3 + m_NH_4NO_3$


$n_Al = 0,46mol,;,n_Y = 0,06,mol$

Đặt $n_N_2 = x,mol,,;,,n_N_2O = y,,mol$

$left{ egingatheredx + y = 0,06 hfill \28x + 44y = 0,06.18.2 hfill \ endgathered ight. o left{ egingatheredx = 0,03 hfill \y = 0,03 hfill \ endgathered ight.$


*

Ta thấy $3n_Al > (8n_N_2O + 10n_N_2)$ → gồm muối amoni NH4NO3

Áp dụng định chế độ bảo toàn e ta có:

$3n_Al = 8n_N_2O + 10n_N_2 + 8n_NH_4^ + o n_NH_4^ + = dfrac0,46.3 - 0,548 = 0,105mol$

$ o m = m_Al(NO_3)_3 + m_NH_4NO_3 = 0,46.213 + 0,105.80 = 106,38g$


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho phương trình hóa học của phản bội ứng: 2Cr + 3Sn2+ $xrightarrow$ 2Cr3+ + 3Sn↓.

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 12 42 gam al bằng dung dịch hno3 loãng dư

Nhận xét nào sau đây về bội phản ứng bên trên là đúng?


Cho biết các phản ứng xẩy ra sau :

2FeBr2 + Br2 $xrightarrow$ 2FeBr3

2NaBr + Cl2 $xrightarrow$ 2NaCl + Br2

Phát biểu đúng là:


Cho những cặp thoái hóa - khử được bố trí theo trang bị tự tăng dần tính oxi hóa của các ion kim loại: Al3+/Al; Fe2+/Fe; Sn2+/Sn; Cu2+/Cu. Triển khai các thử nghiệm sau:

(a) mang lại sắt vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(b) mang đến đồng vào dung dịch nhôm sunfat.

(c) đến thiếc vào dung dịch đồng(II) sunfat.

(d) mang đến thiếc vào hỗn hợp sắt(II) sunfat.

Trong những thí nghiệm trên, phần lớn thí nghiệm có xẩy ra phản ứng là


X là sắt kẽm kim loại phản ứng được với hỗn hợp H2SO4 loãng, Y là kim loại chức năng được với dung dịch Fe(NO3)3. Hai sắt kẽm kim loại X, Y lần lượt là (biết sản phẩm công nghệ tự trong dãy cố điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag


Dãy gồm những kim một số loại đều tính năng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là:


Cho bột sắt vào dung dịch bao gồm AgNO3 với Cu(NO3)2. Sau khoản thời gian các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X gồm hai muối hạt và hóa học rắn Y có hai kim loại. Nhị muối trong X cùng hai kim loại trong Y lần lượt là:


Cho láo hợp có Fe cùng Mg vào hỗn hợp AgNO3, khi các phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch X (gồm hai muối) và hóa học rắn Y (gồm nhị kim loại). Nhị muối vào X là


Kim nhiều loại M bội nghịch ứng được với: hỗn hợp HCl, hỗn hợp Cu(NO3)2, hỗn hợp HNO3 (đặc, nguội). Kim loại M là


Cho hỗn hợp bột Al, fe vào dung dịch đựng Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp rắn có ba kim loại là:


Cho sắt kẽm kim loại M làm phản ứng với Cl2, thu được muối bột X. đến M công dụng với dung dịch HCl, thu được muối hạt Y. đến Cl2 công dụng với dung dịch muối Y thu được muối X. Kim loại M là


Cho khí teo (dư) đi vào ống sứ nung lạnh đựng tất cả hổn hợp X tất cả Al2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu được chất rắn Y. Mang đến Y vào hỗn hợp NaOH (dư), khuấy kĩ, thấy sót lại phần không tan Z. Trả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần không tan Z gồm


Dãy gồm những kim một số loại được pha trộn trong công nghiệp bằng cách thức điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là:


Cho sơ đồ vật phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al.

Trong sơ đồ gia dụng trên, từng mũi tên là một phản ứng, những chất X, Y theo lần lượt là đông đảo chất như thế nào sau đây?


Có 4 dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3. Nhúng vào mỗi dung dịch một thanh Ni. Số ngôi trường hợp xuất hiện thêm ăn mòn năng lượng điện hoá là


Đốt cháy trọn vẹn 7,2 gam kim loại M (có hoá trị nhì không đổi trong phù hợp chất) trong hỗn hợp khí Cl2 cùng O2. Sau phản nghịch ứng chiếm được 23,0 gam chất rắn và thể tích tất cả hổn hợp khí đã phản ứng là 5,6 lít (ở đktc). Kim loại M là


Cho 7,84 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) bao gồm Cl2 với O2 phản ứng toàn vẹn với 11,1 gam hỗn hợp Y có Mg và Al, chiếm được 30,1 gam tất cả hổn hợp Z. Phần trăm cân nặng của Al vào Y là


Hòa tan hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe với 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được hỗn hợp Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y chiếm được kết tủa Z. Nung Z trong không gian đến trọng lượng không đổi, nhận được m gam hóa học rắn. Biết những phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Quý giá của m là


Cho 12 gam kim loại tổng hợp của bạc bẽo vào hỗn hợp HNO3 loãng (dư), đun nóng mang đến phản ứng hoàn toàn, chiếm được dung dịch gồm 8,5 gam AgNO3. Phần trăm trọng lượng của bạc đãi trong mẫu kim loại tổng hợp là


Cho 2,8 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Cu và Ag phản bội ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, thu được 0,04 mol NO2 (sản phẩm khử độc nhất của N+5 ) với dung dịch cất m gam muối. Quý giá của m là


Hoà tan trọn vẹn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X cùng 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y tất cả 2 khí là N2O với N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là


Cho 2,24 gam bột fe vào 200 ml dung dịch cất hỗn hợp bao gồm AgNO3 0,1M cùng Cu(NO3)2 0,5M. Sau thời điểm các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X cùng m gam hóa học rắn Y. Quý hiếm của m là


Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X tất cả FeCl2 và CuCl2. Cân nặng chất rắn sau thời điểm các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn nhỏ tuổi hơn cân nặng bột Zn lúc đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần hỗn hợp sau bội phản ứng thu được 13,6 gam muối hạt khan. Tổng cân nặng các muối bột trong X là


Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời gian phản ứng chiếm được 7,76 gam tất cả hổn hợp chất rắn X với dung dịch Y. Lọc tách bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn vào Y, sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Giá trị của m là


Cho V lít hỗn hợp khí (ở đktc) gồm CO với H2 làm phản ứng với cùng 1 lượng dư hỗn hợp rắn bao gồm CuO cùng Fe3O4 nung nóng. Sau thời điểm các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, cân nặng hỗn hòa hợp rắn bớt 0,32 gam. Quý giá của V là


Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy buộc phải vừa đủ 17,92 lít khí co (đktc), nhận được a gam kim loại M. Hoà tan hết a gam M bởi dung dịch H2SO4 sệt nóng (dư), nhận được 20,16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc). Oxit MxOy là


Cho khá nước đi qua than rét đỏ, thu được 15,68 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) gồm CO, CO2 và H2. Cho toàn cục X tác dụng hết với CuO (dư) nung nóng, thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn Y. Hoà tan toàn thể Y bởi dung dịch HNO3 (loãng, dư) được 8,96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc). Xác suất thể tích khí teo trong X là


Cho 6 sắt kẽm kim loại sau: Na, Ba, Fe, Ag, Mg, Al thứu tự vào dung dịch CuSO4 dư. Số trường hợp thu được chất sản phẩm là kết tủa sau phản nghịch ứng là


Sự nạp năng lượng mòn kim loại là sự tiêu diệt kim một số loại hoặc kim loại tổng hợp do tác dụng của các chất trong môi trường thiên nhiên xung quanh. Đó là một quá trình hóa học tập hoặc quá trình điện hóa trong những số đó kim loại bị oxi trở thành ion dương.

Xem thêm: Tủ Quần Áo Lắp Ráp Bằng Sắt Hộp, Tủ Sắt Quần Áo Lắp Ráp

M → Mn+ + ne

Có nhì dạng ăn uống mòn sắt kẽm kim loại là ăn mòn hóa học và bào mòn điện hóa học:

- Ăn mòn hóa học là quy trình oxi hóa - khử, trong những số ấy các electron của sắt kẽm kim loại được gửi trực sau đó các chất trong môi trường.

- Ăn mòn điện hóa học tập là quá trình oxi hóa - khử, trong số đó kim nhiều loại bị bào mòn do công dụng của dung dịch chất điện li và làm cho dòng electron di chuyển từ rất âm mang đến cực dương.

Thí nghiệm 1: triển khai thí nghiệm theo các bước sau:

bước 1: Rót dung dịch H2SO4 loãng vào ly thủy tinh.

cách 2: Nhúng thanh kẽm với thanh đồng (không xúc tiếp nhau) vào ly đựng hỗn hợp H2SO4 loãng.

cách 3: Nối thanh kẽm cùng với thanh đồng bằng dây dẫn (có mắc nối tiếp với một điện kế).

Thí nghiệm 2: Để 3 thanh thích hợp kim: Cu-Fe (1); Fe-C (2); Fe-Zn (3) trong không gian ẩm.

Xem thêm: Văn Mẫu Cảm Nhận Bài Ngắm Trăng Lớp 8 Ngắn Gọn Nhất, Cảm Nhận Ngắm Trăng Của Hồ Chí Minh (7 Mẫu)


*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông.