LANGUAGE FOCUS (TRANG 175

     

Hướng dẫn giải bài bác tập tiếng Anh lớp 11 Unit 15: Language Focus (trang 175-176-177) ngắn gọn, cụ thể giúp học sinh thuận tiện soạn giờ đồng hồ Anh 11.

Bạn đang xem: Language focus (trang 175


Tiếng Anh 11 Unit 15: Language Focus (trang 175-176-177)

*

Hướng dẫn dịch:

· Phát âm: /nt/ - /nd/ - / nθ/ - /ns/ - /nz/

· Ngữ pháp cùng từ vựng:

1. Could/be able to lớn (có thể)

2. Tag questions (Câu hỏi đuôi)

Pronunciation (Phát âm) (Trang 175 giờ Anh lớp 11):

· Listen & repeat. (Nghe và lặp lại.)

· Practise reading aloud this dialogue. (Thực hành hiểu to bài đối thoại này.)

A: Florence, Mr. Barnes went on the tenth of last month.

B: Oh. I have warned you, haven’t I ? Did he pay the rent?

A: Only to the seventh.

B: Only to lớn the seventh?

A: Yes, and we may have no chance khổng lồ see him again. Is he your friend?

B: No, Mr. Barnes is not my friend & if he phones, remind him that he must pay the rent to lớn the end of the month.

A: Don’t be so tense. We’ll have a new tenant on the thirteenth of this month.

Hướng dẫn dịch:

A: Florence, ông Barnes đã đi vào trong ngày 10 mon trước.

B: Oh. Tôi đã chú ý bạn, phải không? Ông ta có trả tiền thuê bên không?

A: Chỉ cho tới tháng thứ bảy.

B: Chỉ cho đến tháng thứ bảy á?

A: Vâng, và công ty chúng tôi không có cơ hội gặp lại ông ấy nữa. Ông ấy có phải các bạn của bạn?

B: Không, ông Barnes chưa hẳn là chúng ta của tôi và nếu ông ta điện thoại, hãy đề cập ông ta rằng ông ta yêu cầu trả tiền mướn nhà cho đến cuối tháng.

A: Đừng căng thẳng mệt mỏi quá. Shop chúng tôi sẽ có khách thuê mướn mới vào ngày 13 mon này.

Grammar & Vocabulary (Ngữ pháp và Từ vựng) (Trang 176 – 177 tiếng Anh lớp 11):

Exercise 1. (Trang 176 – 177 tiếng Anh lớp 11): Complete the sentences, using could, couldn’t or was/were (not) able to.

(Hoàn thành câu, sử dụngcould, couldn"thoặcwas/were (not) able to.)

Examples:

- My grandfather was a very clever man. He could speak five languages.

- I looked everywhere for the book but I couldn’t find it.

- They didn’t want to come with us at first but we were able lớn persuade them.

1. Laura had hurt her leg and ________ walk very well.

2. Sue wasn"t at home when I phoned but I________ contact her at her office.

3. I looked very carefully & I________ see a figure in the distance.

4. I wanted to buy some tomatoes. The first cửa hàng I went to didn’t have any but I________ get some in the next shop.

5. My grandmother loved music. She________ play the piano very well.

6. I had forgotten to lớn bring my camera so I________ take any photographs.

Đáp án:

1. Couldn’t/ wasn"t able to

2. Was able to

3. Could/ was able to

4. Could/was able to

5. Could/ was able to

6. Couldn’t/ wasn’t able to

Hướng dẫn dịch:

Ví dụ:

- Ông tôi là 1 người rất thông minh. Ông nói cách khác năm ngôn ngữ.

Xem thêm: Miêu Tả Chân Dung Một Người Bạn Của Em Năm 2021 (Dàn Ý, Miêu Tả Chân Dung Một Người Bạn Của Em

- Tôi vẫn tìm cuốn sách khắp gần như nơi nhưng lại tôi cấp thiết tìm thấy nó.

- thuở đầu họ không thích đi với cửa hàng chúng tôi nhưng cửa hàng chúng tôi có thể thuyết phục họ.

1. Laura đã trở nên thương sinh hoạt chân cùng không thểđi bộ tốt lắm.

2. Sue không trong nhà khi tôi gọi smartphone nhưng tôi hoàn toàn có thể liên lạc cùng với cô ấy tại văn phòng và công sở của cô ấy.

3. Tôi chú ý rất cẩn trọng và tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy một dáng vẻ ở đằng xa.

4. Tôi ao ước mua một không nhiều cà chua. Cửa số 1 tiên tôi đến không có bất kỳ thứ gì cơ mà tôi có thể mua một trong những ở cửa hàng tiếp theo.

5. Bà tôi yêu âm nhạc. Bà hoàn toàn có thể chơi piano khôn cùng tốt.

6. Tôi sẽ quên với theo máy ảnh của mình vày vậy tôi chẳng thể chụp ngẫu nhiên bức ảnh nào.

Exercise 2. (Trang 176 – 177 tiếng Anh lớp 11): Read the situation & write a sentence with a tag question. In each situation you are asking your friend to agree with you. (Đọc tình huống và viết một câu với câu hỏi đuôi. Trong mỗi trường hợp em đang kiến nghị bạn em chấp nhận với em.)

Example: You look out of the window. The sky is blue and the sun is shining. What bởi you say khổng lồ your friend?

(beautiful day) It’s a beautiful day, isn’t it?

1. You’re with a friend outside a restaurant. You"re looking at the prices, which are very high.

- What bởi vì you say? (expensive) It ________________________________________________.

2. You’ve just come out of the cinema with a friend. You really enjoyed the film. What vì chưng you say to your friend? (great)

The film ___________________________________________________________________________________________.

3. You and a friend are listening to a woman singing. You lượt thích her voice very much. What vị you say lớn your friend? (a lovely voice)

She ________________________________________________________________________.

4. You are trying on a jacket. You look in the mirror and you don’t lượt thích what you see. What vị you say khổng lồ your friend? (not/ look/very good )

It ___________________________________________________________________________________________________.

5. Your friend"s hair is much shorter than when you last met. What vì chưng you say lớn her / him? (have/ your hair/ cut)

You ________________________________________________________________________.

Đáp án:

1.Itis (very) expensive,isn"t it?

2.The filmwas great, wasn’t it?

3.Shehas a lovely voice, doesn"t she?

4.Itdoesn"t look very good, does it?

5. Youhave had your hair cut, haven"t you?

Tạm dịch:

Ví dụ: bạn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Khung trời xanh và mặt trời vẫn tỏa nắng. Các bạn nói gì với bạn của bạn?

(ngày đẹp nhất trời) Đó là một trong những ngày đẹp nhất trời, đề nghị không?

1. Ai đang ở cùng một người bạn phía bên ngoài một đơn vị hàng. Nhiều người đang xem xét mức giá rất cao.

Bạn nói gì? (đắt) Nó rất cao cấp đúng không?

2. Bạn vừa mới ra khỏi rạp chiếu phim phim với một bạn bạn. Các bạn thực sự khôn xiết thích cỗ phim. Bạn nói gì với chúng ta của bạn? (hay)

- bộ phim truyện thật hay, đúng không?

3. Bạn và một người nhiều người đang nghe một người phụ nữ hát. Mình muốn giọng hát của cô ấy rất nhiều. Bạn nói gì với bạn của bạn? (một giọng hát xuất xắc vời)

- Cô ấy tất cả giọng hát xuất xắc vời, đúng không?

4. Nhiều người đang mặc áo khoác. Chúng ta nhìn vào gương và bạn không thích hầu như gì bạn thấy. Các bạn nói gì với các bạn của bạn? (không / nhìn/ siêu tốt)

- Nó trông không đẹp nhất lắm, đúng không?

5. Tóc của công ty bạn ngắn lại hơn nữa nhiều so với lần cuối cặp đôi bạn trẻ gặp nhau. Chúng ta nói gì với cô ấy? (có / tóc / cắt của bạn)

- bạn đã cắt tóc đúng không?

Exercise 3. (Trang 176 – 177 giờ đồng hồ Anh lớp 11): Mark and Jenny were showing some farnily photographs khổng lồ a friend. Here are some of the questions that were asked. Complete the questions by adding the tag questions.(Mark cùng Jenny vẫn khoe ảnh gia đình cùng với một bạn bạn. Đây là những thắc mắc được đặt ra. Hoàn thành các câu hỏi bằng phương pháp thêm câu hỏi đuôi.)

1. That"s a lovely picture of Sally. She looks just like Mary, _______?

2. I think you’ve seen this one before, _______?

3. This photograph was taken in Scotland, _______?

4. We took this on holiday, _______?

5. We’ll go there again next year, _______?

6. You can see the sea in the distance, _______?

7. That must be Jenny’s father, _______?

Đáp án:

1. That"s a lovely picture of Sally. She looks just like Mary,doesn"t she?

2. I think you’ve seen this one before,haven"t you?

3. This photograph was taken in Scotland,wasn"t it?

4. We took this on holiday,didn"t we?

5. We’ll go there again next year,won"t we?

6. You can see the sea in the distance,can"t you?

7. That must be Jenny’s father,mustn"t it?

Hướng dẫn dịch:

1. Đó là một bức ảnh đáng yêu của Sally.Cô ấy trông như thể Mary, đề xuất không?2. Tôi suy nghĩ bạn đã từng thấy cái này trước đây, phải không?3. Bức hình ảnh này được chụp sinh hoạt Scotland, nên không?4. Công ty chúng tôi đã chụp ảnh này vào kỳ nghỉ, cần không?5. Bọn họ sẽ lại mang đến đó vào thời điểm năm tới, đúng không?6. Chúng ta cũng có thể thấy biển khơi ở xa xa, bắt buộc không?7. Đó hẳn là cha của Jenny, buộc phải không?

Reading (trang 166-167-168-169): Work in partner.Ask và answer the following questions.(Làm câu hỏi với các bạn học. Hỏi và vấn đáp các thắc mắc sau.)...

Speaking (trang 170-171): Work in pairs. Read the following piece of news, then ask and answer the questions...

Listening (trang 172-173): Work in pairs. Match the pictures with the captions.(Làm câu hỏi theo cặp. Nối các hình hình ảnh với nhà thích.)...

Xem thêm: Anh 10: Unit 11: Language Focus Unit 11 : National Parks, Tiếng Anh Lớp 10 Unit 11 E

Writing (trang 174): Below is some information about Neil Armstrong, the first human to set foot on the moon...