LANGUAGE FOCUS

     
Giáo dục .sub-menu" data-toggle-type="slidetoggle" data-toggle-duration="250" aria-expanded="false">Show sub menu
Pronunciation

PRONUNCIATION

Listen and repeat.

Bạn đang xem: Language focus

(Nghe cùng lặp lại.)

/ l // r // h /
lunchprettyhit
lovelyEuropehouse
lemonadeparentholiday
jellyreallyhospital
glassrestauranthusband
saladlibraryhelicopter

Practise reading aloud these sentences.

(Thực hành hiểu to những câu sau.)

1. Hello, Mr. Allen. You’re early for lunch. It’s only eleven o’clock.

(Chào, ông Allen. Ông đến nạp năng lượng trưa sớm thế. Giờ new chỉ 11 giờ.)

2. I’d lượt thích a plate of salad, a glass of lemonade, a slice of melon và some jelly, please.

(Tôi mong mỏi 1 đĩa salad, 1 ly nướ chanh, một lát chanh và ít thạch.)

3. Laura is a really pretty librarian in the public library.

(Laura thực sự là một quản thư đáng yêu và dễ thương ở thư viện công cộng.)

4. Her parents own a restaurant in a country in central Europe.

(Bố chị em cô ấy cài đặt một quán ăn ở một nước Trung Âu.)

5. Hello, Harry. Have you heard the news? There’s been a horrible accident. A helicopter has hit Helen’s house.

(Chào, Harry. Bạn nghe tin gì chưa? có một tai nạn khủng khiếp. Một chiếc trực thăng đã đâm vào nhà của Helen.)

6. Helen & her husband will have khổng lồ spend their holiday in hospital.

(Helen và ông xã cô ấy sẽ đề xuất trải qua kỳ du lịch ở bệnh viện.)

Grammar

Task 1. Complete the sentences with the correct form, gerund or infinitive. Using the words in brackets.

(Hoàn thành câu với dạng đúng, danh động từ hoặc nguyên mẫu, sử dụng những từ vào ngoặc.)

1. Most passengers dislike…………to sit in small, uncomfortable seats on long flights. (have)

2. I must drive more carefully. I can’t risk…………another speeding ticket. (get)

3. Did Dick mean………… Sue about the party, or did it slip out accidentally? (tell)

4. You must keep…..on the computer until you understand how to lớn use all of the programmes. (practise)

5. The judge demanded………..the original document, not the photocopy. (see)

Phương pháp giải:

– dislike + V-ing: ko thích

– can’t risk + V-ing: không chịu đựng được

– mean to lớn V: vậy tình làm việc gì

– keep + V-ing: vẫn cứ

– demand to V: có nhu cầu làm việc gì

Lời giải bỏ ra tiết:

1. Most passengers dislike having to sit in small, uncomfortable seats on long flights.

(Hầu hết quý khách không phù hợp ngồi gần như chỗ không thoải mái và chật chội trên đều chuyến bay dài.)

2. I must drive more carefully. I can’t risk getting another speeding ticket.

(Tôi cần lái xe cảnh giác hơn. Tôi có thể bị phạt tốc độ lần nữa.)

3. Did Dick mean to tell Sue about the party, or did it slip out accidentally?

(Có đề nghị Dick cố tình nói cùng với Sue về bữa tiệc, giỏi nó chỉ cần vô tình tiết lộ?)

4. You must keep practising on the computer until you understand how lớn use all of the programmes.

(Bạn phải thường xuyên thực hành trên đồ vật tính cho tới khi bạn biết phương pháp sử dụng tất cả các chương trình.)

5. The judge demanded to see the original document, not the photocopy.

(Quan toàn yêu ước xem tư liệu gốc, không hẳn tài liệu phô-tô.)

Task 2

Task 2. Choose the correct answer khổng lồ complete the sentences.

(Chọn câu vấn đáp đúng để ngừng câu.)

Example: When I told Tim the news, he seemed …………… .

(Ví dụ: lúc tôi nói Tim nghe tin đó, anh ấy có vẻ như ngạc nhiên.)

A. To surprise B. Khổng lồ be surprised

1. Ms. Thompson is always willing khổng lồ help, but she doesn’t want …………at home unless there is an emergency.

Xem thêm: Cây Chò Chỉ Ở Rừng Cúc Phương Mới Nhất 2022, Tour Hà Nội

A. To gọi B. Khổng lồ be called

2. The children agreed…………….the candy equally.

A. Khổng lồ divide B. To lớn be divided

3. I expected………………..to the party, but I wasn’t.

A. Lớn invite B. To lớn be invited

4. I expect………………………at the airport by my uncle.

A. To meet B. Lớn be met

5. Mr. Steinberg offered………………….us lớn the train station.

A. Lớn drive B. To be driven

Lời giải đưa ra tiết:

1. B2. A3. B4. B5. A

1. B

Ms. Thompson is always willing khổng lồ help, but she doesn’t want to be called at home unless there is an emergency.

(Cô Thompson luôn luôn sẵn sàng góp đỡ, mà lại cô ấy không muốn bị điện thoại tư vấn lúc trong nhà trừ khi có trường đúng theo khẩn cấp.)

2. A

The children agreed to divide the candy equally.

(Trẻ con đồng ý chia kẹo như nhau.)

3. B

I expected to be invited to the party, but I wasn’t.

(Tôi mong muốn được mời cho bữa tiệc, tuy vậy không.)

4. B

I expect to be met at the airport by my uncle.

(Tôi mong muốn được chú đón ngơi nghỉ sân bay.)

5. A

Mr. Steinberg offered to drive us lớn the train station.

(Ông Steinberg ý kiến đề nghị chở chúng tôi đến công ty ga.)

Task 3

Task 3. Choose the correct answer to lớn complete the sentences.

(Chọn câu trả lời đúng để xong xuôi câu.)

Example: Instead of being excited about the good news, Tom seemed khổng lồ be indifferent.

(Thay vì chưng hào hứng về tin giỏi lành, Tom có vẻ như thờ ơ.)

A. Exciting B. Being excited

C. To excite D. Lớn be excited

1. The new students hope………..in many of the school’s social activities.

A. Including B. Being included

C. Khổng lồ include D. Khổng lồ be included

2. Jack got into trouble when he refused………his briefcase for the customs officer.

A. Opening B. Being opened

C. To mở cửa D. To be opened

3. Barbara didn’t mention …………about her progress report at work, but I’m sure she is.

A. Concerning B. Being concerned

C. To lớn concern D. Khổng lồ be concerned

4. You’d better save some money for a rainy day. You can’t count on………… by your parents every time you get into financial difficulty.

A. Rescuing  B. Being rescued

C. Khổng lồ rescue D. Khổng lồ be rescued

5. Please forgive me. I didn’t mean………….you.

A. Upsetting B. Being upset

C. To upset D. To lớn be upset

Lời giải bỏ ra tiết:

1. D

The new students hope to be included in many of the school’s social activities.

(Những sinh viên mới hy vọng được tham gia vào những vận động xã hội của trường.)

Giải thích: hope to V: hi vọng làm việc gì

2. C

Jack got into trouble when he refused to open his briefcase for the customs officer.

(Jack chạm chán rắc rối khi không đồng ý mở tư trang hành lý tại cổng hải quan.)

Giải thích: refuse to V: lắc đầu làm gì

3. B

Barbara didn’t mention being concerned about her progress report at work, but I’m sure she is.

Xem thêm: Bật Mí Cách Làm Đậu Phộng Rang Muối Ăn Cơm, Cách Làm Đậu Phộng Rang Muối Ăn Cơm

(Barbara không nhắc có tương quan đến báo cáo tiến triển trong công việc, tuy thế tôi chắc hẳn rằng cô ấy có.)

Giải thích: mention + V-ing: đề cập đến việc gì

4. B

You’d better save some money for a rainy day. You can’t count on being rescued by your parents every time you get into financial difficulty.

(Bạn nên tiết kiệm tiền sử dụng khi khó khăn. Các bạn không thể lúc nào cũng được cha mẹ cứu giúp mọi khi có trở ngại tài chính.)