LANGUAGE FOCUS

     

Phần giữa trung tâm kiến thức về kiểu cách đánh trọng âm cùng với từ nhiều hơn thế nữa ba âm tiết và câu điều kiện trong giờ Anh . Nội dung bài viết cung cấp các từ vựng và cấu tạo cần xem xét cũng như lý giải giải bài tập trong sách giáo khoa.


*

I. Tự vựng

to hate : ghétto install (v): gắn đặtthief <θi:f> (n): thương hiệu trộmalarm <ə"lɑ:m> (n): còi báo động, chuông báo động

II. Kết cấu cần giữ ý

to fail the exam: thi rớt ≠ khổng lồ pass the exam: thi đậuto be afraid of: +V- ing: sợto break into: bỗng nhiên nhậpCách tiến công trọng âm với các từ nhiều hơn 3 âm tiết: Xem giải đáp tại đâyCâu điều kiện:

Xem chỉ dẫn câu đk loại I

Xemhướng dẫn câu điều kiện loại II

Xemhướng dẫn câu điều kiện loại III

Xemhướng dẫn câu điều kiện loại lếu láo hợp

III. Trả lời giải bài tập

1. Pronunciation:

Listen và repeat:

Economics: kinh tế tài chính họcPhilosophy: triết họcSociology: làng hội họcGeography: địa lýPsychology: tinh thần họcEngineering: Kỹ thuậtMathematics: toán họcArcheology: khảo cổ học

Practise reading these sentences:

Socio-linguistics is his favourite subject at the universityEnglish language proficiency requirements for undergraduate courses such as engineering & mathematics are considerable demanding.Some geographical names in nước australia are very difficult khổng lồ remember.The entrance examination to lớn universites in Vietnam always takes place in JulyMathematics, Geography and Economics are his favourite subjects at Ha Noi National University.

Bạn đang xem: Language focus

2. Grammar:

Exercise 1:Complete the sentences, using conditional sentences type I. (Hoàn chỉnh câu, dùng câu đk loại I.)

1. If you fail the GCSE examination, you will not be allowed khổng lồ take the entrance examination to lớn the university.2. You won"t be able to lớn get into the examination room if you are ten minutes late or forget khổng lồ bring your necccsary papers3. If you don"t send the application khung on time you will not be allowed khổng lồ take the exam.4. If you don"t have a reference letter you can’t get the application form.5. Unless you show your identity card you won’t be allowed khổng lồ enter the exam room.

Exercise 2 :Express using the conditional sentence type II. (Diễn tả những trường hợp này sử dụng câu đk loại II.)

1. She doesn"t have a car. She doesn"t go out in the evening.

If she had a car, she would go out in the evening.

2. Sarah doesn"t study hard. She hates school.

If she liked / loved school, she would study hard.

Xem thêm: Yêu Là Cùng Nhau Trong Tay Đi Dưới Con Đường, Yêu Là Cùng Nhau Chung Tay Đi Hết Con Đường

3. I can’t bởi the test. It is too difficult.

If the kiểm tra weren’t too difficult, I could do it.

4. Peter doesn’t read a lot. He can’t find the time.

If Peter found the time/ had more rime, he would read a lot

5. I can’t translate this. I don’t speak Korean.

If I could speak Korean, I would translate this.

6. They don"t travel far a lot. They are afraid of flying.

If they weren"t afraid of flying, they would travel far a lot.

Xem thêm: Tác Dụng Của Tảo Xoắn Nhật Bản Mang Lại, Tảo Xoắn (Tảo Spirulina) Là Gì

Exercise 3:Complete the sentences with the correct size of the verbs in brackets.

(Hoàn chỉnh các câu với dạng đúng của hễ từ vào ngoặc.)

1. If John had passed the GCSE examination, he……would have been……….(be) allowed to take the entrance examination to the university.2. If you had sent the application on time, they might……… have called ……. (call) you for an interview. I can’t understand why you didn’t3. If John…… had installed ……….(install) an alarm, the thieves wouldn’t have broken into his house.4. I ……… would have made ………(make) a film with him if I had been a famous director, but I was not.5. If you had told me earlier, I……… would have given …….(give) it khổng lồ you6. We would have sent you a Christmas thẻ if we......... had had..........(have) your address.