Unit 9 lớp 10: undersea world

     

Bài họcUnit 9 lớp 10 "Undersea world"phầnListeninghướng dẫn những em nghe và xong xuôi nội dung bài bác học bằng phương pháp trả lời những thắc mắc có nội dung tương quan đến chủ thể về loại cá voi.

Bạn đang xem: Unit 9 lớp 10: undersea world


1. Before You Listen Unit 9 lớp 10

2. While You Listen Unit 9 lớp 10

2.1. Task 1 Unit 9 lớp 10

2.2. Task 2 Unit 9 lớp 10

3. After You Listen Unit 9 lớp 10

4. Practice

4.1. Choose the correct answers

4.2. Multiple-choice

5. Conclusion


*


Work in pairs.Discuss the following questions(Làm vấn đề từng đôi. Luận bàn những thắc mắc sau)

1. Do you think whales are fish? Why (not)?

2. Why vì people keep hunting whales?

Guide to lớn answer

1. No. Whales are not fish; they are mammals because they raise their young ones on milk.

2. Because whales can produce food, oil, leather và other products for man.

Tạm dịch:

1. Bạn có nghĩ về cá voi là cá không? lý do (không)?

Không. Cá voi không hẳn là cá; bọn chúng là động vật có vú vày chúng nuôi những nhỏ của chúng bởi sữa.

2. Nguyên nhân người ta săn cá voi?

Vì cá voi hoàn toàn có thể sản xuất thực phẩm, dầu, da với các sản phẩm khác cho nhỏ người.


2. While You Listen Unit 9 lớp 10


TAPESCRIPT

Whales are mammals that lives in the water. Some whales are huge. The xanh whale, for example, grows to lớn 30 meters in length và over 200 tons in weight. It is the largest animal that has ever lived on earth. Whales may also be the most intelligent animals in the ocean.

Whales like to feed in the cold oceans where there is a lot of krill - their favorite food. Cold waters in the North & South Atlantic Ocean & the North and South Pacific are good feeding grounds for whales. Some whales are known khổng lồ migrate into warm waters khổng lồ bear their calves.

Whale populations decrease quickly due khổng lồ heavy hunting pressure. Conservation groups have asked the International Whaling Commission lớn stop most whaling. However, Native American hunters, such as the Eskimos, are still allowed lớn hunt a limited number of whales to feed their communities. If no effective measures were taken khổng lồ protect whale, these wonderful animals would disappear forever.

Dịch bài xích nghe:

Cá voi là động vật hoang dã có vú sống trong nước. Một vài cá voi rất lớn. Ví dụ, cá voi xanh, dài tới 30 mét với nặng hơn 200 tấn. Nó là loài rượu cồn vật lớn nhất từng sống trên trái đất. Cá voi cũng hoàn toàn có thể là loài động vật thông minh tuyệt nhất trong đại dương.

Cá voi yêu thích ăn trong các đại dương lạnh, nơi có tương đối nhiều nhuyễn thể - thức ăn yêu quý của chúng. Nước lạnh sống Bắc và Nam Đại Tây Dương với Bắc và Nam Thái bình dương là nơi đến ăn giỏi cho cá voi. Một trong những cá voi theo luồng thông tin có sẵn là thiên di vào vùng nước ấm để nuôi con.

Quần thể cá voi giảm nhanh do áp lực đè nén săn phun nặng nề. Những nhóm bảo tồn đã yêu cầu Ủy ban Cá voi quốc tế kết thúc hầu hết các cuộc săn bắt cá voi. Tuy nhiên, những thợ săn tín đồ Mỹ phiên bản địa, chẳng hạn như Eskimos, vẫn được phép săn một trong những cá voi có giới hạn để nuôi sống cộng đồng của họ. Nếu không có biện pháp tác dụng nào được tiến hành để đảm bảo cá voi, những con vật tuyệt vời và hoàn hảo nhất này sẽ mất tích mãi mãi.


2.1. Task 1 Unit 9 lớp 10


Listen lớn some information about whales và dccide whether the following statements are true(T) or lalse(F)(Nghe một số trong những thông tin về cá voi với quvết định số đông câu sau đúng(T) xuất xắc sai(F))

1. The whale is the third largest animal that has ever lived on Earth.

2. Whales are said to lớn be the most intelligent animals in the ocean.

3. Some whales are known to move into warm waters to lớn give birth.

4. Whales are in danger because of the increase in population of other sea animals.

5. Some people are still killing whales for food.

Guide to lớn answer

1. F 2. T 3. T 4. F 5. T

Tạm dịch:

1. Cá voi là loài động vật lớn thiết bị ba đã từng có lần sống trên Trái Đất.

2. Cá voi được biết loài động vật thông minh độc nhất vô nhị trong đại dương.

3. Một trong những cá voi được biết thêm là di chuyển vào vùng nước nóng để sinh nở.

4. Cá voi đang gặp nguy hiểm bởi vì sự tăng thêm dân số của những loài động vật biển khác.

5. Một vài người vẫn đang giết cá voi để ăn.


2.2. Task 2 Unit 9 lớp 10


Listen again và then answer the following questions(Nghe lại và sau đó trả lời các thắc mắc sau)

1. What is the length and weight of the xanh whale?

2. Why vì whales lượt thích to feed in the cold oceans?

3. According lớn the listening passage,what are the food feeding grounds for world?

4. What is the main reason for the decrease in whale populations ?

5. What have convervation groups asked the International Whaling Comission to do?

6. What would happen if we didn"t take any measures khổng lồ protect whales?

Guide to lớn answer

1. A xanh whale can grow to lớn 30 meters in length & over 200 tons in weight.

2. Because there"s a lot of krill there, their favourite food.

Xem thêm: Chụp Hình Kỷ Yếu Là Gì - Tại Sao Phải Chụp Kỷ Yếu Là Gì

3. Cold waters in the North and South Atlantic Ocean và the North và South Pacific Ocean are their good feeding grounds.

4. Heavy hunting is the main reason for the decrease in the whale population.

5. They have asked the International Whaling Commission lớn stop most whaling.

6. If we didn’t take any measure khổng lồ protect whales, they would disappear forever soon.

Tạm dịch:

1. Chiều lâu năm và trọng lượng của cá voi xanh là?

Cá voi xanh rất có thể dài tới 30 mét cùng nặng hơn 200 tấn.

2. Nguyên nhân cá voi thích ăn trong các đại dương lạnh?

Bởi vì có khá nhiều nhuyễn thể ngơi nghỉ đó, thực phẩm mếm mộ của chúng.

3. Theo bài xích nghe, quanh vùng cho ăn của trái đất là?

Nước lạnh ngơi nghỉ Bắc với Nam Đại Tây Dương cùng Bắc và Nam Thái tỉnh bình dương là chỗ cho ăn uống tốt.

4. Nguyên nhân chính của việc giảm quần thể cá voi là gì?

Săn bắn nặng vật nài là nguyên nhân chính làm cho giảm số lượng cá voi.

5. Những nhóm vẫn yêu cầu Uỷ ban cá voi nước ngoài làm gì?

Họ đang yêu cầu Ủy ban cá voi quốc tế kết thúc hầu hết các cuộc săn bắt cá voi.

6. Điều gì sẽ xảy ra nếu bọn họ không thực hiện bất kỳ biện pháp như thế nào để bảo vệ cá voi?

Nếu bọn họ không thực hiện ngẫu nhiên biện pháp làm sao để bảo vệ cá voi, chúng sẽ sớm đổi thay mất.


3. After You Listen Unit 9 lớp 10


Work in groups.Talk about whales, using the following clues(Làm câu hỏi theo nhóm. Nói về cá voi, dùng những từ gợi nhắc sau)

their length và weight

their feeding grounds andfood

the reasons for protecting whales

Guide to answer

Whales are very big. They’re the largest sea animals. They’re about 30 metres long và weigh about 200 tons. Their feeding grounds are in cold waters in the North ind South Atlantic & the North và South Pacific Oceans because in these water currents there"s a lot of krill- their favourite food. Now, Conservation Groups are irying to lớn protect whale population from being exinct.

Tạm dịch:

Cá voi cực kỳ lớn. Chúng là loài động vật biển mập nhất. Chúng dài khoảng chừng 30 mét cùng nặng khoảng chừng 200 tấn. Quanh vùng cho ăn của chúng nằm trong vùng biển cả lạnh ở bắc vào nam Đại Tây Dương và Bắc với Nam Thái bình dương vì trong các dòng nước này có rất nhiều món ăn thích thú của chúng. Bây giờ, những nhóm bảo tồn đang kêu gọi bảo đảm dân số cá voi khỏi bị giỏi chủng.


4. Pratice


4.1. Choose the correct answers


1. He is here now. If he ………….here, he ……………..the film.

a. Is / will enjoy b. Were / would enjoy

c. Was / would enjoy d. Had been / would have enjoyed

2. If I sold my car, I ……………much money for it.

a. Will get b. Wouldn’t get

c. Wouldn’t have got d. Won’t get

3. I have a toothache. I think you ……………. An aspirin

a. Should take b. Should lớn take

c. Should taking d. Should took

4. I we …………more rain, our crop would grow faster.

a. Had b. Had had

c. Have d. Would have

5. I could tell you what this means if I …………..Chinese.

a. Know b. Knew

c. Had known d. Didn’t know

6. If he worked more slowly, he …………….so many mistakes.

a. Would make b. Will make

c. Wouldn’t make d. Would have made

7. I shouldn’t drink that wine if I ………….you.

a. Am b. Was

c. Had been d. Were

8. Most of the earth surface ……………by water.

a. Is covered b. Covers

c. Covered d. Cover

9. Sperm whales are the …………..animals on earth that have teeth.

a. Big b. Biggest

c. Bigger d. Most big

10. What a beautiful view. You should ……………a photograph.

Xem thêm: Nguyên Nhân Dẫn Đến Tệ Nạn Xã Hội Gdcd 8, Nguyên Nhân Dẫn Đến Tệ Nạn Xã Hội

a. Make b. Give

c. Bring d. Take


4.2. Multiple-choice


Để hiểu biết thêm nhiều từ bỏ vựng mang lại lợi ích cho quy trình nghe hiểu, mời những em cùng rèn luyện với đề kiểm tratrắc nghiệm Unit 9 ListeningTiếng Anh 10 sau đây.

Trắc Nghiệm


5. Conclusion


Qua bài học này những em cần ghi nhớ những từ vựng đặc biệt như sau

mammal <"mæml> (n): động vật có vúkrill (n): loài nhuyễn thể mà cá voi nạp năng lượng đượcwhaling <"weiliη> (n): sự săn cá voi; nghề săn cá voimigrate (v): di trú; di cưconservation <,kɔnsə:"vei∫n> (n): sự bảo tồn; sự bảo toànfeed (n): sự ăn, sự mang đến ănfeed-fed-fed (v) cho ăncommission (n): hội đồng; uỷ banmeasure <"meʒə> (n): phương sách, biện pháp, cách xử tríentire (adj): toàn bộ, toàn vẹn, hoàn toànbear (v): sinh, sinh sảncalve (v): đẻ con / (n) cá voi con, bê con.pressure <"pre∫ə(r)> (n): sức ép, áp suất, áp lựcallow <ə"lau> (v): mang lại phépfeeding ground <"fi:diη graund> (n): bãi đến ăn; bãi nuôi
tham khảo thêm