Một hình chữ nhật có diện tích là 867

     
*

Một hình chữ nhật có diện tích s là 867 cm2. Tính chu vi hình chữ nhật kia biết chiều rộng bằng(frac34)chiều dài.

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có diện tích là 867


*

Gọi chiều dài hình chữ nhật là x.

=> chiều rộng hình chữ nhật là 3/4.x.

=> x.3/4x=867

=>x2.3/4=867

=>x2=867:3/4=1156=342

=>x=34 hoặc x=-34.

Mà chiều dài của một hình chữ nhật luôn luôn là số tự nhiên nên x = 34

=> Chiều rộng là:

34 x 3 phần tư = 25,5 (cm)

Chu vi hình chữ nhật đó là:

(25,5 + 34) x 2 = 119(cm)


*

Gọi chiều nhiều năm hình chữ nhật là x.=> chiều rộng hình chữ nhật là 3/4.x.=> x.3/4x=867=>x2.3/4=867=>x2=867:3/4=1156=342=>x=34 hoặc x=-34.Mà chiều nhiều năm của một hình chữ nhật luôn luôn là số tự nhiên nên x = 34=> Chiều rộng là:34 x 3 phần tư = 25,5 (cm)Chu vi hình chữ nhật đó là:(25,5 + 34) x 2 = 119(cm)Đáp số:.................

Gọi chiều dài hình chữ nhật là x.

Xem thêm: Cho Hình Chóp Sabc Có Sa=Sb=Sc=Ab=Ac=A, Bc=A Căn 2, Cho Hình Chóp S

=> chiều rộng lớn hình chữ nhật là 3/4.x.

=> x.3/4x=867

=>x2.3/4=867

=>x2=867:3/4=1156=342

=>x=34 hoặc x=-34.

Mà chiều lâu năm của một hình chữ nhật luôn là số tự nhiên và thoải mái nên x = 34

=> Chiều rộng là:

34 x ba phần tư = 25,5 (cm)

Chu vi hình chữ nhật kia là:

(25,5 + 34) x 2 = 119(cm)

Đáp số:.................


Gọi chiều lâu năm hình chữ nhật là x ( cm, x > 0 )=> Chiều rộng = 3/4x Theo đề bài bác ta tất cả : x . 3/4x = 867 3/4x2 = 867 x2 = 1156 x = (pmsqrt1156=pm34)x > 0 => x = 34Vậy chiều nhiều năm hình chữ nhật = 34cmChiều rộng hình chữ nhật = 34 . 3 phần tư = 51/2cmChu vi hình chữ nhật = ( 34 + 51/2 ) . 2 = 119cm

Gọi chiều dài hình chữ nhật là x ( cm, x > 0 )

=> Chiều rộng = 3/4x 

Theo đề bài xích ta tất cả : x . 3/4x = 867

3/4x2 = 867

x2 = 1156

x = (pmsqrt1156=pm34)

x > 0 => x = 34

Vậy chiều dài hình chữ nhật = 34cm

Chiều rộng lớn hình chữ nhật = 34 . 3/4 = 51/2cm

Chu vi hình chữ nhật = ( 34 + 51/2 ) . 2 = 119cm


Gọi chiều lâu năm HCN là (a)=>Chiều rộng lớn HCN là (frac34a)=>SHCN là:(a.frac34a=left(a.a ight)frac34=a^2.frac34=867cm^2)(Rightarrow a^2=867divfrac34=1156)(Rightarrow a=sqrt1156=34)Chiều rộng HCN là:(34.frac34=25,5left(cm ight))PHCN:(34 + 25,5).2=119(cm)Đ/s:..

Gọi chiều nhiều năm HCN là (a)

=>Chiều rộng lớn HCN là (frac34a)

=>SHCN là:(a.frac34a=left(a.a ight)frac34=a^2.frac34=867cm^2)

(Rightarrow a^2=867divfrac34=1156)

(Rightarrow a=sqrt1156=34)

Chiều rộng lớn HCN là:

(34.frac34=25,5left(cm ight))

PHCN:(34 + 25,5).2=119(cm)

Đ/s:..

Xem thêm: Suy Nghĩ Về Tình Mẫu Tử - Những Bài Văn Nghị Luận Về Tình Mẫu Tử (Chọn Lọc)


Một hình chữ nhật có diện tích là 867 cm2.Tính chu vi hình chữ nhật biết chiều rộng bằng ba phần tư chiều dài


Một hình chữ nhật có diện tích s bằng 867 cm2 . Tính chu vi hình chữ nhật đó biết chiều rộng lớn bằng ba phần tư chiều dài


Một hình chữ nhật có diện tích bằng 867 cm2 . Tính chu vi hình chữ nhật đó biết chiều rộng bằng 3 phần tư chiều dài


một hình chữ nhật có diện tích s 867 cm2. Tính chu vi hình chữ nhật kia biết chiều rộng bằng ba phần tư chiều dài


Hình chữ nhật tất cả chu vi bằng 28 cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó biết chiều dài ra hơn nữa chiều rộng lớn 6cm.

66