Reading

     

Work in groups. Talk about Van Mieu — Quoc Tu Giam. Using the suggestions below. (Làm câu hỏi từng nhóm. Nói về văn miếu - Quốc Tử Giám, dùng đầy đủ ý kiến nghị dưới đây.)


READING 

BEFORE YOU READ 

Work in pairs.

Bạn đang xem: Reading

(Làm vấn đề theo cặp)

1. Danh mục some historical places you know in Vietnam.

2. Is Van Mieu - Quoc Tu Giam a historical place?

3. What vì you know about this place?

Hướng dẫn giải:

1. I know some historical places like Den Hung Remains (Di tích đền Hùng), Dien Bien phu, Cu bỏ ra Tunnel (Địa đạo Củ Chi), Hue Imperial đô thị (Kinh thành Huế), co Loa Citadel,...

2. Yes, it is.

3. Van Mieu is the largest & the most important temple in Ha Noi. It was founded in 1070 by Emperor Ly Thanh Tong, và dedicated lớn Confucius. In the Courtyard of the Stelea you can see 82 Stelea, on which are recorded the names of successful examination scholars. Each side is carried on the back of a tortoise, but they are arranged in no chronological order.

Tạm dịch:

1. Liệt kê một số địa danh lịch sử mà chúng ta biết làm việc VN.

=> Tôi biết một vài di tích lịch sử như Đền thờ Đền Hùng (Di tích đền Hùng),Điện Biên phủ, Địa đạo Củ Chi, Hoàng thành Huế (Kinh thành Huế), Thành Cổ Loa, ...

2. Văn miếu - quốc tử giám có phải là một di tích lịch sử dân tộc không?

=> Có, đúng vậy.

3. Chúng ta biết gì về vị trí này?

=> văn miếu quốc tử giám là ngôi chùa lớn số 1 và đặc biệt nhất trên Hà Nội. Nó được thành lập và hoạt động năm 1070 bởi hoàng đế Lý Thánh Tông, và dành cho Khổng Tử. Trong sảnh của bia đá bạn có thể thấy 82 bia đá, trên đó được ghi lại tên của những học giả kiểm soát thành công. Mỗi bên được thực hiện trên sườn lưng của một con rùa, nhưng chúng không được bố trí theo đồ vật tự thời gian.

WHILE YOU READ 

Read the passage, & then vì the tasks that follow.

(Đọc đoạn văn, và sau đó làm bài tập theo sau.) 

Click tại đây để nghe:

Van Mieu - Quoc Tu Giam is a famous historical và cultural site in Hanoi. Originally built in 1070 in the Ly dynasty. Van Mieu was representative of Confucian ways of thought & behaviour. Six years later, Quoc Tu Giam. The first university of Vietnam, was established on the grounds of Van Mieu. Between 1076 & 1779, Quoc Tu Giam educated thousands of talented men for the country. In 1482, Van Mieu became a place to memorialize the most brilliant scholars of the nation. The names, places of birth and achievements of vị trí cao nhất students in royal examinations were engraved on stone stelae. These stelae, carried on the backs of giant tortoises, arc still standing today và they attract great interest from visitors.

*

After more than 900 years of existence. Van Mieu is an example of well-preserved traditional Vietnamese architecture. The banyan trees in Van Mieu, which witnessed festivals và examinations during feudal times, continue lớn flourish. Van Mieu - Quoc Tu Giam is a site of national pride for Vietnamese people.

Dịch bài bác đọc:

Văn Miếu - quốc tử giám là địa danh văn hóa lịch sử vẻ vang nổi tiếng sống Hà Nội. Đầu tiên được xây cất năm 1070 vào triều đại công ty Lý, văn miếu quốc tử giám tượng trưng mang lại phương cách lưu ý đến và hình xử theo Nho giáo. Sáu năm sau, Quốc Tử Giám, đh đầu tiên ngơi nghỉ Việt Nam, được ra đời trên căn cơ của Văn Miếu. Khoảng một trong những năm 1076 cùng 1779, văn miếu quốc tử giám đã giáo dục hàng vạn người tài ba cho đất nước. Năm 1842, văn miếu trở thành nơi tôn vinh những học giả lỗi lạc của dân tộc. Tên, năm sinh và đông đảo thành tựu của các thí sinh đỗ đầu trong số những kỳ thi Đình được xung khắc vào bia đá. Phần đa bia đá này đứng trên sống lưng những bé rùa khổng lồ, ngày nay vẫn còn và bọn chúng thu hút sự chú ý của khách thăm.

Sau rộng 900 năm hiện nay hữu. Văn miếu quốc tử giám là mẫu kiến trúc truyền thống vn được bảo quản kỹ lưỡng. Cây đa ở Văn Miếu, chứng kiến bao liên hoan và kỳ thi vào suốt phần lớn triều đại phong kiến liên tiếp phát triển. Văn miếu quốc tử giám — văn miếu quốc tử giám là một địa điểm của niềm tự hào dân tộc của fan dân Việt.

Task 1: Choose A,B, or C that best suits the meaning of the italicised word.

(Chọn A, B hoặc C cân xứng nhất cùng với nghĩa của từ bỏ in nghiêng.)

1. Van Mieu was originally built in 1070 in the Ly dynasty.

A. Beautifully B. Initially C. Finally

2. It is representative of Confucian ways of thought and behaviour.

A. Typical B. Fond C. Traditional

3. Van Mieu was a place to memorialize the most brilliant scholars of the nation.

A. Ignore B. Gather C. Honor

4. The stone stelae were engraved with the names of the vị trí cao nhất students in royal examinations.

A. Printed B. Carved C. Washed

5. The banyan trees in Van Mieu continue to lớn flourish even now.

A. Slow down B. Fall off C. Grow well

Hướng dẫn giải:

1.B 2. A 3. C 4. B 5. C

Tạm dịch:

1. Văn miếu ban đầu được xây dựng vào thời điểm năm 1070 vào thời công ty Lý.

A. đẹp nhất B. Ban sơ C. Cuối cùng

2. Nó là đại diện đến cách để ý đến và hành vi của Nho giáo.

A. điển hình nổi bật B. Mê thích C. Truyền thống

3. Văn miếu là vị trí tưởng niệm đầy đủ học trả xuất sắc độc nhất vô nhị của khu đất nước.

A. Bỏ qua mất B. Thu thập C. Vinh danh

4. Những bia đá được khắc tên của các sinh viên số 1 trong kỳ thi hoàng gia.

Xem thêm: Cho Nửa Đường Tròn Tâm O Đường Kính Ab. Vẽ Các Tiếp Tuyến Ax By Cùng Phía Với Nửa Đường Tròn

A. In B. Va khắc C. Cọ sạch

5. Những cây đa ở Văn Miếu tiếp tục phát triển mạnh trong cả bây giờ.

A. Làm chậm B. Rơi ra C. Trở nên tân tiến tốt

Task 2: Decide whether the following sntences are True (T) or False (F).

(Quyết định hầu hết câu sau đúng (T) hay sai (F).)

1. The construction of Van Mieu took place between 1076 & 1779.

2. Quoc Tu Giam is considered khổng lồ be the first university of Vietnam.

3. Thousands of talented men w ere trained in Quoc Tu G¡am from the 11th to the 19th century.

4. Van Mieu has now lost most of its traditional Vietnamese architecture.

5. Festivals and examinations used khổng lồ be held in Van Mieu - Quoc Tu Giam.

6. Visitors can still see some trees which have been in Van Mieu for a long time.

Hướng dẫn giải:

1. F (The consiruction of Van Mieu took place in 1070.)

2. T

3. F (Thousands of talented men were trained in Quoc Tu Giam from the 11th khổng lồ the 18th centuries.)

4. F (Van Mieu is still an example of well-preserved traditional Vietnames architecture.)

5. T

6. T

Tạm dịch:

1. Câu hỏi xây dựng Văn Miếu ra mắt từ 1076 mang đến 1779.

2. Văn miếu được xem như là trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

3. Hàng chục ngàn người có tài năng được đào tạo và huấn luyện tại văn miếu từ cố gắng kỷ 11 đến nắm kỷ 19.

4. Văn Miếu hiện giờ đã mất hầu như các kiến trúc truyền thống lịch sử của Việt Nam.

5. Liên hoan tiệc tùng và kỳ thi hay được tổ chức triển khai tại quốc tử giám - Quốc Tử Giám.

6. Du khách vẫn hoàn toàn có thể nhìn thấy một vài cây đã làm được ở quốc tử giám trong một thời gian dài.

AFTER YOU READ  

Work in groups. Talk about Van Mieu — Quoc Tu Giam. Using the suggestions below.

(Làm bài toán từng nhóm. Nói về quốc tử giám - Quốc Tử Giám, dùng phần nhiều ý ý kiến đề xuất dưới đây.)

- Why is Van Mieu - Quoc Tu Giam a place of interest?

- When and where were they built?

- What were their functions?

- What is special about the stelae there?

Hướng dẫn giải:

Van Mieu — Quoc Tu Giam is a place of interest because it is a famous historical và cultural site in Hanoi.

They were built in Ha Noi by King Ly Thanh Tong in 1070 & in 1076.

Between 1076 & 1779, Quoc Tu Giam was a place lớn produce the talented for the nation. And 1482, Van Mieu became a place khổng lồ memorialize the most brilliant scholars of the nation, who were successful in royal examination students...

On the stone stelea, standing on the backs of giant tortoises, were engraved the names, places of birth and achievements of đứng đầu students in royal examinations.

Tạm dịch:

Văn Miếu - văn miếu là một chỗ đáng chăm chú vì nó là một trong di tích lịch sử dân tộc và văn hóa nổi tiếng làm việc Hà Nội.

Chúng được phát hành tại hà nội thủ đô bởi vua Lý Thánh Tông vào khoảng thời gian 1070 và năm 1076.

Từ năm 1076 mang đến năm 1779, văn miếu quốc tử giám là địa điểm đào tạo kỹ năng cho khu đất nước. Với năm 1482, văn miếu trở thành một nơi tưởng niệm hồ hết học đưa xuất sắc độc nhất của khu đất nước, những người đã thành công trong các sinh viên soát sổ hoàng gia ...

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tự Tổ Chức Sinh Nhật Cho Bé Tại Nhà Đơn Giản, Ý Tưởng Tổ Chức Sinh Nhật Cho Bé Tại Nhà Đơn Giản

Trên bia đá, đứng trên sống lưng rùa khổng lồ, đã có khắc tên, khu vực sinh và thành công của học sinh số 1 trong kỳ thi hoàng gia.