Phương Trình Sin^2 3X

     
*

Thủ Thuật trả lời Giải phương trình sin^23x-cos^24x=sin^25x-cos^26x 2022

tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Pt lượng giác

*

*

*

(sin^23x-cos^24x=sin^25x-cos^26x)

(Leftrightarrow2sin^23x-2cos^24x=2sin^25x-2cos^26x)

(Leftrightarrow2sin^23x-1+1-2cos^24x=2sin^25x-1+1-2cos^26x)

(Leftrightarrow-cos6x-cos8x=-cos10x-cos12x)

(Leftrightarrow cos6x-cos12x+cos8x-cos10x=0)

(Leftrightarrow sin9x.sin6x+sin9x.sin4x=0)

(Leftrightarrow sin9x.left(sin6x+sin4xright)=0)

(Leftrightarrow2sin9x.sin5x.cosx=0)

(Leftrightarrowleft

(Leftrightarrowleft Đúng 0 phản hồi (0)

dùng phương pháp hạ bậc nhằm giải đầy đủ phương trình sau :

a)(sin^24x+sin^23x=sin^22x+sin^2x)

b)(cos^2x+cos^22x+cos^23x+cos^24x=2)

Lớp 11 Toán bài 2: Phương trình lượng giác cơ phiên bản 2 0

nhờ cất hộ Hủy

a)(ptLeftrightarrowfrac1-cos8x2+frac1-cos6x2=frac1-cos4x2+frac1-cos2x2)

(Leftrightarrow cos2x+cos4x=cos6x+cos8x)

(Leftrightarrow2cos3xcdot cosx=2cos7xcdot cosx)

(Leftrightarrow2cosleft(cos3x-cos7xright)=0)

(Leftrightarrow2cosxcdotleft(-2right)cdot sin5xcdot sinleft(-2xright)=0)

(Leftrightarrow cosxcdot sin2xcdot sin5x=0)

(Leftrightarrow sin2xcdot sin5x=0)(do sin2x=0 2sinx*cosx=0 tất cả th cosx=0 r`)

(Leftrightarrowleft Đúng 0

phản hồi (3)

b)(ptLeftrightarrow1-cos2x+1-cos4x=1+cos6x+1+cos8x)

(Leftrightarrow cos2x+cos8x+cos4x+cos6x=0)

(Leftrightarrow cos10xcdot cos6x+cos10xcdot cos2x=0)

(Leftrightarrow cos10xleft(cos6x+cos2xright)=0)

(Leftrightarrow cos10xcdot cos8xcdot cos4x=0)

(Leftrightarrowleft

(Leftrightarrowleft Đúng 0 bình luận (1)

(sin^2x+sin^23x=cos^22x+cos^24x)

Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI... 1 0

gởi Hủy

(Leftrightarrowfrac12-frac12cos2x+frac12-frac12cos6x=frac12+frac12cos4x+frac12+frac12cos8x)

(Leftrightarrow cos8x+cos2x+cos6x+cos4x=0)

(Leftrightarrow2cos5x.cos3x+2cos5x.cosx=0)

(Leftrightarrow cos5xleft(cos3x+cosxright)=0)

(Leftrightarrow2cos5x.cos2x.cosx=0)

(Leftrightarrowleft Đúng 0

comment (0)

giải đầy đủ pt

a) (sin^3x.cosx-sinx.cos^3x=fracsqrt28)

b) (sin^3x-cos^24x=sin^25x-cos^26x)

c) (left(2sinx-cosx+1right)left(1+cosxright)=sin^2x)

d) (sin7x+sin9x=2left)

Lớp 11 Toán Chương 1: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GI... 4 0

gửi Hủy

a/

(Leftrightarrow sinx.cosxleft(sin^2x-cos^2xright)=fracsqrt28)

(Leftrightarrow2sinx.cosxleft(cos^2x-sin^2xright)=-fracsqrt24)

(Leftrightarrow sin2x.cos2x=-fracsqrt24)

(Leftrightarrowfrac12sin4x=-fracsqrt24)

(Leftrightarrow sin4x=-fracsqrt22)

(Rightarrowleft

(Rightarrowleft Đúng 0

comment (0)

b/

Câu này đề khá kì quái, chúng ta coi lại đề được ko? chuyển đổi mấy bí quyết vẫn thấy ko ổn

c/

(Leftrightarrowleft(2sinx-cosx+1right)left(1+cosxright)=1-cos^2x)

(Leftrightarrowleft(2sinx-cosx+1right)left(1+cosxright)=left(1-cosxright)left(1+cosxright))

(Leftrightarrowleft

(left(1right)Leftrightarrow cosx=-1Leftrightarrowpi x=pi+k2pi)

(left(2right)Leftrightarrow2sinx=0Rightarrow sinx=0)

(Rightarrow x=kpi)

Kết đúng theo lại ta được (x=kpi)

Đúng 0 comment (0)

d/

(Leftrightarrow2sin8x.cosx=cosleft(fracpi2-2xright)+1-1-cosleft(fracpi2+4xright)) (hạ bậc vế phải)

(Leftrightarrow2sin8x.cosx=sin2x+sin4x)

(Leftrightarrow2sin8x.cosx=2sin3x.cosx)

(Leftrightarrow cosxleft(sin8x-sin3xright)=0)

(Leftrightarrowleft

(Rightarrowleft

(Rightarrowleft Đúng 0 bình luận (0)

Giải rất nhiều PT sau

1.(cos^2left(x-30^cdotright)-sin^2left(x-30^cdotright)=sinleft(x+60^cdotright))

2.(sin^22x+cos^23x=1)

3.(sin x+sin2x+sin3x+sin4x=0)

4.(sin^2x+sin^22x=sin^23x)

Lớp 11 Toán 1 0

giữ hộ Hủy

1.Pt(Leftrightarrow cosleft(2x-dfracpi3right)=sinleft(x+dfracpi3right))

(Leftrightarrow cosleft(2x-dfracpi3right)=cosleft(dfracpi6-xright))

(Leftrightarrowleft

(Leftrightarrowleft

(Rightarrow x=dfracpi6+dfrack2pi3)(left(kin Zright))

2.(sin^22x+cos^23x=1)

(Leftrightarrowdfrac1-cos4x2+dfrac1+cos6x2=1)

(Leftrightarrow cos6x=cos4x)

(Leftrightarrowleft

Vậy...

Bạn đang xem: Phương trình sin^2 3x

3.(PtLeftrightarrowleft(sinx+sin3xright)+left(sin2x+sin4xright)=0)

(Leftrightarrow2.sin2x.cosx+2.sin3x.cosx=0)

(Leftrightarrow2cosxleft(sin2x+sin3xright)=0)

(Leftrightarrowleft

(Leftrightarrowleft

Vậy...

4. Pt(Leftrightarrowdfrac1-cos2x2+dfrac1-cos4x2=dfrac1-cos6x2)

Đáp án B

*

Câu hỏi trên trực thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số thắc mắc: 100

home Đề thi và kiểm tra Lớp 11 Toán học 100 câu trắc nghiệm Hàm con số giác nâng cấp !!

Phương trìnhsin2

Câu hỏi: Phương trìnhsin23x – cos24x = sin25x – cos26xcó phần lớn nghiệm là:

A.

Xem thêm: Cho Đồ Thị Hàm Số (Y = (X^3) ) Như Hình Bên, Khảo Sát Và Vẽ Đồ Thị Hàm Số Y = X^3

*

B.

*

C.

Xem thêm: Cách Nấu Thịt Trâu Nhúng Mẻ Ăn Rau Gì Ngon? Cách Làm Món Thịt Trâu Nhúng Mẻ Nhiều Người Mê

*

D.

*

Đáp án

B

- gợi ý giải

Đáp án B

*

Câu hỏi trên nằm trong đề trắc nghiệm

100 câu trắc nghiệm Hàm con số giác nâng cấp !!

Lớp 11 Toán học Lớp 11 - Toán học tập

https://www.youtube.com/watch?v=4lK5IuIXWmg
*