UNIT 1 LỚP 7: SKILLS 2

     

Bây giờ, viết một đoạn văn về sở thích của bạn học. áp dụng ghi chú ở chỗ 3. Ban đầu đoạn văn từ bỏ sự thể hiện mặt dưới.

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 7: skills 2


Task 1. Do you know anything about collecting glass bottles? bởi vì you think it is a good hobby? Why/Why not? 

(Em có biết điều gì về việc sưu trung bình vỏ chai? Em tất cả nghĩ nó là một sở mê say hay không? vì sao có? vì sao không?)

Lời giải bỏ ra tiết:

It means that you collect the glass bottles after you used. I think it is an easy và useful hobby. It also contributes to saving the environment.

(Nó có nghĩa là bạn sưu tập các chiếc chai sau khi chúng ta sử dụng. Tôi suy nghĩ nó là 1 sở thích bổ ích và dễ dàng thực hiện. Nó cũng góp phần đảm bảo môi trường.)


bài 2


Video hướng dẫn giải


Task 2. Listen to an interview about hobbies. A 4!Teen reporter, Ngoc asks mày about her hobby. Complete each blank in the word website with no more than three words.

(Nghe một bài chất vấn vể sở thích. Một phóng viên tờ báo 4! Teen hỏi Ngọc vể sở trường của cô ấy. Xong xuôi mỗi khoảng không trong lưới tự với không thực sự 3 từ.)

*

Phương pháp giải:

Audio script:

Ngoc: Today we’re talking about your hobby, collecting glass bottles. It’s quite unusual, isn’t it?

Mi: Yes, it is.

Ngoc: When did you start your hobby?

Mi: Two years ago. I watched a TV programme about this hobby and liked it right away.

Ngoc: Do you chia sẻ this hobby with anyone?

Mi: Yes, my mum loves it too.

Ngoc: Is it difficult?

Mi: No, it isn’t. I just collect all the beautifull glass bottles after we use them. My grandmother also gives me some.

Ngoc: What do you bởi vì with these bottles?

Mi: I can make flower vase or lamps from them. I keep some chất lượng bottles as they are và place them in different places in the house. They become trang chủ decorations.

Ngoc: Do you think you will continue your hobby in the future?

Mi: Certainly, it’s a useful hobby. It can help save the environment.

Ngoc: Thank you, Mi.

Dịch bài xích nghe:

Ngọc: Hôm nay bọn họ đang nói về sở mê say của bạn, tích lũy các chai thủy tinh. Nó khá lạ, yêu cầu không?

Mi: Đúng vậy.

Ngọc: Khi nào bạn bắt đầu sở ham mê đó?

Mi: Hai năm trước. Tôi đã xem một lịch trình truyền hình về sở thích này với thích nó ngay lập tức.

Ngọc: Bạn có chia sẻ sở đam mê này với bất cứ ai không?

Mi: Có chứ, bà mẹ tôi cùng thích nó.

Xem thêm: Tại Sao Cho Trẻ Nhỏ Tắm Nắng Vào Sáng Sớm Hoặc Chiều Tối (Khi Ánh Sáng Yếu)

Ngọc: Có khó không?

Mi: Không, không thể nha. Tôi chỉ thu thập tất cả các chai chất thủy tinh đẹp sau khi cửa hàng chúng tôi sử dụng chúng. Bà tôi cũng đến tôi một vài vỏ.

Ngọc: Bạn làm cái gi với những chai này?

Mi: Tôi rất có thể làm lọ hoa hoặc đèn hoa tự họ. Tôi giữ một trong những chai độc đáo và khác biệt như chúng và đặt nó ở hồ hết nơi khác biệt trong nhà. Chúng thay đổi đồ tô điểm nhà.

Ngọc: Bạn gồm nghĩ rằng bạn sẽ tiếp tục sở thích của bản thân trong tương lai?

Mi: Chắc chắn, đó là một trong sở đam mê hữu ích. Nó hoàn toàn có thể giúp tiết kiệm môi trường.

Ngọc: Cảm ơn, Mi.

Lời giải đưa ra tiết:

1. Collecting glass bottles 

2. two years ago 

3. mother 

4. Grandmother; flower – lamps; home 

5. Useful 

6. Continue the hobby 

1. Name of the hobby: collecting glass bottles

(Tên sở thích: sưu tập vỏ chai)

2. Started: two years ago / 2 years ago

(Bắt đầu: cách đó 2 năm)

3. Person who shares the hobby with Mi: mother / mom

(Người share sở ưng ý với Mi: mẹ)

4. To bởi vì this hobby mày has to:

(Để triển khai sở yêu thích này, chúng ta phải:)

a) collect bottles after use + get them from grandmother

(Thu gom vỏ chay sau thời điểm sử dụng + nhận bọn chúng từ bà)

b) make flower vases or lamps

(làm một lọ đựng hoa hoặc đèn)

c) use them as home decorations

(sử dụng chúng như thiết bị trang trí trong nhà)

5. Feelings about the hobby: useful

(Cảm nhấn về sở thích: hữu ích)

6. Future: will continue the hobby

(Tương lai: sẽ liên tục sở thích)


Task 3. Work in pairs. Ask & answer questions about each other"s hobby. Take notes below.

(Làm theo nhóm. Hỏi cùng trả lời câu hỏi về sở thích của mỗi người. Chú giải như bên dưới.)

*

Lời giải bỏ ra tiết:

Hoa’s hobby

(Sở đam mê của Hoa)

1. Name of the hobby: swimming 

(Tên sở thích: bơi lội lội)

2. When he/she started the hobby: 1 year ago 

(Cô ấy đã bước đầu sở say đắm khi nào: cách đây 1 năm)

3. Who he/she shares it with: her brother 

(Cô ấy share sở say đắm với ai: em trai cô ấy)

4. To vì chưng this hobby you have to: practice swimming gradually 

(Để tiến hành sở mê thích này chúng ta phải: thực hành tập tập bơi từ từ)

5. Feelings about the hobby: interesting

(Cảm giác về sở thích: thú vị)

6. Future: will continue the hobby & do more

(Tương lai: thường xuyên sở đam mê và tập bơi nhiều hơn)


Task 4. Now, write a paragraph about your classmate"s hobby. Use the notes from 3. Start your paragraph as shown below

(Bây giờ, viết một đoạn văn về sở thích của doanh nghiệp học. Sử dụng ghi chú ở vị trí 3. Bước đầu đoạn văn trường đoản cú sự thể hiện bên dưới.)

__________is my classmate. His/Her hobby is__________.

Xem thêm: Lập Dàn Ý Biểu Cảm Về Tình Bạn Lớp 7, Lập Dàn Ý Cảm Nghĩ Về Tình Bạn

Lời giải bỏ ra tiết:

Hoa is my classmate. Her hobby is swimming. She started to swim 1 year ago. She usually goes swimming with her brother. She had to practice swimming gradually for this hobby. She finds this hobby interesting & relaxed. In the future, she will go swimming more.

(Hoa là bạn làm việc của tôi. Sở thích của người tiêu dùng ấy là tập bơi lội. Các bạn ấy đã bước đầu học bơi từ thời điểm cách đó 1 năm. Chúng ta ấy thường đi bơi lội với em trai. Bạn ấy đang phải thực hành tập bơi từ từ cho sở thích này. Các bạn ấy thấy sở trường này thiệt thú vị với thư giãn. Vào lương lai, bạn ấy sẽ đi bơi nhiều hơn thế nữa nữa.)