Hướng Dẫn Học Tiếng Anh Lớp 8 Unit 4

     

Phần Skills 2 giúp cho mình học luyện tập, củng nắm về 2 tài năng vô cùng cần thiết trong tiếng Anh đó là Listening (nghe) cùng Writing (viết) theo chủ thể Our Customs & Traditions . Nội dung bài viết là nhắc nhở về giải bài tập trong sách giáo khoa.


2. Listen lớn Mai’s presentation và complete the table with no more than three words from the recording. 3. Listen again & tick ( √ ) true (T) or false (F).

Bạn đang xem: Hướng dẫn học tiếng anh lớp 8 unit 4


*

LISTENING

1. Look at the picture. What tradition vì you think this is? share your ideas with a partner.(Nhìn vào bức tranh. Em nghĩ kia là truyền thống cuội nguồn nào? chia sẻ ý kiến của chính bản thân mình với 1 người bạn.)

I think it is Xoe dance.

Tôi nghĩ nó là điệu múa xòe.

2. Listen to Mai’s presentation và complete the table with no more than three words from the recording. (Nghe bài xích thuyết trình của Mai và kết thúc bảng sau với không thực sự 3 tự từ bài xích nghe.)

What is the tradition?

Nó là truyền thống lâu đời gì?

The xoe dance

Điệu múa Xòe

What does the dance express?

Điệu múa mô tả điều gì?

Working life & wishes for a (1) happy & wealthy life

Cuộc sống làm việc và cầu mơ về cuộc sống đời thường hạnh phúc cùng sung túc

Where vày people perform xoe?

Người ta mô tả múa xòe sống đâu?

Public và (2) private gatherings

Các buổi tập trung ở nơi công cộng hoặc riêng tư

How many xoe forms are there?

Có bao nhiêu hình thức múa xòe?

More than (3) thirty

Hơn 30

What is the most popular form?

Hình thức làm sao là phổ cập nhất?

(4) the circle dance

Múa vòng tròn

Why is it the most popular?

Tại sao nó lại thông dụng nhất?

It expresses (5) social unity

Nó mô tả sự đoàn kết của cả dân tộc

How bởi people perform it?

Người ta trình diễn nó như thế nào?

Make a circle around the (6) fire and dance to lớn (7) the music

Xếp thành một vòng tròn quanh đụn lửa cùng múa theo điệu nhạc

Why should they continue this tradition?

Tại sao bọn họ nên liên tục truyền thống này?

It reflects bầu (8) culture and lifestyle

Nó làm phản ánh văn hóa truyền thống và lối sinh sống của người Thái

Audio script:

Today I’m going to lớn tell you about the xoe dance, a traditional dance of the bầu ethnic group in VietNam. Thai people have followed this spiritual tradition for generations. The xoe dance expresses people’s working life & wishes for a happy và wealthy life. It is performed in both public and private gatherings such as celebrations, festivals or family reunions. The xoe dance has more than 30 forms based on the first six ancient forms. The most popular khung is the xoe vong or ‘circle dance’ because it expresses social unity. People, young or old alike, join hands to lớn make a circle around the fire & dance khổng lồ the music. Besides the circle dance, there are dances with conical hats, paper fans or scarves. Old people say they shouldn’t break with this tradition because it reflects bầu culture & lifestyle. As a thai folk tuy vậy goes, without the xoe dance, the rice won’t grow và people won’t get married.

Hôm ni tôi vẫn giới thiệu cho bạn về điệu múa xòe, một điệu múa truyền thống lịch sử của người dân tộc Thái ở Việt Nam. Người thái đã theo truyền thống lâu đời tinh thần này trải qua không ít thế hệ. Điệu múa xòe thể hiện cuộc sống thường ngày làm vấn đề và mong mơ của con fan và niềm hạnh phúc và sung túc. Nó được bộc lộ ở cả đa số buổi tụ tập công cộng và riêng biệt tư như là các dịp lễ tết, các liên hoan tiệc tùng hay những cuộc đoàn tụ gia đình. Điệu múa xòe tất cả hơn 30 hình thức được dựa trên 6 hình thức cổ đầu tiên. Bề ngoài phổ trở nên nhất là múa vòng xòe hay còn gọi là múa vòng tròn bởi vì nó biểu đạt sự đoàn kết của dân tộc. Hầu hết người, cả già lẫn trẻ, thế tay để sản xuất thành một vòng tròn quanh lô lửa với múa theo điệu nhạc. Cạnh bên múa vòng tròn, gồm có điệu múa khác với nón lá, quạt giấy hoặc khăn. Những người cao tuổi nói họ không nên phá vỡ truyền thống cuội nguồn này chính vì nó bội nghịch ánh văn hóa và lối sống của tín đồ Thái. Như lời một bài xích hát dân gian của bạn Thái, nếu không tồn tại múa xòe, lúa sẽ không mọc với mọi tín đồ sẽ chẳng lấy nhau.

3. Listen again & tick ( √ ) true (T) or false (F).(Nghe lại cùng √ đúng hoặc sai.)

TF

1. The xoe dance is a spiritual tradition of bầu ethnic people.

Điệu múa xòe là một truyền thống lâu đời tinh thần của người dân tộc Thái.

2. There are 16 ancients forms of Xoe.

Có 16 bề ngoài múa xòe cổ truyền.

3. Only young people perform the circle dance.

Chỉ fan trẻ mới trình diễn múa vòng tròn.

Xem thêm: Cách Làm Kim Chi Chua Ngọt Việt Nam, Cách Làm Kim Chi Việt Nam Đúng Chuẩn, Ăn Là Ghiền

4. Dances with conical hats, paper fans or scarves are some forms of xoe.

Những điệu múa với nón lá, quạt giấy tuyệt khăn là 1 vài bề ngoài của múa xòe.

5. The importance of xoe is expressed in an old thai song.

Tầm đặc biệt của múa xòe được diễn đạt trong một bài bác hát Thái cổ.

4. Work in pairs. Read about a traditional Japanese dance. Make complete sentences, using the information given.(Làm việc theo cặp. Đọc về một điệu múa truyền thống của Nhật Bản. Viết câu trả chỉnh nhờ vào thông tin đến sẵn.)

The Obon dance is a traditional Japanese dance. It expresses people"s honouring their ancestors. The Obon festival takes place in mid-August in many regions of japan and in mid-July in other regions. There are many Obon dance forms. Different regions have different forms. The most typical size is circle dance. People make a circle around a yagura, a high wooden stage; some dancers move clockwise, and some counter-clockwise. This is one of the most important traditions. Lots of people come back to lớn reunite with their families during the Obon festival.

Điệu múa Obon là một trong những điệu múa truyền thống lâu đời Nhật Bản. Nó thể hiện sự tôn kính của đầy đủ người so với tổ tiên của họ. Liên hoan Obon ra mắt vào giữa tháng 8 ở nhiều quanh vùng của nước Nhật với vào giữa tháng 7 ở những khu vực khác. Bao gồm nhiều hiệ tượng múa Obon. Phần đông khu vực khác biệt lại có những bề ngoài khác nhau. Bề ngoài tiêu biểu tốt nhất là múa vòng tròn. Tín đồ ta xếp thành một vòng tròn xung quanh một yagura, một sân khấu cao bởi gỗ; vài vũ công di chuyển theo kim đồng hồ và vài ba người dịch rời ngược chiều kim đồng hồ. Đây là trong những truyền thống đặc biệt nhất. Không ít người trở về đoàn tụ với mái ấm gia đình họ vào suốt tiệc tùng, lễ hội Obon.

5. Imagine that you are joining a writing contest about customs & traditions & have chosen to lớn write about the Obon dance. Now write a description of this dance. Begin with the following sentence.(Tưởng tượng rằng em đang tham gia hội thi viết về phong tục và truyền thống cuội nguồn và chọn viết về điệu múa Obon. Bây giờ hãy viết một đoạn biểu đạt về điệu múa này. Bước đầu bằng câu sau đây.)

There is a tradition in nhật bản that people perform the Obon dance during the Obon festival. The festival happens in mid-August in many regions of nhật bản and in mid-July in other regions. There are many different forms of Obon dance in different regions. In order lớn perform it, people make a circle around a yagura, a high wooden stage; some dancers move clockwise, & some counter-clockwise. I really like this dance and hope that oneday I have a chance lớn try it.

Có một truyền thống cuội nguồn ở Nhật bản mà sinh hoạt đó bạn ta trình diễn điệu múa Obon trong suốt liên hoan Obon. Lễ hội diễn ra vào mon 8 ở nhiều vùng Nhật bạn dạng và vào vào giữa tháng 7 ở số đông vùng khác. Gồm nhiều hình thức múa Obon khác nhau ở những vùng khác nhau. Để bộc lộ nó, bạn ta xếp thành một vòng tròn xung quanh một yagura, một sảnh khấu cao bởi gỗ; vài vũ công dịch chuyển theo kim đồng hồ, và vài bạn ngược chiều kim đồng hồ. Tôi thiệt sự khôn cùng thích điệu múa này và mong muốn một ngày nào kia tôi có thời cơ để test nó.

6. When you have finished, swap your work with a partner. Did they showroom anything different? Can you spot any mistakes in their work? share your ideas.

Xem thêm: Cách Chọn Phần Thịt Bò Nướng Nên Mua Loại Nào, Thịt Bò Mua Phần Nào Ngon Nhất

(Khi sẽ hoàn thành, trao đổi bài của bản thân mình với một các bạn khác. Bạn ấy có thêm gì không giống vào nữa không? Em hoàn toàn có thể tìm ra lỗi như thế nào trong bài của chúng ta ấy không? Hãy share ý loài kiến của mình.)

Các em từ bỏ trao đổi bài bác cho nhau, tìm kiếm lỗi và tự thừa nhận xét nhé.