TIẾNG ANH LỚP 11 UNIT 4 E

     

Phần trọng tâm kỹ năng của unit này nói về về kiểu cách phát âm /w/ và /j/ trong giờ đồng hồ Anh, cũng tương tự ôn tập về danh hễ từ xong và phân từ trả thành. Nội dung bài viết cung cấp các từ vựng và kết cấu cần chú ý cũng như lí giải giải bài tập trong sách giáo khoa.


*

I. Trường đoản cú vựng

mountain (n)<"mauntin>: núimow (v): cắtnatural disaster (n)<"næt∫rəldi"zɑ:stə>: thiên taiorder (n)<"ɔ:də>: mệnh lệnhorder (v) ra lệnhorphanage (n)<"ɔ:fənidʒ>trại mồcôiovercome (v)<,ouvə"kʌm>vượt quapark (v)đậu xe

II. Cấu trúc cần lưu ý:

Âm /w/ trong giờ đồng hồ Anh là một trong phụ âm, vạc âm của vần âm “w”Âm /j/ trong tiếng Anh là 1 trong phụ âm, phát âm của vần âm “y” hoặc “u”

III. Khuyên bảo giải bài xích tập:

1. Pronunciation:

Listen & repeat:

/w/

We: bọn chúng tôiWest: phía TâyWine: rượu vangWheel: bánh xeWet: độ ẩm ướtWhale: cá voi

/y/:

Yes: đồng ýYellow: vàngYoung: trẻYears: nămUse: dùngYork: lòng đỏ

Practise reading aloud these sentences:

1. We went for a walk in the woods near the railway. (chúng tôi đi dạo trong rừng gần con đường tàu)2. We wore warm clothes và walked quickly khổng lồ keep warm. (Chúng tôi mang quần áo ấm và đi cấp tốc để duy trì ấm)3. At about twelve, we had veal sandwiches và sweet trắng wine, & we watch TV (Lúc 12 giờ, shop chúng tôi có sandwich giết mổ bê cùng rượu vang ngọt, và chúng tôi xem TV)4. Excuse me, did you use to lớn live in York? (xin lỗi, bao gồm phải chúng ta từng sống làm việc York không?)5. Did you use lớn be a tutor at the University? (Có phải bạn đã từng là bạn hướng dẫn ở đh không?)6. I read about Hugh in the newspaper yesterday. (Tôi đọc được về Hugh sinh sống trên báo ngày hôm qua)

2. Grammar:

Exercise 1.Complete each of the following sentences with an appropriate gerund of the verbs from the box. (Hoàn thành những câu sau thực hiện danh hễ từ tương thích dưới đây)

spend behave wait park

start bend meet listen

e.g: He found thatparkingwas difficult in that city.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 11 unit 4 e

1. I have no objection khổng lồ hearing to lớn your story again.2. Cảm ứng your toes without bending your knees!3. You should be ashamed of yourself for behaving so badly.4. I am looking forward lớn meeting you.5. You can"t prevent him from spending his own money.6. Would you mind waiting for a moment?7. In spite of starting late, we arrived in time.

Exercise 2.Complete each of the following sentences with an appropriate present participle of the verbs from the box. (Hoàn thành những câu sau sử dụng phân từ xong dưới đây)

Lie modernize cửa hàng pass prepare

Rise try read bum

e.g: I saw him…………..my house.

—> I saw him passing my house.

1. She smelt something burning & saw smoke rising.2. If she catches you reading her diary, she’ll be furious.3. They found a tree lying across the road.4. I’m going shopping this afternoon.5. He doesn"t spend much time preparing his lessons.6. They wasted the whole afternoon trying lớn repair the bike.7. They spend a lot of money modernizing the house.

Xem thêm: Dàn Ý Giới Thiệu Cách Làm Một Đồ Dùng Học Tập, Thuyết Minh Phương Pháp Làm Đồ Dùng Học Tập

Exercise 3.Put the verbs in brackets into the perfect gerund or perfect participle. (Điền rượu cồn từ vào nơi trống dưới dạng danh động từ ngừng hoặc phân từ hoàn thành)

e.g: He was accused of……………(desert) his ship two months ago.

—> He was accused of having deserted his ship two months ago.

1. I object khổng lồ himhaving madecalls on the office phone.2.Having beenhis own boss for such a long time, he found it hard to accept orders from another.3. They deniedhaving beenthere.4.

Xem thêm: Ba Mươi Năm Đời Ta Có Đảng Ta Đó Trăm Tay Nghìn Mắt, Đảng Ta Đó Trăm Tay Nghìn Mắt

Having tiedone end of the rope to lớn his bed, he threw the other kết thúc out of the window.5.Having readthe instruction, he snatched up the fire extinguisher.6. The children admittedhaving takenthe money.