Unit 5 Lớp 11 Skills

     

1. Match each country with its capital city & listen to kiểm tra your answer. (Hãy ghép thương hiệu mỗi nước nhà với thành phố hà nội của nó cùng nghe để soát sổ câu tra của em.)


https://bibun.vn/wp-content/uploads/2019/01/Lop-11-moi.unit-5.Speaking.1.-Match-each-country-with-its-capital-city-and-listen-to-check-your-answer.mp3
*

2. Listen to a brief introduction khổng lồ an ASEAN member state & complete the text with the correct numbers.

Bạn đang xem: Unit 5 lớp 11 skills


(Nghe bài trình làng ngắn gọn gàng về một giang sơn thành viên ASEAN và dứt đoạn văn cùng với những số lượng đúng.)


https://bibun.vn/wp-content/uploads/2019/01/Lop-11-moi.unit-5.Speaking.2.-Listen-to-a-brief-introduction-to-an-ASEAN-member-state-and-complete-the-text-with-the-correct-numbers.mp3
*

Tạm dịch:

Indonesia là một non sông ở Đông phái nam Á với diện tích một triệu chín trăm lẻ tứ nghìn năm trăm sáu mươi chín kilomet vuông (1.904.569 km2). Có số lượng dân sinh hai trăm tía mươi bảy triệu bốn trăm nhì mươi bốn nghìn tía trăm sáu mươi cha người (237, 424, 363).


3. Work in pairs. Student A uses the table below and student B uses the table on page 69. Ask each other questions to lớn fill the gaps in your table.


(Làm việc theo nhóm, học sinh A dùng bảng thông tin bên dưới, học sinh B cần sử dụng bảng trang 69. Hãy hỏi nhau xong xuôi những vị trí trống trong bảng của mình.)


*

Hướng dẫn giải:

Student A:

1. 6.477.211 2. 329.8473. English 4.513,115 5. 707.1 6. Mandarin

Student B:

1.236,800 2.27,565,821 3. 300,000 4. Pesco 5. 66,720,153 6. 5.076.700


Tạm dịch:

Học sinh A: bạn có thể cho tôi biết số lượng dân sinh của Lào là bao nhiêu?

Học sinh B: Đó là sáu triệu, tứ trăm bảy mươi bảy ngàn hai trăm mười một người. Và ăn mặc tích của Lào là bao nhiêu?

Học sinh A: nhì trăm ba mươi sáu ngàn tám trăm kilomet vuông.


4. Work in groups. Use the information in 1,2 và in READING to lớn talk about one ASEAN country. Report khổng lồ the class.


(Làm vấn đề theo nhóm, dùng thông tin ở bài xích tập 1 cùng phần ĐỌC để nói tới một quốc gia trong khối ASEAN rồi thuật lại trước lớp.)


Hướng dẫn giải:

Student A: Laos is a country in Southeast Asia. It has an area of 236,800 square kilometres.

Xem thêm:

Student B: Its population is 6,477,211. Vientiane is the capital city.

Student C: The currency unit in Laos is the Lao kip and its official language is Lao.

Student D: and the country joined ASEAN in 1997.


Tạm dịch:

Học sinh A: Lào là một đất nước ở Đông nam giới Á. Nó có diện tích s 236.800 km vuông.

Học sinh B: dân sinh là 6.477.211. Viên Chăn là thủ che của thành phố.

Xem thêm: Tiếng Anh 7 Mới Unit 5 Lớp 7 A Closer Look 2 Trang 51, A Closer Look 2

Học sinh C: Đơn vị tiền tệ ở Lào là kip Lào và ngôn ngữ chính thức là giờ đồng hồ Lào.