Unit 5

     

You want khổng lồ apply for an undergraduate programme in a university in England. Write a letter of request (about 150 words) to UCAS to lớn ask for the information about the admission requirements lớn the university, using the information in the Reading & Speaking sections on page 52 &56. You much follow the outline below.

Bạn đang xem: Unit 5


(Em muổn nộp 1-1 học chương trình cử nhân tại một trường đại học ở Anh. Viết một lá thư yêu ước (khoảng 150 từ) đến Văn phòng ghi danh đh và cđ (UCAS) nhằm hỏi tin tức về điều kiện ghi danh vào trường, dùng thông tin ở phẩn bài bác đọc cùng Nói ở phần lớn trang 52 cùng 56.)

Introduction:

- State the reasons why you are writing, your interest in tertiary study in England (mention the name of the programme/the universities/...)

Request:

- State what information you would lượt thích them to provide: tuition fee, accommodation, exams,...

Further information:

- Say you would be happy to supply further information about yourself such as your English proficiency and record of secondary education study,...

Conclusion:

- end with a polite closing.


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Tạm dịch:

Giới thiệu:

- Nêu rõ nguyên nhân bạn viết thư, sự quan tiền tâm của người tiêu dùng đến vấn đề học đại học tại Anh (đề cập cho tên của chương trình / những trường đại học ...)

Yêu cầu:

- thông báo những tin tức bạn họ muốn cung cấp: học phí, chỗ ở, kỳ thi, ...

Thêm thông tin:

 - Nói rằng bạn sẽ vui lòng cung ứng thêm thông tin về phiên bản thân các bạn như chuyên môn tiếng Anh và hồ sơ của bạn về giáo dục đào tạo trung học, ...

Phần kết luận:

 - xong thư một biện pháp lịch sự.


Lời giải chi tiết

75 Le Lai Street

District 1, Ho đưa ra Minh City

Vietnam.

Xem thêm: Tiếng Anh 12: Bài Giảng Unit 10 Writing, Unit 10 Lớp 12: Writing

Dear Sir/ Madam,

I have read the advertisement of your university in our local paper, và I am very much impressed by, its reputation, specially the Department of Business Administration.

Now I have just taken the GCSE examination & I am very interested in an undergraduate course in your university.

Would you please let me know the admissions requirements khổng lồ it? & at the same time will you send me the information about the course: tuition fee, its details và accommodation as well?

I would be happy to supply further information about myself if neccessary.

I look forward khổng lồ hearing from you soon.

Xem thêm: 10 Mẫu Trang Trí Bể Cá Ngoài Trời Làm Đẹp Sân Vườn &Raquo; Thông Tin Dự Án

Yours faithfully,

Tam Minh Le

Tạm dịch:

Thưa ông / bà,

Tôi sẽ đọc pr của trường đh của ông/ bà trong bài báo địa phương của shop chúng tôi và tôi rất ấn tượng bởi danh tiếng của nó, đặc biệt là Phòng quản ngại trị khiếp doanh.

Bây giờ tôi vừa nhận bằng GCSE và tôi rất quan tâm đến khóa học đh ở trường đại học của ông/ bà.

Ông/ bà vui mắt cho tôi biết yêu mong nhập học tập được không ạ? Đồng thời ông/ bà đang gửi đến tôi thông tin về khóa học: học phí, chi tiết và vị trí ở của bạn?