Writing unit 3 lớp 11 sách mới

     

Task 1. Read the advertisement for short training courses provided by the CGC (Centre for Global Citizens). Then complete the table below with the information you can get from it & any further information you need if you want lớn take one of the courses. The first one (1 ) has been done for you as an example.

Bạn đang xem: Writing unit 3 lớp 11 sách mới

Đọc quảng bá về các khóa học tập ngắn vì chưng Trung trung ương CGC (Citigens Global Citizens) cung cấp.Sau đó ngừng bảng sau đây với các thông tin chúng ta cũng có thể nhận được tự nó và bất kỳ thông tin thêm bạn phải nếu bạn muốn tham gia một trong số khóa học.Phần thứ nhất (1) đã có thực hiện cho mình như một ví dụ.

*

Information from the advertisement

Further information you need to lớn know

- The purpose of the courses

Gợi ý đáp án:

Information from the advertisement

(thông tin trường đoản cú quảng cáo)

Further information you need to lớn know

(thông tin sâu rộng mà bạn muốn biết)

- The purpose of the courses

Tạm dịch: mục đích của các khóa học

Giải thích: " to help you live và work in today"s highly globalised world" (để giúp cho bạn sống trong quả đât toàn cầu hóa cao độ ngày nay)

- Tuition fees / how to pay

Tạm dịch: bỏ ra phí/ bí quyết thanh toán

- The names of the courses

Tạm dịch: Tên những khóa học

Giải thích:

Foreign languages (ngoại ngữ)

Cultures around the world (các nền văn hóa trên cố giới)

Life skills: 12 steps to lớn become independent: (Kĩ năng sống: 12 cách để trở đề nghị tự lập)

Logical thinking skills (kĩ năng tứ duy logic)

- The levels of the foreign language courses

Tạm dịch: Trình độ của những khóa học ngoại ngữ

- How long the courses are

Tạm dịch: các khóa học kéo dãn bao lâu

Giải thích: "a number of three-month courses" (một số các khóa học cha tháng"

- When the courses start

Tạm dịch: khi nào các khóa huấn luyện bắt đầu

- The location of the centre & contact person

Tạm dịch: địa chỉ của trung trọng tâm và fan liên hệ

Giải thích:

"123 Parkview Building, Thuy Khue St., bố Dinh, Hanoi"

"Ms Jessica Greene, Registration Office"

- Teachers"experience

Tạm dịch: tay nghề của giáo viên

- Whether certificates are awarded upon course completion

Tạm dịch: chứng chỉ có được trao khi ngừng khóa học tốt không

Task 2. Lan Anh is interested in learning about different cultures around the world. Use the words given to make complete sentences in her letter lớn Ms Jessica Greene. Showroom more words, if necessary.

Lan Anh rất quan tâm đến việc học hỏi và chia sẻ những nền văn hoá khác nhau trên khắp ráng giới.Sử dụng gần như từ được giới thiệu để dứt các câu trong bức thư gửi mang lại cô Jessica Greene.Thêm từ, nếu đề nghị thiết.

June 1st, 20_

Dear Ms Greene,

(1)I/ 16 years old/and/I/finish/Grade 11/May/.

=>I am 16 years old & I have just finished Grade 11 in May.

Giải thích:

- Giới thiệu bạn dạng thân rượu cồn từ phân chia HTĐ

- nhận mạnh chuyển động "finish" vừa mới hoàn thành nên chia HTHT

- Đứng trước tháng cần sử dụng giới từ "in"

(2)I understand / time / acquire / life skills / prepare / the outside world / after /1 / leave / school /

=> I understand it is time for me khổng lồ acquire some life skills and prepare for the outside world after I leave school

Giải thích:

- it is time for someone to vày something: đã tới khi cho ai làm gì

- prepare (v) for: sẵn sàng cho

- sau "after" là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian cho một sự kiện sau đây nên phân chia HTĐ

(3) I would like / work / an international company / meet people / around the world.

=>I would lượt thích to work for an international company và meet people from around the world.

Giải thích: would lượt thích to vày something: thích làm những gì (có sự lựa chọn)

(4) I read / your advertisement / that / you offer courses / world cultures /.

=> I read in your advertisement that you offer courses on world cultures.

Giải thích:

offer (v): cung cấp

course in/on something: khóa đào tạo về dòng gì

(5) Could you / advise / which / the culture courses /I should take / ?

=> Could you advise me which of the culture courses I should take?

(6) I / would also lượt thích / know / course starts, / how much / tuition fee / how / pay /

=> I would also like to know when each course starts, how much the tuition fee is and how I should pay.

(7) I hope / your answers / my questions / help me to make / right decision / the course /.

=> I hope that your answers to lớn my questions will help me to lớn make the right decision about the course.

Giải thích:

answer lớn something: trả lời, hồi đáp cái gì

make decision about something: ra đưa ra quyết định về điều gì

(8) Thank / very much / your time. I look forward / khổng lồ hearing / you /.

=>Thank you very much for your time. I look forward khổng lồ hearing from you.

Xem thêm: Lịch Âm Ngày 26 Tháng 8 Là Ngày Gì ? Lịch Vạn Niên Ngày 26 Tháng 8 Năm 2021

Giải thích:

thank somebody for something: cảm ơn ai vị điều gì

look forwward to lớn doing something: ý muốn đợi làm gì

hear from somebody: nhận thấy thư, email, hoặc cuộc điện thoại tư vấn từ ai hay người đó nói cho mình điều gì

Sincerely,

Lan Anh

Gợi ý trả lời:

June 1st, 20_

Dear Ms Greene,

I am 16 years old and I have just finished Grade 11 in May. I understand it is time for me lớn acquire some life skills và prepare for the outside world after I leave school. I would like to work for an international company và meet people from around the world.

I read in your advertisement that you offer courses on world cultures. Could you advise me which of the culture courses I should take? I would also like to know when each course starts, how much the tuition fee is & how I should pay.

I hope that your answers khổng lồ my questions will help me to lớn make the right decision about the course.

Thank you very much for your time. I look forward khổng lồ hearing from you.

Sincerely,

Lan Anh

Tạm dịch:

Ngày 1 tháng 6 năm 20_

Kính nhờ cất hộ cô Greene,

Cháu 16 tuổi với tôi vừa học dứt lớp 11 trong tháng Năm. Cháu hiểu rằng đã đến khi cháu đạt được một số kĩ năng sống và chuẩn bị cho nạm giới bên phía ngoài sau khi cháu rời trường. Cháu muốn thao tác cho một doanh nghiệp quốc tế và gặp gỡ mọi người từ khắp khu vực trên vậy giới.

Cháu gọi trong quảng cáo của cô ấy rằng cô hỗ trợ các khóa đào tạo về văn hóa truyền thống thế giới. Cô có thể tư vấn mang đến cháu đều khóa học văn hóa nào cháu buộc phải tham gia? Cháu vẫn muốn biết khi mỗi khóa huấn luyện bắt đầu, học phí là bao nhiêu và cháu buộc phải thanh toán như thế nào.

Cháu hi vọng rằng câu trả lời của cô cho câu hỏi của cháu để giúp cháu giới thiệu quyết định đúng đắn về khóa học.

Cảm ơn vì thời hạn của cô. Cháu ước muốn nhận được trả lời từ cô.

Trân trọng,

Lan Anh

Task 3. You are interested in one of the other courses. Write a letter lớn CGC khổng lồ ask for further information about it, using the ideas in 1 và 2. Your letter should include the following parts:

Bạn lưu ý đến một trong những khóa học khác.Viết một lá thư cho CGC để hỏi thêm tin tức về nó, thực hiện các ý tưởng trong bài xích 1 với 2. Thư của khách hàng nên bao hàm các phần sau:

Sender"s address

Recipient"s address

Date

Greeting

Stating the reason for writing the letter và / or giving reference Giving background information

Requesting advice based on the background information

Requesting further information

Expressing hope

Thank-you note

Signature

Tạm dịch:

Địa chỉ bạn gửi

Địa chỉ bạn nhận

Ngày tháng

Chào hỏi

Khẳng định lí bởi viết thư hoặc chuyển ra phần lớn điều liên quan

Đưa thông tin nền

Đề nghị, yêu ước lời khuyên phụ thuộc vào thông tin nền

Yêu mong thêm thông tin

Bày tỏ nguyện vọng

Cảm ơn

Ký tên

Đáp án gợi ý:

July 1st, 2019

Dear Ms Greene,

I am 16 years old and I just finished Grade 11 last May. I believe that it is time for me to lớn learn several essential life skills and prepare for the real world after I graduate. I would lượt thích to work in the foreign office và talk to lớn the foreigners.

I read your advertisement & know that you offer courses on foreign languages. Could you give me an advice upon which of the foregin language courses I should take? I would also lượt thích to know when each course starts, how much the tuition fee is và how I can pay.

I hope that your answers to my questions will help me lớn make the right decision about the course.

Thank you very much for your time. I look forward to lớn hearing from you.

Sincerely,

Hoai An.

Tạm dịch:

Ngày 1 mon 7 năm 2019,

Gửi bà Greene,

Tôi trong năm này 16 tuổi cùng vừa kết thúc chương trình học tập lớp 11 vào thời điểm tháng 5 vừa qua. Tôi tin rằng đấy là khoảng thời gian phù hợp để học được những kỹ năng sống đặc biệt quan trọng để chuẩn bị cho việc tốt nghiệp. Tôi thích làm việc cho phần đông văn phòng của nước ngoài và nói chuyện với những người dân ngoại quốc.

Xem thêm: Mua Bán, Thanh Lý Máy Hàn Que Cũ, Tổng Hợp Máy Hàn Cũ Giá Rẻ, Bán Chạy Tháng 4/2022

Tôi sẽ đọc pr của bà và biết rằng bà đang sẵn có một vài khóa đào tạo và huấn luyện ngoại ngữ. Bà có thể cho tôi lời khuyên răn về việc tôi phải đăng kí khóa đào tạo và huấn luyện nào không? Tôi mong muốn biết từng khóa học bước đầu khi làm sao và chi phí khóa học mà tôi đề nghị trả.